dijabetes
dijabetes
slasa Pohlepna i nepo#353;tena nauka promovi#353;e unosnu epidemiju dijabetesa svjetskih razmjera koju po#353;tenje i istinska nauka mogu brzo zaustaviti uspostavljanjem prirodnog mehanizma za kontrolu nivoa #353;e#263;era u krvi. Izvod iz magazina Nexus, Volume 11, Number 4 (Jun-Juli 2004) PO Box 30, Mapleton Qld 4560 Australia. [email protected] Telefon: +61 (0)7 5442 9280; Fax: +61 (0)7 5442 9381 Vebsajt: www.nexusmagazine.com Prevod: B.P. Autor teksta: Thomas Smith PO Box 7685 Loveland, CO 80537 USA Email: [email protected] Vebsajt: http://www.Healingmatters.com Uvod Ukoliko ste dijabeti#269;ar i #382;ivite u Americi, sve su prilike da vam va#353; doktor nikada ne#263;e re#263;i da je ve#263;ina slu#269;ajeva dijabetesa izlje#269;iva. U stvari, ako u njegovoj blizini samo pomenete rije#269; “izlje#269;enje”, sve su prilike da #263;e se on naljutiti ili #263;e postati iracionalan. Njegovo obrazovanje, koje je stekao na nekom medicinskom fakultetu, dozvoljava mu samo da upotrebljava rije#269; "tretman". Za njega, rije#269; “izlje#269;enje” ne postoji. Dijabetes, u ovom svom sada#353;njem epidemi#269;nom obliku, je izlje#269;iva bolest i bio je izlje#269;iv tokom nekih 40 godina. Prema poslednjim podacima iz SAD, u 2001.g., od simptoma ove bolesti umrlo je 934550 Amerikanaca.(1) Va#353; doktor vam tako#273;e ne#263;e re#263;i da su se mo#382;dani udar, oba oblika, ishemi#269;ni i hemoragi#269;ni, sr#269;ane smetnje usljed neuropatije, kao i smetnje u cirkulaciji kod krvnih sudova srca, gojaznost, arterioskleroza, povi#353;en krvni pritisak, povi#353;en holesterol, povi#353;eni trigliceridi, impotencija, o#353;te#263;enja mre#382;nja#263;e oka, otkazivanje bubrega, poreme#263;aji u radu jetre, ciste na jajnicima, povi#353;en #353;e#263;er u krvi, kandidijaza, poreme#263;aj metabolizma karbo-hidrata, sporo iscjelenje rana, poreme#263;aji u metabolizmu masti, periferalna neuropatija, kao i mnogi drugi dana#353;nji zdravstveni poreme#263;aji epidemijskih razmjera, nekada svrstavali u kategoriju simptoma dijabetesa. Ukoliko obolite od dijabetesa i zavisite od tretmana tzv. ortodoksne ili klasi#269;ne medicine, prije ili kasnije do#263;i #263;e do rapidnog pogor#353;anja jednog ili vi#353;e simptoma ove bolesti. Danas je postala uobi#269;ajena praksa da se ovi simptomi tretiraju kao posebne, nezavisne bolesti, te se oni zasebno i tretiraju od strane doktora specijalista. Ta#269;no je to da neki od ovih simptoma mogu ponekad da poti#263;u od drugih uzroka; me#273;utim, tako#273;e je ta#269;no da je ova #269;injenica kori#353;tena kako bi se zamaskirala izvorna uloga dijabetesa i da bi se opravdale nedjelotvorne terapije tih simptoma. Epidemi#269;ni oblik dijabetesa, tipa II, je izlje#269;iv. Dok stignete do kraja ovog #269;lanka, vi #263;ete to saznati. Sazna#263;ete i za#353;to se dijabetes rutinski ne lije#269;i, kao i to kako se on mo#382;e izlje#269;iti. Mo#382;da #263;ete se i naljutiti kad vidite #353;ta #353;a#269;ica pohlepnih ljudi neprestano #269;ini cjelokupnoj medicinskoj zajednici i pacijentima koji su im ukazali svoje povjerenje. Dijabetes Industrija Dana#353;nja industrija dijabetesa je jedna masivna zajednica koja je neprestano rasla, korak po korak, sve od svog dubioznog nastanka po#269;etkom XX vijeka. U poslednjih 80 godina ona je ostvarila ogroman uspjeh u zata#353;kavanju glasova onih koji poku#353;avaju da uka#382;u na ovu veliku prevaru u modernoj terapiji dijabetesa. Ona se ve#263; pretvorila u religiju a kao i svaka religija, ona uveliko zavisi od vijernikove vjere. Ona je toliko postala uspje#353;na da se grani#269;i sa blasfemijom ukoliko se ka#382;e da je, u ve#263;ini slu#269;ajeva, ljubazni sve#263;enik sa stetoskopom koji prominentno visi s njegovog vrata, ni#353;ta drugo do jedan #353;arlatan i prevarant. U ve#263;ini slu#269;ajeva, on nikada nije izlje#269;io ni jedan jedini slu#269;aj dijabetesa u cijeloj svojoj medicinskoj karijeri. Finansijski i politi#269;ki uticaj ove medicinske zajednice je skoro potpuno pot#269;inio sebi orginalnu namjenu na#353;ih regulatornih agencija. Oni rutinski odobravaju smrtonosne i neefikasne lijekove koji su nedovoljno testirani. Biv#353;i na#269;elnik FDA (Ameri#269;ki Zavod za Za#353;titu Zdravlja, prim. prev.), Dr Herbert Ley, u svom svjedo#269;enju pred Senatom SAD, je rekao: "Ljudi misle da ih FDA #353;titi. To nije ta#269;no. Ono #353;to FDA radi i ono #353;to ljudi misle da FDA radi, razli#269;ito je kao dan i no#263;."(2) Finansijski i politi#269;ki uticaj ove medicinske zajednice dominira na#353;om cijelom industrijom zdravstvenog osiguranja. Iako se to po#269;inje da mijenja, u Americi je jo#353; uvijek te#353;ko na#263;i zdravstveno osiguranje za poslodavce, koje pokriva alternativne medicinske tretmane. Ortodoksna medicina je standardna u svim ameri#269;kim dr#382;avama. Alternativna medicina nije. Na primjer, u 11 dr#382;ava postoji samo 1400 registrovanih naturopata u odnosu na 3.4 miliona registrovanih praktikanata klasi#269;ne medicine u 50 dr#382;ava.(3) Generalno re#269;eno, samo dozvoljeni tretmani od strane registrovanih, kredibilnih praktikanata mogu da podlije#382;u osiguranju. Kao posljedica toga, stvara se jedna posebna vrsta novca koja cirkuli#353;e samo u okviru klasi#269;ne medicinske i farmaceutske industrije. Ni jedna druga industrija u svijetu nije u stanju da uti#269;e da obezbjedi takvu politiku ubje#273;ivanja ljudi da oni prihvate da pla#263;aju toliki dio svoje plate u obliku koji im ne dozvoljava da tro#353;e te pare na onaj na#269;in koji oni smatraju odgovaraju#263;im. Finansijski i politi#269;ki uticaj ove medicinske zajednice potpuno kontroli#353;e bukvano svaku publikaciju na temu dijabetesa u ovoj dr#382;avi. Mnoge publikacije na temu dijabetesa su finansijski potpomognute reklamama za sredstva za lje#269;enje dijabetesa. Ni jedan editor ne#263;e dozvoliti da se u njegovom magazinu objavi istina. To je i razlog za#353;to dijabeti#269;ari pla#263;aju samo jednu tre#263;inu ili jednu #269;etvrtinu cijene #353;tampanja magazina na kojeg se oslanjaju za dobijanje ta#269;nih informacija. Ostatak je nadomje#353;ten od strane ‘proizvo#273;a#263;a dijabetesa’ koji imaju veliki komercijalni interes da sprije#263;e dijabeti#269;are u izlje#269;enju svoje bolesti. Ukoliko tra#382;ite magazin koji govori istinu o dijabetesu, prvo pogledajte da li je pun reklama za promociju sredstava za terapiju dijabetesa. Tako#273;e, postoje i razna dru#353;tva koja skupljaju donacije za istra#382;ivanje lijekova protiv raznih bolesti. Svake godine oni nas uvjeravaju kako se odre#273;eni lijek nalazi odmah tu, iza ugla - samo nam po#353;aljite jo#353; para! Neke od tih organizacija su jasno implicirane u tome da svojim savjetima upravo promovi#353;u razvoj i napredak dijabetesa kod svojih vijernih pobornika. Na primjer, oni su #382;estoko zagovarali vrste ishrane,(4) koje su se potvrdile kao bezvrijedne,—kao #353;to je to mogao da vidi svako ko ih se pridr#382;avao. Oni su ismijavali kori#353;tenje glikemi#269;nih tableta koje mogu prili#269;no pomo#263;i dijabeti#269;arima. Oni su promovisali margarin kao zdrav za srce, dugo nakon #353;to se saznalo da margarin uzrokuje dijabetes i doprinosi slabosti srca.(5) Ukoliko se ljudi ikada probude i prihvate tretman za dijabetes koji se skriva ve#263; 40 godina, ova dru#353;tva #263;e se ubrzo nakon toga raspasti. Me#273;utim, sve do tada oni #263;e uveliko da zavise od na#353;e podr#353;ke. Ve#263; 40 godina medicinska istra#382;ivanja nam sve jasnije pokazuju da je dijabetes jedno degenerativno oboljenje koje je direktno prouzrokovano od strane prehrambenih prera#273;evina koje su orjentisane ka stvaranju profita umjesto zdravlja. Iako se ove informacije mogu prili#269;no lako na#263;i u gomilama literature na temu medicinskih istra#382;ivanja, one nam u praksi ne stoje na raspolaganju. U svakom slu#269;aju, te informacije nisu dostupne ni na medicinskim fakultetima gdje se obu#269;avaju na#353;i doktori-prodava#263;i. Od sredstava koja uzrokuju na#353;u dana#353;nju epidemiju dijabetesa veoma su prominentni - prera#273;ene masti i ulja - koji se danas prodaju u supermarketima. Prvi korak u lije#269;enju dijabetesa je prestanak vjerovanja u la#382; da je dijabetes neizlje#269;iv. Istorija Dijabetesa U 1922.g. tri kanadska nobelovca, Banting, Best i Macleod, spasili su #382;ivot jednoj #269;etrnaestogodisnjoj djevoj#269;ici u Glavnoj Bolnici u Torontu, uz pomo#263; injekcije insulina.(6) Kompanija Eli Lilly je dobila dozvolu za proizvodnju novog #269;udesnog lijeka dok se medicinska zajednica kupala u slavi dobro obavljenog posla. Negdje oko 1933.g. pojavile su se glasine o jednoj novoj i opakoj vrsti dijabetesa. Ta vijest je bila prezentirana od strane Joslyna, Dublina i Marksa, i objavljena u Ameri#269;kom #381;urnalu Medicinskih Nauka. U tom radu pod nazivom, "Prou#269;avanja Diabetesa Mellitusa",(7) diskutovalo se o pojavi epidemije jedne nove bolesti koja je bila veoma sli#269;na dijabetesu iz ranih 20-tih godina, s tim #353;to ova bolest nije reagovala na onaj #269;udesni insulin. #352;to je jo#353; gore, neki pacijenti su umirali nakon terapije insulinom. Ta nova bolest postala je poznata kao "insulin-rezistentni dijabetes" jer se odlikovala pove#263;anim nivoom #353;e#263;era u krvi, kao kod dijabetesa, ali nije bilo pozitivne reakcije na terapiju insulinom. Mnogi doktori su imali prili#269;no mnogo uspjeha u lije#269;enju ove bolesti uz pomo#263; regulisanja ishrane. Izme#273;u 1930 i 1940.g. mnogo toga je ve#263; bilo otkriveno o vezi izme#273;u hrane i dijabetesa. Dijabetes, koji je medu ameri#269;kim stanovni#353;tvom bio zastupljen sa 0.0028% po glavi, po#269;etkom tog vijeka, do 1933.g. je sko#269;io za 1000% i postao bolest s kojom su se mnogi doktori po#269;eli da susre#263;u.( Ta bolest je pod raznim imenima do 1990. godine zahvatila vi#353;e od polovine ameri#269;ke populacije i onesposobila skoro 20% stanovni#353;tva.(9) U 1950.g. medicinska zajednica se osposobila za odre#273;ivanje nivoa insulina u krvi. Te analize su ubrzo pokazale da ova bolest nije bila klasi#269;ni dijabetes; za nju je bio karakteristi#269;an normalan ili povi#353;en nivo insulina u krvi. Problem je bio u tome #353;to je insulin bio nedjelotvoran; on nije sni#382;avao nivo #353;e#263;era u krvi. Me#273;utim, s obzirom da je ova bilest bila poznata tokom pro#353;lih 20 godina kao dijabetes, ona je sada nazvana dijabetes tip-2. To je bilo iz razloga da bi se ona razlikovala od ranijeg tipa dijabetesa (tip 1), izazvanog usljed poreme#263;ene proizvodnje insulina od strane pankreasa. Da su otkri#263;a na polju ljudske ishrane zadr#382;ana i bila javno dostupna bar do nekih 60-tih godina, dijabetes bi sigurno bio smatran jednom izlje#263;ivom bole#353;#263;u, a ne samo podlo#382;na terapiji. Umjesto toga, u 1950.g. otpo#269;ela je potraga za drugim #269;udesnim preparatom kojim #263;e se tretirati problem dijabetesa tipa 2. Lije#269;enje vs Tretman Taj novi, #269;udesni medicinski preparat trebao je da bude djelotvoran, kao insulin, ubla#382;avaju#263;i nepo#382;eljne simptome ove bolesti, ali ne i djelotvoran u smislu otklanjanja njihovog uzroka tj. izlje#269;enja te bolesti. Tako bi ga pacijent morao koristiti sve do kraja svog #382;ivota. On bi tako#273;e morao da ispunjava uslove za patentiranje tj. ne bi se smjelo raditi ni o kakvoj prirodnoj supstanci jer se one kao takve ne mogu patentirati. Kao insulin, on je trebao da bude i veoma profitabilan. Obavezne vladine regulacije bi bile potrebne kako bi se stimulisali doktori da propisuju taj preparat. Eksperimenti koji su potrebni da se obave kako bi se dobile vladine dozvole, bi#263;e veoma skupi, kako bi se sprije#269;ila pojava drugih neodobrenih preparata, kao i konkurencija. Takvo je porijeklo klasi#269;nog medicinskog protokola “tretiranja simptoma”. Pona#353;aju#263;i se tako, farmaceutske kompanije i doktori mogu veoma dobro prosperirati u tom biznisu, a pacijenti se pri svemu tome ne lije#269;e, nego im se samo privremeno kontroli#353;u, odnosno ubla#382;avaju posljedice te bolesti. I ne samo to, prirodni preparati koji su u stanju da stvarno izlje#269;e ovo oboljenje, moraju se potisnuti, odnosno, izbaciti iz upotrebe i zata#353;kati. #352;to su oni djelotvorniji utoliko vi#353;e napora #263;e biti ulo#382;eno u njihovo eliminisanje dok #263;e njihovi proponenti i promoteri biti hap#353;eni pod optu#382;bom da su #353;arlatani. Nakon svega, ne mo#382;e se dozvoliti pojava kojekavih jeftinih i djelotvornih prirodnih medicinskih preparata na monopoliziranom tr#382;i#353;tu koje je specifi#269;no dizajnirano za tretman simptoma a ne lije#269;enje uzroka bolesti. Prirodne supstance su #269;esto sposobne da stvarno lije#269;e bolesti. To je upravo i razlog za#353;to se koriste zakonske poluge kako bi se te prirodne supstance, koje su #269;esto mnogo efikasnije od sinteti#269;kih medicinskih preparata, izbacile sa tr#382;i#353;ta i upotrebe, a u vezi s tim, rije#269; - “lije#269;enje” se izbacuje iz medicinskog rije#269;nika. Tako je miniran i koncept slobodnog tr#382;i#353;ta kada se o medicini radi. Sada je ve#263; jasno da se rije#269; “izlje#269;enje” pod pritiskom zakona mora izbacivati iz upotrebe. FDA ima sveobuhvatne Orvelovske zakonske regulacije koje zabranjuju koristenje rije#269;i “izlje#269;enje” u vezi sa bilo kojom konkurentnom supstancom koja se ne koristi u sklopu klasi#269;ne medicine. To je upravo iz razloga #353;to mnoge prirodne supstance mogu ne samo da lije#269;e nego i da sprije#269;e bolesti a to je rije#269; od koje se najvi#353;e pla#353;e farmacutske kompanije i klasi#269;na medicina zajednica. Komercijalna Vrijednost Simptoma Nakon #353;to je razvojnom politikom proizvodnje lijekova pa#382;nja preusmjena sa lije#269;enja bolesti na ubla#382;avanje njihovih simptoma, postalo je neophodno da se smisli i novi na#269;in za plasman medicinskih preparata. To je i u#269;injeno u 1949.g. usred epidemije insulin-rezistentnog dijabetesa. Tako je, u 1949.g. ameri#269;ka medicinska zajednica re-klasificirala simptome dijabetesa(10) zajedno sa simptomima mnogih drugih oboljenja u - zasebne bolesti. Nakon te re-klasifikacije uspostavljena je jedna nova dijagnosti#269;ka osnova, tako da su konkurentne medicinske specijalisti#269;ke grupe brzo iskoristile ovu priliku, te se svaka od njih pozabavila onom grupom simptoma za koju se smatrala nadle#382;nom. Tako su kardiolozi, endokrinolozi, urolozi, internisti, i mnogi drugi specijalisti po#269;eli da tretiraju one simptome koji su spadali u njihov domen. Po#353;to su se istinski uzroci ove bolesti po#269;eli ignorisati, tako se potpuno odvratila pa#382;nja i od bilo kakvog izlje#269;enja. Slabost srca, na primjer, koja se prije smatrala #269;estom posljedicom dijabetesa, sada je postala posebna bolest koja nema nikakve veze sa dijabetesom. Dodu#353;e, bilo je moderno razmi#353;ljati u smislu da dijabetes “pove#263;ava rizik za kardio-vaskularna oboljenja”. Uzro#269;na uloga poreme#263;enog sistema za kontrolu nivoa #353;e#263;era u krvi kod slabosti srca, potpuno je zanemarena. U skladu sa ovom novom medicinskom paradigmom, nijedan od tretmana, koje nude ovi specijalisti za srce, ne mo#382;e stvarno da izlije#269;i bolesti srca niti je namjenjen za njihovo lije#269;enje. Na primjer, pacijenti koji se podvrgnu operaciji bajpasa na srcu, u prosjeku #382;ive nakon nje 3 godine, #353;to je skoro isto kao i u slu#269;aju onih koji se nisu podvrgli nikakvom hirur#353;kom zahvatu.(11) Danas, vi#353;e od pola ljudi koji #382;ive u Americi pati od jednog ili vi#353;e simptoma ove bolesti. Na samom svom po#269;etku, ta bolest je bila doktorima dobro poznata kao dijabetes tip-2, insulin-rezistentan dijabetes, dijabetes odraslih osoba, ili ne#353;to rje#273;e kao hiperinsulinemija. Prema podacima Ameri#269;kog Dru#353;tva za Oboljenja Srca, skoro 50% Amerikanaca pati od jednog ili vi#353;e simptoma ove bolesti. Jedna tre#263;ina populacije SAD je pretjerano gojazna dok polovina stanovni#353;tva ima vi#353;ak kilograma. Dijabetes tip 2, koji je tako#273;e smatran oboljenjem odraslih ljudi, sada se redovno javlja i kod #353;estogodi#353;nje djece. Mnoge degenerativne bolesti mogu se direktno povezati sa poreme#263;ajima rada endokrinog sistema. To oboljenje je, 30-tih godina, doktorima bilo veoma dobro poznato kao Insulin-rezistentan dijabetes. Osnovni uzrok ovog oboljenja je poreme#263;aj u regulaciji nivoa #353;e#263;era u krvi usljed djelovanja #353;tetnih masti i ulja. Ovo oboljenje se dalje komplikuje ukoliko do#273;e do nedostatka nekih esencijalnih supstanci koje su potrebne tijelu kako bi ono iza#353;lo na kraj sa posljedicama metabolizma ovih otrova. Nisu sve masti i ulja iste. Neke od njih su zdrave i korisne; mnoge od njih, koje normalno nalazimo u prodavnicama, su otrovne. Njihov zdravstveni zna#269;aj se ne nalazi u smislu njihove podjele na nezasi#263;ene i zasi#263;ene, kako industrija masti i ulja #382;eli da vjerujemo. Mnoga zasi#263;ena ulja i masti su veoma korisni; mnoga nezasi#263;ena ulja su veoma otrovna. S aspekta njihovog zdravstvenog zna#269;aja, veoma va#382;no je da napravimo razliku izme#273;u prirodnih i prera#273;enih, odnosno, sintetizovanih. Reklamiranje ovih proizvoda je veoma nepo#353;teno od strane industrije za preradu masti i ulja. Njihova propagandna kampanja ima za cilj stvaranje tr#382;i#353;ta za jeftine otpatke, kao #353;to su ulja od soje, pamu#269;nih sjemenki i uljane repice. Kad bi javnost bila informisana i svjesna, ova ulja se uop#353;te ne bi ni smjela pojaviti na tr#382;i#353;tu, a onda bi u SAD i drugim dr#382;avama u svijetu, - sigurno bilo i mnogo manje dijabetesa. Epidemiolo#353;ka veza za #382;ivotnim stilom #269;ovjeka Jos 1901.g. u#269;injeni su prvi ve#263;i poku#353;aji da se proizvedu i prodaju prehrambeni proizvodi uz pomo#263; automatizirane fabri#269;ke ma#353;inerije jer je uvi#273;eno da se na tom polju mo#382;e ostvariti jedan enorman profit. Ve#263;ina tih ranih poku#353;aja je propalo jer su ljudi sumnjali u valjanost hrane koja nije bila svje#382;a i koja nije stizala direktno sa farmi, a i sama tehnologija prerade je bila prili#269;no lo#353;a. Sve dok je #382;ivotni standard ljudi bio na visini, ovakvi proizvodi nisu imali uspjeha. Kompanija Crisco,(12) je u jednom navratu poku#353;ala da promovi#353;e jedan od takvih vje#353;ta#269;kih produkata, tako #353;to ga je besplatno dijelila ameri#269;kim doma#263;icama kako bi zadobila njihovo povjerenje i po#269;eli da ga koristi umjesto uobi#269;ajene svinjske masti. Kada je margarin bio izba#269;en na tr#382;i#353;te, njemu su se #382;estoko suprostavile mnoge ameri#269;ke dr#382;ave u kojima je bila razvijena mlije#269;na industrija. Kada je 30-tih godina do#353;lo do tzv. “velike depresije”, margarin kompanije Crisco kao i neki drugi rafinirani i hidrogenizirani proizvodi uspjeli su da prodru na ameri#269;ko tr#382;i#353;te hrane. Otpor mlije#269;ne industrije uvo#273;enju margarina u prehranu se skoro ugasio tokom Drugog Svjetskog Rata, jer nije bilo dovoljno putera za potrebe civilnog stanovni#353;tva i vojske.(13) Tada je mlije#269;na industrija izgubila podr#353;ku i jednostavno se morala pomiriti s tim da podijeli tr#382;i#353;te, te se okrenula ka snabdijevanju vojske. Ulje od lana i riblje ulje, koji su se uobi#269;ajeno mogli na#263;i u prodavnicama i koji su normalno bili dio prehrane stanovni#353;tva prije pojave dijabetesa, nestala su sa polica u trgovinama. Kompanija Archer Daniels Midland je bila poslednji proizvo#273;a#263; lanenog ulja, a sa svojom proizvodnjom je prestala u 1950. godini. Ne#353;to kasnije, jedna od masti koje su ostale i koje su bile istinski zdrave, bila je podvrgnuta jednoj masovnoj medijskoj dezinformativnoj kampanji i prikazana kao zasi#263;ena mast koja je izazivala oboljenje srca. Kao rezultat toga, ona je bukvalno morala da nestane sa polica prodavaonica. Tako je kokosovo ulje izba#269;eno iz prehrane i zamijenjeno uljima od soje, pamu#269;nih sjemenki i uljane repice.(14) Na#353;i roditelji, bake i djedovi nikada ne bi zamijenili ono lijepo i zdravo kokosovo ulje za ovaj jeftini otpadni materijal koji se danas koristi. Kratko nakon ovog uspje#353;nog medijskog rata, ameri#269;ki narod je izgubio rat za ulje. Tokom mnogih godina, kokosovo ulje je bilo na#353;e najefikasnije prehrambeno sredstvo za kontrolu te#382;ine. Istorija ovog studioznog naru#353;avanja #269;isto#263;e na#353;ih prehrambenih proizvoda potpuno je paralelna sa porastom epidemije dijabetesa i ta hiperinsulinemija je sada veoma zastupljena ne samo u Americi, nego i cijelom svijetu. Drugi korak u lije#269;enju ove bolesti je prestank vjerovanja u la#382;i da su na#353;i prehrambeni proizvodi zdravi i hranljivi. Priroda ove bolesti Dijabetes se ozna#269;ava kao nesposobnost tijela da pravilno metabolizira karbohidrate. Njegov glavni simptom je visoki nivo glukoze u krvi. Dijabetes tip 1, nastaje kao posljedica nedovoljne proizvodnje insulina od strane pankreasa. Dijabetes tip 2, nastaje usljed nedjelotvornosti insulina. U oba ova slu#269;aja nivo glukoze u krvi ostaje povi#353;en. U slu#269;ajevima nedovoljne koli#269;ine insulina ili njegove nedjelotvornosti, nivo #353;e#263;era u krvi se ne mo#382;e odr#382;avati unutar normalnih granica. U slu#269;aju Dijabetesa tipa 2, visok nivo #353;e#263;era je pra#263;en sa jednim hroni#269;no visokim nivoom insulina, kao i ozbiljnim endokrinim poreme#263;ajima. Nedjelotvorni insulin se nimalo ne razlikuje od djelotvornog insulina. Njegovo nedjelotvornost le#382;i u nesposobnosti #263;elija da adekvatno reaguju na njega. Ne radi se ni o kakvom biohemijskom nedostatku samog insulina. Odatle proisti#263;e da se ovdje radi o jednom oboljenju koje ima odraza na skoro svaku #263;eliju, od oko 70 triliona njih, u tijelu #269;ovjeka. Sve ove #263;elije zavise od hrane koju mi jedemo, odnosno, hranljivih materija koje su im potrebne za njihov rad, obnovu i odr#382;avanje. Klasifikacija dijabetesa kao jednog poreme#263;aja u metabolizmu karbohidrata je jedna tradicionalna klasifikacija koja poti#263;e iz po#269;etka 19-tog vijeka kada se veoma malo toga bilo poznato o metaboli#269;kim poreme#263;ajima.(15) Danas, kada znamo mnogo vi#353;e o ovim procesima, mnogo vi#353;e bi odgovaralo da defini#353;emo dijabetes tip-2 kao jedan poreme#263;aj u metabolizmu masti i ulja. Taj poreme#263;aj se manifestuje nedjelotvorno#353;#263;u insulina i konsekventnim poreme#263;ajima u metabolizmu karbohidrata. Ova zaostav#353;tina iz 19-tog vijeka jo#353; uvijek doprinosi stvaranju konfuzije u vezi ove bolesti. Tako, dijabetes tip-2, i njegovi rani hiperinsulinemi#269;ni simptomi predstavljaju simptome cjelokupnog organizma koji se manifestuju usljed nesposobnosti #263;elija da metaboliziraju glukozu, kako treba. Svaka #263;elija tijela, iz razloga koji postaju jasniji, zati#263;e se u jednoj situaciji kada ona nije vi#353;e u stanju da preuzima glukozu iz krvi i transportuje ju u svoju unutra#353;njost. Glukoza tako ostaje u krvotoku, skladi#353;ti se u obliku masti ili glikogena u tijelu, ili biva izba#269;ena iz organizma uz pomo#263; mokra#263;e. Kada se insulin ve#382;e za receptor na memebrani jedne #263;elije, on onda prouzroku u njoj jednu kompleksnu seriju biohemijskih reakcija. To onda podsti#263;e jednu vrstu molekula-transportera glukoze koji su poznati pod imenom GLUT4 da napuste svoje parkirali#353;te koje je smje#353;teno unutar #263;elije i otputuju do unutra#353;nje povr#353;ine njene plazmatske membrane. Kad stignu do membrane, oni onda migriraju do jednog podru#269;ja unutar nje koje se naziva kaveole.(16) Tamo oni uz pomo#263; jedne druge serije biohemijskih reakcija identifikuju molekule glukoze, ka#269;e ih za sebe i transportuju u unutra#353;njost #263;elije uz pomo#263; jednog procesa koji se naziva endocitoza. Kada se nade unutar #263;elije, glukoza onda postaje gorivo koje prilikom svog sagorijevanja u mitohondrijama osloba#273;a energiju koja se koristi za pogon svih #263;elijskih aktivnosti. Tako ovi GLUT4 transporteri smanjuju koli#269;inu glukoze u krvi preuzimaju#263;i je iz nje i transportuju#263;i je u #263;elije tijela. Mnoge molekule koje se nalaze na ovom putu za transport glukoze su lipidi; to zna#269;i, oni su masne kiseline. Jedna zdrava #263;elijska membrana za koju sada znamo da igra aktivnu ulogu u transportu glukoze, sadr#382;i i jednu supstancu tzv. komplement cis-tipa w=3 nezasi#263;ene masne kiseline(17) #269;ija je uloga da naprave #263;elijsku membranu te#269;nijom, odnosno, ‘klizavom’. Kada ove cis-masne kiseline postanu hroni#269;no nedostupne usljed na#353;e lo#353;e ishrane, onda se njihova nesta#353;ica u #263;elijskoj membrani nadomijesta uz pomo#263; kratkolan#269;anih i srednjelan#269;anih zasi#263;enih masnih kiselina. Prisustvo ove vrste masnih kiselina dovodi do toga da #263;elijska membrana postane #269;vr#353;#263;a i ljepljiva #353;to onda ometa normalan transportni mehanizam koji se odvija kroz nju.(1 Tako, u nedostatku dovoljnih koli#269;ina masnih kiselina tipa cis omega 3 u na#353;oj ishrani, smanjuje se pokretljivost transportera GLUT4, mijenja se biohemijska struktura #263;elije a nivo glukoze u krvi ostaje povi#353;en. Na drugim mjestima u tijelu, pankreas stvara pove#269;anu koli#269;inu insulina, jetra prizvodi mast od suvi#353;nog #353;e#263;era, masne #263;elije skladi#353;te suvi#353;nu mast, mokra#263;a se stvara u ve#263;im koli#269;inama, koli#269;ina #263;elijske energije postaje nedovoljna da bi se obavljale normalne tjelesne aktivnosti i dolazi do poreme#263;aja cjelokupnog endrokrinog sistema. Na kraju dolazi do otkazivanja rada pankreasa, prekomijernog rasta tjelesne te#382;ine, te se po#269;ne da stvara jedno stanje u #269;ovjekovom organizmu koje je poznato kao - dijabeti#269;ka kriza. Klasi#269;ni medicinski tretman Nakon #353;to se uspostavi dijagnoza dijabetesa, moderna klasi#269;na medicinska terapija sastoji se ili od oralnih hipoglikemi#269;nih preparata ili od insulina. • Oralni hipoglikemicni preparati Oralni hipoglekemi#269;ni preparati su uvedeni u 1955. godini. Prema njihovom biofizi#269;kom na#269;inu djelovanja, ovi preparati se dijele na pet klasa.(19) Te klase su: bigvanidi; inhibitori glukozidaze; meglitidinidi; sulfonilureaze; i tiazolidindioni. Bigvanidi sni#382;avaju nivo #353;e#263;era u krvi na tri na#269;ina. Oni spre#269;avaju njegovo normalno lu#269;enje od strane jetre tj. iz njenih skladi#353;ta glikogena, ko#269;e apsorpciju glukoze iz crijeva, iz hranom unesenih karbohidrata, a tvrdi se da oni pove#263;avaju i periferno preuzimanje glukoze. Inhibitori glukozidaze su napravljeni tako da blokira encim amilazu, koju stvara pankreas, i koji normalno igra jednu veoma va#382;nu ulogu u probavi karbohidrata. Prema toj teoriji, ukoliko se blokira probava karbohidrata, onda ne mo#382;e do#263;i ni do pove#263;anja koli#269;ine #353;e#263;era u krvi. Meglitinidi su stvoreni tako da stimuli#353;u pankreas na proizvodnju insulina kod pacijenata koji vjerovatno ve#263; imaju povi#353;en nivo insulina u njihovoj krvi. Samo u rijetkim slu#269;ajevima doktori mjere nivo insulina. Ovi preparati se veoma #269;esto stvarno prepisuju bez prethodne provjere i znanja o nivou insulina u krvi. #268;injenica da pove#263;ana koli#269;ina insulina mo#382;e da bude isto tako stetna kao i pove#263;ana koli#269;ina #353;e#263;era, uveliko se ignori#353;e. Sulfonilureaze su samo jo#353; jedan stimulans #269;ija je svrha da podsti#263;e proizvodnju insulina. Doktori rijetko kada odre#273;uju nivo insulina u serumu prije nego #353;to propi#353;u ove preparate. Oni se #269;esto propisuju ljudima koji pate od dijabetesa tip-2, od kojih ve#263;ina ve#263; ima povi#353;en i nedjelotvoran insulin. Ovi preparati su poznati po tome izazivaju hipoglikemiju kao jedan sporedni efekat. Tiazolidindioni su poznati po tome #353;to uzrokuju rak jetre. Jedan od njih, Rezulin, bio je odobren u SAD uz pomo#263; odredenih politi#269;kih mahinacija, me#273;utim, u Velikoj Britaniji je odbijen zbog toga #353;to je ve#263; bilo poznato da on izaziva rak jetre. Doktor koji je bio odgovoran za njegovo odobrenje u FDA, odbio je da to u#269;ini. Tek nakon #353;to je on smijenjen, Rezulin je odobren od strane jednog poslu#353;nijeg slu#382;benika ove organizacije. Ovaj preparat je ubio preko stotinu pacijenata i onesposobio mnogo vi#353;e njih, prije nego #353;to je dobijena bitka za njegovo povla#269;enje sa tr#382;i#353;ta. Rezulin je trebao da stimuli#353;e preuzimanje glukoze iz krvi od strane perifernih #263;elija i da blokira normalno lu#269;enje glukoze od strane jetre. Politika u vezi plasmana ovog preparata na tr#382;i#353;te kao i njegovo zadr#382;avanje na tr#382;i#353;tu toliko dugo vremena, nije sasvim jasna.(20) U aprilu 2000.g. po#269;eo je sudski proces koji bi trebao da rasvijetli pozadinu svega toga.(21) • Insulin Danas, insulin se propisuje za oba tipa dijabetesa. Insulin u obliku injekcija zamjenjuje insulin kojeg tijelo nije vi#353;e u stanju da proizvodi. Naravno, dok je ovaj tretman potreban da bi se o#269;uvao #382;ivot onih koji pate od dijabetesa tipa-1, njegova upotreba kod onih koji boluju od dijabetesa tipa-2 je veoma diskutabilna. Veoma je bitno za naglasiti da ni insulin niti bilo koji drugi oralni hipoglikemi#269;ni preparat nemaju nikave veze sa lije#269;enjem nekog od ova dva tipa dijabetesa. Prognoza koja ide zajedno sa ovim klasi#269;nim tretmanom podrazumijeva postepeno pogor#353;avanje op#353;teg zdravstvenog stanja pacijenata i preuranjena smrt usljed otkazivanja srca ili bubrega; ili otkazivanja nekog drugog vitalnog organa. Alternativni Medicinski Tretman Tre#263;i korak ka izlje#269;enju od ove bolesti podrazumijeva informisanost o tome kako preduzeti alternativne mjere koje su bazirane na dobroj i po#353;tenoj nauci. Efikasan tretman koji direktno vodi do izlje#269;enja, danas je dostupan za neke dijabeti#269;are koji boluju od dijabetesa tipa-1, i mnoge koji boluju od dijabetesa tipa-2. Oko 5% od svih dijabeti#269;ara pati od dijabetesa tipa1, dok 95% njih ima dijabetes tipa-2.(22) Gestacioni dijabetes je jednostavno obi#269;ni dijabetes, ukoliko od njega oboli #382;ena za vrijeme trudno#263;e. Jedna alternativna metodologija za lije#269;enje dijabetesa tipa1 razvijena je u nekim modernim bolnicama u Madrasu, u Indiji a nekoliko studija koje su do sada sprovedene potvr#273;uju efikasnost ove metode.(23) Tu se radi o obnavljanju funkcije beta #263;elija pankreasa, tako da pankreas moze opet po#269;eti sa proizvodnjom insulina. Ovaj pristup se pokazao efikasan u preko 60% slu#269;ajeva od svih pacijenata na kojima je bio sproveden. Najve#263;a komplikacija le#382;i u tome da li su u organizmu pacijenta jo#353; uvijek prisutni isti oni antigeni koji su doveli do autoimunog unistenja beta #263;elija. Ukoliko jesu, onda je izlje#269;enje manje vjerovatno. Iz razloga koje smo ve#263; naveli, ova metodologija se sigurno ne#263;e pojaviti u SAD u skoroj budu#263;nosti. Cilj svakog efikasnog alternativnog tretmana je popravljanje i ponovno uspostavljanje vlastitog tjelesnog mehanizma za kontrolu #353;e#263;era u krvi. Poreme#263;aji u radu ovog mehanizma vremenom se manifestuju sve ve#263;im brojem razli#269;itih simptoma pogor#353;anog zdravlja, #269;iji klasi#269;ni medicinski tretman donosi enorman profit industriji dijabetesa. Za lije#269;enje dijabetesa tipa-2, koraci su sljede#263;i:(24) • Popravak stanja poreme#263;enog mehanizma za kontrolu #353;e#263;era u krvi. To se #269;ini jednostavno tako #353;to se iz ishrane izbacuju veoma lijepo upakovana ali otrovna ulja koja nalazimo na policama supermarketa. Njih moramo zamijeniti #269;istim, zdravim i korisnim masno#263;ama. To podrazumijeva konzumiranje samo lanenog, ribljeg ulja i povremeno ulja od jetre bakalara, sve dok se nivo #353;e#263;era u krvi ne po#269;ne da stabilizuje. Onda mo#382;emo u ishranu ubaciti puter, kokosovo ulje, maslinovo ulje i #269;iste masti #382;ivotinjskog porijekla. #268;itajte naljepnice; prestanite sa konzumiranjem jeftinih ulja, #269;ak i kada su ona zastupljena u prehrambenim prera#273;evinama ili u hrani u nekom restoranu. Dijabeti#269;ari hroni#269;no pate od nedostatka minerala; tako da oni moraju da ih nadomjeste u obliku mineralnih dodataka ili kvalitetnih tableta #353;irokog spektra. • Manuelna kontrola #353;e#263;era u krvi za vrijeme oporavka. Pod medicinskim nadzorom postepeno se prekida kori#353;tenje oralnih hipoglikemi#269;nih preparata zajedno sa svim ostalim preparatima koji su propisani za svrhu kontrolisanja njihovih sporednih efekata. Uspostavi prirodnu kontrolu #353;e#263;era u krvi uz pomo#263; glikemi#269;nih tableta, #269;estog konzumiranja hrane u malim obrocima (uklju#269;uju#263;i hranu bogatu biljnim vlaknima), rednovnih vje#382;bi nakon jela i potpunog izbjegavanja svih #353;e#263;era uz kori#353;tenje netoksi#269;nih zasla#273;iva#263;a (aspartam i sli#269;ne preparate ni u kom slu#269;aju koristiti!!!).(25) Alkohol treba izbjegavati sve dok se #353;e#263;er ne stabilizuje u normalnim granicama. Njega treba redovno mjeriti i istovremeno voditi jedan medicinski dnevnik u koji treba bilje#382;iti sve te podatke. • Ponovno uspostavljanje pravilne ravnote#382;e zdravih ulja i masno#263;a nakon #353;to ponovo proradi prirodni tjelesni mehanizam za kontrolu #353;e#263;era u krvi. Sve jeftine i toksi#269;ne masno#263;e i ulja moramo za stalno odstraniti iz na#353;e ishrane, kao i hranu iz restorana koja ih sadr#382;i. Kada mehanizam za kontrolu #353;e#263;era ponovo pravilno proradi postepeno #263;emo uvoditi u na#353;u ishranu ostale zdrave namirnice a istovremeno nastaviti sa provjeravanjem kako se one odra#382;avaju na nivo #353;e#263;era u krvi. Sve te podatke moramo bilje#382;iti u na#353; medicinski dnevnik. • Nastavljanje programa sve dok se tako#273;e ne uspostave normalne vrijednosti insulina u krvi, nakon #353;to se nivo #353;e#263;era po#269;inje da stabilizira u normalnim granicama. Kada nivo #353;e#263;era padne na jedan normalan nivo, pankreas #263;e postepeno prestati da prekomijerno proizvodi insulin. Ovaj proces tipi#269;no traje malo du#382;e i on se mora kontrolisati tako #353;to #263;emo preko svog doktora u nekoliko navrata poslati uzorke krvi na analizu da bi se odredio nivo insulina u serumu. Lijepo je to kada je nivo #353;e#263;era u krvi u normalnim granicama; a jo#353; je ljep#353;e kada se to ostvari bez suvi#353;nog insulina u na#353;em krvotoku. • Popravak kolateralne #353;tete koju je uzrokovala bolest. O#353;te#263;enja krvnih sudova koja su izazvana hroni#269;nim povi#353;enjem nivoa glukoze sama #263;e se zalje#269;iti bez nekon svjesnog napora s na#353;e strane. Tako#273;e #263;e se i posljedice retinopatije (o#353;te#263;enja mre#382;nja#269;e oka, prim. prev.) i periferne neuropatije obi#269;no same sanirati. Me#273;utim, kada sitni kapilari u bubre#382;noj opni po#269;nu da ‘cure’ usljed hroni#269;nog pove#263;anja glukoze, bubreg poku#353;ava da to kompenzira stvaraju#263;i o#382;ilja#269;no tkivo kako bi ono to sprije#269;ilo. Ti o#382;iljci ostaju nakon #353;to se dijabetes izlje#269;i, jer se #269;ini da bubreg nije u stanju da sam popravlja o#353;te#263;enja na sebi. Upozorenje… kada se razvije retinopatija mo#382;e do#263;i do isku#353;enja da se taj problem rije#353;i uz pomo#263; laserske hirur#353;ke intervencije. Ta tehnika uz pomo#263; kori#353;tenja lasera zaustavlja krvarenja na mre#382;nja#269;i stvaraju#263;i o#382;iljno tkivo tamo gdje dolazi do ispu#353;tanja krvi. To o#382;iljno tkivo mo#382;e da sprije#269;i normalno iscjeljenje sitnih kapilara oka, nakon #353;to se dijabetes izlije#269;i. Lije#269;enjem dijabetesa umjesto poku#353;avanjem rje#353;avanja problema uz pomo#263; lasera pove#263;avaju se #353;anse da se o#353;te#263;enja na o#269;ima potpuno iscijele. Me#273;utim, ukoliko se napravi hirur#353;ka intervecija laserom, onda #263;e o#382;iljci koji ostaju nakon nje komplikovati potpuno ozdravljenje o#269;iju. O#353;te#263;enja krvnih sudova koja su nastala usljed jednog dugogodi#353;njeg pove#263;anja koli#269;ine #353;e#263;era i insulina, kao i proliferacije kandide (candida, - gljivica, prim. prev.) u krvotoku, polako #263;e se otkloniti uz pomo#263; pobolj#353;ane ishrane. Me#273;utim, ponekad potraje nekoliko godina da se o#353;te#263;enja na arterijama uspje#353;no saniraju uz pomo#263; oralnih #269;elata. O#353;te#263;enja na arterijama se mnogo br#382;e mogu sanirati intravenoznom terapijom #269;elatima.(26) Ono #353;to se mo#382;e napraviti za nekoliko godina samo uz pomo#263; ispravne ishrane, mo#382;e se u#269;initi za nekih 6 mjeseci uz pomo#263; intravenozne terapije i efekasno je u preko 80% slu#269;ajeva. Iz o#269;iglednih razloga, nemojte o#269;ekivati od doktora da #263;e se oni slo#382;iti s tim, pogotovo ako se radi o kardiolozima. Period Oporavka Prognoza obi#269;no podrazumijeva jedno brzo ozdravljenje od ove bolesti i obnavljanje normalnog zdravlja i energije, za nekoliko mjeseci do godinu dana ili vi#353;e. Du#382;ina tog vremena uveliko zavisi od toga koliko dugo je bolest trajala. Za one koji brzo reaguju nakon otkrivanja ove bolesti, i odmah preduzmu odgovaraju#263;e mjere, radi se o periodu od par mjeseci ili manje. Za one koji boluju od ove bolesti tokom jednog dugogodi#353;njeg perioda, vrijeme lije#269;enja mo#382;e potrajati do godinu dana ili vi#353;e. Tako, postoji mnogo razloga da se po#269;ne sa lije#269;enjem ove bolesti odmah nakon #353;to se ona otkrije. Do ovog momenta kada ste do#353;li do kraja ovog #269;lanka i ukoliko smo mi uspjeli da pravilno objasnimo ovu na#353;u epidemiju dijabetesa, vi bi trebali da znate kakvi su njeni uzroci, kakva je pozadina klasi#269;nog medicinskog tretmana, i za#353;to dijabetes predstavlja jednu nacionalnu i internacionalnu sramotu. Ono #353;to je jo#353; va#382;nije, vi ste sada upoznati sa jednim programom uz pomo#263; kojeg svako mo#382;e da pomogne samom sebi i koji otkriva jedan veliki potencijal za stvarno izlje#269;enje ove bolesti. #8734; O autoru: Thomas Smith je jedan neumorni medicinski istra#382;iva#263; koji je bio natjeran da izlije#269;i sam svoj dijabetes jer je bilo o#269;igledno da njegov doktor nije htjeo ili nije mogao da ga izlije#269;i. On je objavio rezultate svojih istra#382;ivanja dijabetesa u priru#269;niku pod imenom, Insulin: Na#353; Tihi Ubica (Insulin: Our Silent Killer), koji je pisan na na#269;in razumljiv za laike a tako#273;e je visoko ocjenjen od strane nekih medicinskih radnika. Taj priru#269;nik u detalje opisuje svaki korak koji je potrebno u#269;initi kako bi se izlije#269;io dijabetes tip-2, a daje i dosta detalja u vezi onoga #353;to je do danas u#269;injeno na podru#269;ju uspje#353;nog lije#269;enja dijabetesa tipa-1. Ova knjiga se mo#382;e kupiti od autora na sljede#263;oj adresi: PO Box 7685, Loveland, Colorado 80537, USA (Stanovnici Sjeverne Amerike trebaju poslati $US25.00; dok oni iz drugih zemalja prethodno trebaju da kontaktiraju autora u vezi cijene knjige i na#269;ina isporuke). Thomas Smith je tako#273;e objavio dosta korisnih informacija na temu lije#269;enja dijabetesa na njegovom vebsajtu, http://www.Healingmatters. com. On se mo#382;e kontaktirati telefonom: +1 (970) 669 9176 i e-mail-om: [email protected]. [Napomena prevodioca: prema nekim novijim saznanjima, prerano izlaganje novoro#273;en#269;adi kravljem mlijeku mo#382;e da uzrokuje kod njih jednu auto-imunu reakciju, usljed koje dolazi do o#353;te#263;enja tzv. beta #263;elija pankreasa koje proizvode insulin, odnosno, do pojave dijabetesa tipa 1 (D. mellitus)] Bibliografija: 1. National Center for Health Statistics, "Fast Stats", Deaths/Mortality Preliminary 2001 data 2. Dr Herbert Ley, in response to a question from Senator Edward Long about the FDA during US Senate hearings in 1965 3. Eisenberg, David M., MD, "Credentialing complementary and alternative medical providers", Annals of Internal Medicine 137(12):968 (December 17, 2002) 4. American Diabetes Association and the American Dietetic Association, The Official Pocket Guide to Diabetic Exchanges, McGraw-Hill/Contemporary Distributed Products, newly updated March 1, 1998 5. American Heart Association, "How Do I Follow a Healthy Diet?", American Heart Association National Center (7272 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75231-4596, USA), http://www.americanheart.org 6. Brown., J.A.C., Pears Medical Encyclopedia Illustrated, 1971, p. 250 7. Joslyn, E.P., Dublin, L.I., Marks, H.H., "Studies on Diabetes Mellitus", American Journal of Medical Sciences 186:753-773 (1933) 8. "Diabetes Mellitus", Encyclopedia Americana, Library Edition, vol. 9, 1966, pp. 54-56 9. American Heart Association, "Stroke (Brain Attack)", August 28, 1998, http://www.amhrt.org/ScientificHStats98/05stroke.html; American Heart Association, "Cardiovascular Disease Statistics", August 28, 1998, http://www.amhrt.org/Heart_and_Stroke_A_Z_Guide/cvds.html; "Statistics related to overweight and obesity", http://niddk.nih.gov/health/nutrit/pubs/statobes.htm; http://www.winltdusa.com/about/infocenter/ healthnews/articles/obesestats.htm 10. "Diabetes Mellitus", Encyclopedia Americana, ibid., pp. 54-55 11. The Veterans Administration Coronary Artery Bypass Co-operative Study Group, "Eleven-year survival in the Veterans Administration randomized trial of coronary bypass surgery for stable angina", New Eng. J. Med. 311:1333-1339 (1984); Coronary Artery Surgery Study (CASS), "A randomized trial of coronary artery bypass surgery: quality of life in patients randomly assigned to treatment groups", Circulation 68(5):951-960 (1983) 12. Trager, J., The Food Chronology, Henry Holt & Company, New York, 1995 (items listed by date) 13. "Margarine", Encyclopedia Americana, Library Edition, vol. 9, 1966, pp. 279-280 14. Fallon, S., Connolly, P., Enig, M.C., Nourishing Traditions, Promotion Publishing, 1995; Enig, M.C., "Coconut: In Support of Good Health in the 21st Century", http://www.livecoconutoil.com/maryenig.htm 15. Houssay, Bernardo, A., MD, et al., Human Physiology, McGraw-Hill Book Company, 1955, pp. 400-421 16. Gustavson, J., et al., "Insulin-stimulated glucose uptake involves the transition of glucose transporters to a caveolae-rich fraction within the plasma cell membrane: implications for type II diabetes", Mol. Med. 2(3):367-372 (May 1996) 17. Ganong, William F., MD, Review of Medical Physiology, 19th edition, 1999, p. 9, pp. 26-33 18. Pan, D.A. et al., "Skeletal muscle membrane lipid composition is related to adiposity and insulin action", J. Clin. Invest. 96(6):2802-2808 (December 1995) 19. Physicians' Desk Reference, 53rd edition, 1999 20. Smith, Thomas, Insulin: Our Silent Killer, Thomas Smith, Loveland, Colorado, revised 2nd edition, July 2000, p. 20 21. Law Offices of Charles H. Johnson & Associates (telephone 1 800 535 5727, toll free in North America) 22. American Heart Association, "Diabetes Mellitus Statistics", http://www.amhrt.org 23. Shanmugasundaram, E.R.B. et al. (Dr Ambedkar Institute of Diabetes, Kilpauk Medical College Hospital, Madras, India), "Possible regeneration of the Islets of Langerhans in Streptozotocin-diabetic rats given Gymnema sylvestre leaf extract", J. Ethnopharmacology 30:265-279 (1990); Shanmugasundaram, E.R.B. et al., "Use of Gemnema sylvestre leaf extract in the control of blood glucose in insulin-dependent diabetes mellitus", J. Ethnopharmacology 30:281-294 (1990) 24. Smith, ibid., pp. 97-123 25. Many popular artificial sweeteners on sale in the supermarket are extremely poisonous and dangerous to the diabetic; indeed, many of them are worse than the sugar the diabetic is trying to avoid; see, for example, Smith, ibid., pp. 53-58. 26. Walker, Morton, MD, and Shah, Hitendra, MD, Chelation Therapy, Keats Publishing, Inc., New Canaan, Connecticut, 1997, ISBN 0-87983-730-6