Димо Хаџи Димов
Димо Хаџи Димов
Thief Димо Хаџи Димов е трибун на македонското националоно ослободително движење и еден од најистакнатите публицисти во тоа време. Роден е во с. Горно Броди, Серско, 1875 година. Син на серскиот крај, тој израсна како идеолог на Серската револуционерна струја предводена од Јане Сандански. Неговите идеолошки погледни и изразито марксистички идеи го направија основоположник на левицата во Македонската внатрешна организација. Бил близок сорабтник со Јане Сaндански и Гоце Делчев и сведоштвувал на баничката битка, кадешто Делчев, претходно предаден од Македнци, бил убиен за што остава сведоштва и во биографијата на Делчев, која заврува со енговите зборови и во статијата која ја објавува 21 година по смртта Делчева, „Тој плаче...“, кадешто најновите собитија на македонската современа трагика ги поврзува со трагедијата Гоцева. 1901 година ја објавува брошурата „Македонското прашање“, кадешто се задржува на бугарската официјална политика, која имала шовинистички претензии кон Македонија и ја опоменува (на некој начин) бугарската социјалдемократија дека не смее да зазема такви ставови, какви што посвејствени им се на буржоазите. Во тој контекст, тој се залага за автономија на Македонија, не низ призмата на протекторатство од некоја голема сила или меѓу-фаза кон конечницата - припојување кон Бугарија, туку во вистинската смисла на зборот, како пат кон целосна независност. За волја на вистината, во тој период, левооринтираните револуционери, идеите за самостојноста ги поврзуваат со некакви нејасни идеи за понатамошно формирање на Балксанска федерација, а се` заради интернационалситчкиот приод кон прашањата на марксистичката мисла. Кога е Хаџи Димов во прашање, важно е да се напомене дека таа марксистичка мисла чиј поборник бил, и интернационализмот кој го заговара, го сфаќал како единстен начин на восприемање и на нациналните борби и стварности, оти само таквите луѓе, ослободени од шовинистичкиот баласт, можеле навистина да се борат за национални права. Идеите за „убавата балканска федерација“ ги изнесува во книшката „ Македонското ослободително дело“, брошура од 1900-тата година, кадешто нагласува дека сето тоа од таа преспектива, сепак, е нереално, а времето се` уште незрело за такво нешто! „Против целта на организација: автономна Македонија и нејзиниот лозунг: Македонија за Македонците, врховистите противставувуваа некаква автономна Македонија со прикриен лозунг: Македонија за Бугарија, додека автономијата се сфаќа од Организацијата (мисли на неговата организација, заб. моја) како создавање самостојна држава...“, ќе напише тој во статијата од 2 јуни 1905 година.
Thief Сосема природно и логично е што овој идеолог на Организацијата и остро, логично и дијалектички изградено и насочено перо, на Рилскиот конгрес на Организацијата во 1906 година, кога левицата зеде превласт во раководството, да биде избран за редактор на нивното гласило „Револуционерен лист“. Христо Силјанов одземањето на редактирањето на весникот од рацете на Васил Пасков и давањето на Димо Хаџи Димов, во својата книга „Ослободителните борби на Македонија“, го карактеризира со придавката „злосреќен (избор)“. Се разбира оти надворешните и внатрешните врховисти беа незадоволни од ова решение и овој избор. Со Ѓорче Петров стануваат водачи на Привременото преставништво на ВМРО по Првата светска војна, иако идеолошки се разликувале, но на тој начин и с едополнувале во соработката. Ѓорче бил револуционерен демократ, Димо – изразит марксист. Се залагал за децентрализација на кумулираната власт во ЦК на ВМРО, меѓу другото и заради тоа што врховизмот успеал да наложи токму неограничените и севласни права на ЏК како раководна институција. На таа (но, и на други теми) имаа серија полемички статии со Матов. Учествувал во формирањето на Народната федеративна партија за време на Младотурската револуција, Хуриетот во Османската држава. На чело на таа партија застанал Јане САнданскиа, програмата Хаџи Димов ја изработил заедно со видниот бугарски социјалист и учесник во македонското пригресивно движење, Никола Харлаков.
Thief Откако Сандаснки падна убиен во својата родна Пирин Планина од платеници на омразениот Кобург, на Хаџи Димов му остана да го понесе знамето на новата борба и се најде на чело на емигрантските маси во Бугаирја и на поребениот народ во Пиринска Македонија. Се` во стилот на она „бајрактарот падна, бајраците стојат“, т.е. идејата не умира со главниот носител на таа мисла. 1919 година, со брошурата „Назад кон автономијата“, широко прифатена од македонските маси во Бугарија и Пиринска Македонија, уште еднаш се наврача на ова прашање и ги расчистува небулозите пројавени со декларирањето како „автономисти“ , дури и на луѓе од новоформираните терористички банди и бандисти групи на Тодор Александров и Александар Протогеров. Член е на БКП од нејзиното формирање, а по задушувањето на Септемвриското востание во 1923 година, станува и член на ЦК на БКП, а како нејзин функционер ја прифаќа директивата и застанува на чело на Емигранстскиот комунистички сојуз како негов раководител и редактор на неговиот орган, весникот “Ослободување“. Сојузот не се покажал како целосходен, пред се` затоа што не сфатил дека народот се приближува кон комунистите заради решавање на националните прашања, иако едновремено се одушевува на Октомвриската револуција во Русија. Главниот поттик, сепак, биле националните угнетености, нивното отфрлање и репавање на тие приблеми. Тоа е нишката на привлечност кон комунист. партии од страна на народните маси, но и несфаќањето на ова од страна на Сојузот и Партијата како целина. Наводно, негов последен текст е книшката за Иленденското востание, објавена 1924 година под псевдонимот Илинденец, кадешто ги величи придобивките од победата кај Крушево и во пошироки рамки ги поврзува федеративните концепти со Илинден. Тој победата не ја смета само како триумф на една демократска република, ами и како оставрување на едно федеративно устројство. На крајот од оваа брошура, тој е, чиниш, пророк... Пишува: „Макдонија го има својот прв Илинден проследен со кравави денови на пораз и на тешки страдања во текот на четврт век. Таа ќе го има и својот втор Илинден, но веќе при идната нова и сигурна епоха на блиски победи и ослободување. Овој втор Илинден е близок, тој доаѓа...“. И, навистина, на 2 август 1944 година, како израз на новата партизанска победа во антифашистичката војна, предводена токму од левичари, од Комунистчката партија, на Македонија беше и` се случил вториот Илинден!
Thief Димо Хаџи Димов е најплодното перо во македонската револуционерна публицистика. Неговиот публицистички опус, изразен низ повеќе книжевни видови, и создаван во првата четвртина од минатиот век, е објавуван на страниците на триесетина периодични изданија со прогресивна и социјалистичка ориентација, кои излегувале во Бугарија и во Македонија . Тука се вбројуваат и десетина одделни брошури, некои од нив и погоре веќе споменати, меѓу кои и: „Македонското прашање“, „Назад кон автономијата на Македонија“ и низа други. “Нашето учество во макдонското движење се наложува со силата на неопходност. Грешките на одделни личности, што се нашле во раководството на на движењето, не можат да бидат грешки и на самото движење. Осудувајќи и недопуштајќи никакви авантури, ние во исто време ќе ги разоткриеме скриените цели што ги проследуваат глемобугарската буржоазија и монархија“, напишал тој. Во 1920 година го основал Македонскиот емигрантски комуниситчки сојуз. Народен пратеник во бугарското собрание и тука жестоко борејќи се против теророт и убиствата на политичките работници, кои не биле соидејници на режимот. Од работата на парламентот повремено бил исклучуван, но сепак неговите говори смело ја раскринкуваат диктатурата на бугарската националистика власт. При еден таков негов говор, министерот за внатршени работи, генералот Русев, го прекинал со зборовите: „Вие тргувате со вашите идеи...“ На тоа говорникот Хаџи Димов, веднаш одговорил со луцидност што изразува една смела максима: „Ние тргуваме со идеи за кои плаќаме со сопствените глави...“ Само неколку недели подоцна, бугарската реакција конечно ги подмирила своите сметки со Хаџидимовата глава: на 13 септември 1925 година пред својот дом во Софија убиен е од платеничката рака на Ванчомихајловистите. За крај, најубави е да се заврши со зборовите на академикот Манол Пандевски: „Обично Димо Хаџи Димов го нарекуваат идеолог на македонската револуционерна левица, на левото крило на Внатрешната македонска револуционерна организација, но Пеју К. Јаворов, Гоцев биограф и соборец, идејната блискост и револуционерното другарување меѓу Гоце Делчев и Димо Хаџи Димов, метафорично ги определува со синтагмата ’една душа во две тела‘“.
teranova Димо Хаџи Димов, р. 1875 г. во с. Горно Броди, Серско. Син на Хаџи Димко Хаџи-Иванов, борец против панелинизмот и соработник на Стефан Верковиќ. Татко му на Димо Хаџи Димов, хаџи Димко Иванов со зет му Георги Иванов Зимбилиев подготвиле 140 села во Серската епархија во фебруари на 1869 г. да потпишат махзари (молби) за нивно присоединување кон Егзархијата. Хаџи Димко околу 1880/1 г. се преселува во Дупница. Д.Х.Димов завршил педагошко училиште во Ќустендил. Една деценија работи како бугарски учител во Дупница. Во Организацијата стапува во 1896 г., а од есента 1899 г. воспоставува соработка со Г.Делчев. Од 1990 г. член на бугарската социјалдемократска партија, а по нејзиниот расцеп во 1903 г. член на БРСДП (т.с.) - Бугарската работничка социјалдемократска партија (тесни социјалсисти), чиј долгогодишен претседател е Димитар Благоев родум с. Загоричени. Од 1900 г. до својата смрт постојно пишувал статии, реферати, брошурки по македонското прашање. Во 1908 г. доаѓа во Солун, заедно со Д.Мирасчиев го редактираат списнието „Конституционна заря“. Активсит на НФП. Во Балканските војни се бори во 7-мата рилска дивизиаја. Во 1920 г. по директива на БКП, формира незјина секција - Емигрански коминистички сојуз, кој никогаш не добива масовна поткрепа од македонските иселеници во Бугарија. Во 1923 г. пред кравањето на т.н. септемвриско востание („антифашистичко“), затворен е како пројавен активист на БКП (т.с.). Во 1924 г. избран е член на ЦК на БКП (т.с.)., потоа и за пратеник во Народното собрание на Бугарија. Убиен е на 13.09.1924 г. во Софија, од: „националсистичката ВМРО“, или од „полицаец“, односно од „платен агент на бугарскиот двор и фашистичката воена клика“.
ProMKD I posle vikas neznael Makedonski, a se borel za Makedonski prava
stojanov Прво да кажам дека Димо е пишал само на бугарски,оти не е знал македонски - or english, please!!! Во првиот број на Билтенот на Привременото претставништво на бившата ВМРО, чиј главен уредник бил Димо Хаџи Димов, во статијата „Да сме на чисто“ се кажува: „...Н#232; обвинуваат дека не се чувствуваме достаточно како Бугари, злословат дека го прикриваме своето национално качество и дури дека ни недостасува секакво бугарско сознание. Обвинуваат, интригуваат, кљукарствуваат, клеветаат, но не откриено и со докази, а по недостојни патишта и со најдолни средства... ...И така, што сме ние? Бугари ли сме, или не сме Бугари? На тоа прашање ќе одговориме засега со неколку извадки од публикации и документи, издадени од средината на дејците од бившата Внатрешна револуционерна организација, која по право и долг се издига и се признава како единствена изразителка на погледите на Македонија и на македонското население. Во полномоштвото дадено на нашиот претставник во Париз, првата точка на нашите барања е редактиктирана така: „Бугарското население во Македонија заедно и сложно со нас има најцврста желба, длабоко верувајки дека таква е желбата и на сите останати националности таму, така што таа земја да се запази цела и неделива како автономна и самостојна единица на Балканот“ и т. н. Бугари ли говорат тука или не? ...Истакнувајки ги тие барања, ние заедно со целото македонско население чувствуваме и изјавуваме, дека балканскиот проблем нема друго решение, ако се сака искрено полното смирување на Балканот и блиското и сигурно побратимување на непријателски поставените членови на балканското семејство. Тоа го кажуваме како Бугари со високо бугарско чувство и не криеме, како што не сме го криеле тоа пред војните и во времето на револуционерните борби, дека македонското прашање во неговата целина не е бугарско прашање, како што не е грчко и српско, и поради тоа наоѓаме дека дека ниту една од балканските влади не може и нема право да ги изразува интересите и погледите на македонското население во неговата целост. Скривме ли од надворешниот свет, дека сме Бугари? И дека говориме и си ја изјавуваме желабата како Бугари? ...Не ли е тоа јазик бугарски, говореме од Бугари и за Бугари?“ Димо Хаџи Димов во брошурката Назад кoн автономијата Декларација за решението на македонското прашање, застапувајки се за уредување на Македонија по образец на Швајцарија, на стр. 21-26 пишува: "Вистина е, дека меѓу подјармените националности во Македонија најголема ролја и најрешавачко влијание извршуваа, секоја во својата сфера и со својот метод, бугарската и грчката... специјално за борбата против турскиот режим и неговото господарство воопшто треба да се каже дека бугарскиот елемент се покажа многу пореволуционерен... И ние гледаме дека, меѓу бугарското население во Македонија, исто и меѓу неговата интелегенција се зароди една нова идеја, имено идејата да се запази Македонија во нејзините географски граници... Идејата за автономијата на Македонија... е идеја бугарска... Бугарите во Македонија, најобесправени и најугнетувани од сите националности во Македонија... македонското бугарско население имаше неодложна потреба да се ослободи од турската тиранија... Македонија ќе има значение само како цела и неделива... Таа идеја меѓутоа си остана само бугарска. Автономната идеја кај Бугарите доби широк полет заедно со создавањето на Внатрешената македонска револуционерна организација, која бугарска по состав, се појави како организација доволно решителна..."
joci
quote:
Stojanov: Прво да кажам дека Димо е пишал само на бугарски,оти не е знал македонски - or english, please!!!
Now I shall write in English, but that doesn't mean that I don't know Macedonian. You get my point[;)] Za citatite moram samo da kazam deka celosno ja razbiram taa konfuzija vo redovite na makedonskata inteligencija od toj period, zasto taa se naogala pod zestok pritisok od stranskite alapacki propagandi, no sepak kako na edno drugo mesto na forumov ke recam deka toa e obid da se iskoristi stranskata politika za edinstvenata sveta cel avtonomna Makedonija. Taka nekoi nasi se opredeluvale za Grci, drugi za Srbi, treti za Vlasi, cetvrti najbrojni bile onie sto se izjasnuvale za Bugari(imalo nekoi i sto gi menuvale boite po poveke pati!!!). Zalosno e samo toa sto taa opasna igra nekoi ja plakale skapo dali so etiketi, dali so likvidacija, dali so pomatuvanje na svesta i zastranuvanje od prvicnite stavovi... No faktot ostanuva deka nivnata cel bila avtonomna Makedonija, dali pod protektorat na nekoja od golemite sili, dali vo balkanska (kon)federacija, toa e veke sporedno.
ZooGraf
quote:
Originally posted by Istvan
ZooGrafe, ZooGrafe, zashto ne chitash i prvata chast na sentenciata? Zashto nee ubava li? Тоа го кажуваме како Бугари со високо бугарско чувство и не криеме, како што не сме го криеле тоа пред војните и во времето на револуционерните борби, дека...
Go protocitav celiot tekst, ne se sekiraj. Ova e napisano posle WWI. Zosto Makedoncite od Pirinska Makedonija baraat avtonomija? Ta neli se Bugari i vekje se pod Bugarija? What's the point?
ZooGraf
quote:
Originally posted by stojanov
дека македонското прашање во неговата целина не е бугарско прашање, како што не е грчко и српско, и поради тоа наоѓаме дека дека ниту една од балканските влади не може и нема право да ги изразува интересите и погледите на македонското население во неговата целост.
De procitaj povtorno sto imas napisano.[:)]
Duhot na Vovata "Zosto Makedoncite od Pirinska Makedonija baraat avtonomija?" Koga nekoj bara avtonomija i koga ova ne e edna raka luge, se doaga do nastani kako Ilinden. NIEDNA NIEDNA masovna buna nema vo Pirisko protiv "okupatorot". Nema NIEDEN slucaj na NIEDEN revolt ili ubivstvo so nacionalen karakter. NEMA! Inako za kakvi sto peticii sekogas ke najdes luge za nekoj klub. Idi vo pironsko i se provikni za nezavisna Makedonija i sam ke vidis od kogo ke jades tepacka - od policijata ili od "potisnatite". Meguvprocem policijata e isto od mestni momcinja ne ja nosat ot Tatarstan sekoja sutrin. That's the point.
ZooGraf
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
"Zosto Makedoncite od Pirinska Makedonija baraat avtonomija?" Koga nekoj bara avtonomija i koga ova ne e edna raka luge, se doaga do nastani kako Ilinden. NIEDNA NIEDNA masovna buna nema vo Pirisko protiv "okupatorot". Nema NIEDEN slucaj na NIEDEN revolt ili ubivstvo so nacionalen karakter. NEMA! Inako za kakvi sto peticii sekogas ke najdes luge za nekoj klub. Idi vo pironsko i se provikni za nezavisna Makedonija i sam ke vidis od kogo ke jades tepacka - od policijata ili od "potisnatite". Meguvprocem policijata e isto od mestni momcinja ne ja nosat ot Tatarstan sekoja sutrin. That's the point.
Vovata, zboruvame za Dimo Hadzi Dimov. Covekot pisuva od Bugarija, vo 1919 koga Pirin e del od Bugarija. Bidejki vasiot argument e deka site Makedonci se Bugari i deka DHD se custvuval kako Bugarin, zosto veli "nazad kon avtonomijata". Jas samo prasuvam za samiot tekst koi vie go dostavuvate kako nekakov dokaz. So, what's the point?
Jakov Abe so mu objasnuvate kako koj pisuval. Prasajte go na koj jazik pisuva koga ke go iskluci kompjuterov i prasajte go sto nacionalnost e togas i gotovo!
Duhot na Vovata Gotovo. Ako ne ti e izvestno, politichka avtonomija ne e ramnoznacno na nacioanlna opredelba. Ili ti mislish deka e? Primeri – kolku sakas. Eve ti Singapur – kinezi. Swajcarija - frenci, Italijani i germanci. Kipar - Turci i Grci. Ima i uste - gleadj mapata na svetot. Znaci: nie sme Bugari, no (po kakvi sto pricini-osnovno politicki) sakame posebna dzava ot metropolijata. Kolku pojasno da ti go kaze DHD. Ne vidam kakde e konfliktot osven vo tvoeto tolkuvane na tekstov. That's the point.
ZooGraf
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
Gotovo. Ako ne ti e izvestno, politichka avtonomija ne e ramnoznacno na nacioanlna opredelba. Ili ti mislish deka e? Primeri – kolku sakas. Eve ti Singapur – kinezi. Swajcarija - frenci, Italijani i germanci. Kipar - Turci i Grci. Ima i uste - gleadj mapata na svetot. Znaci: nie sme Bugari, no (po kakvi sto pricini-osnovno politicki) sakame posebna dzava ot metropolijata. Kolku pojasno da ti go kaze DHD. Ne vidam kakde e konfliktot osven vo tvoeto tolkuvane na tekstov. That's the point.
Izgleda ne sum jasen. Da, ima takvi primeri. No prasanjeto na avtonomija e besmisleno ako VEKJE se naogjas vo maticnata drzava. So drugi zborovi, nema potreba Pirin da vleguva vo nekoja avtonomna/nezavisna Makedonija ako e VEKJE vo maticnata drzava - Bugarija. De probaj uste ednaska da objasnis. Posebno ako se zemi vo predvid deka niti edna druga nacija osven Makedoncite (ili Bugarite kako vie velite) - znaci Srbi , Grci, Turci, itn. ne e za avtonomija, konfederacija ili sto drugo. Sto e toa ralicito od Pirinskite Bugari da im treba avtonomija? Pa zar ne im dovolno novata svoboda v Blgaria?
ZooGraf
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
Gotovo. Ako ne ti e izvestno, politichka avtonomija ne e ramnoznacno na nacioanlna opredelba. Ili ti mislish deka e? Primeri – kolku sakas. Eve ti Singapur – kinezi. Swajcarija - frenci, Italijani i germanci. Kipar - Turci i Grci. Ima i uste - gleadj mapata na svetot. Znaci: nie sme Bugari, no (po kakvi sto pricini-osnovno politicki) sakame posebna dzava ot metropolijata. Kolku pojasno da ti go kaze DHD. Ne vidam kakde e konfliktot osven vo tvoeto tolkuvane na tekstov. That's the point.
Izgleda ne sum jasen. Da, ima takvi primeri. No prasanjeto na avtonomija e besmisleno ako VEKJE se naogjas vo maticnata drzava. So drugi zborovi, nema potreba Pirin da vleguva vo nekoja avtonomna/nezavisna Makedonija ako e VEKJE vo maticnata drzava - Bugarija. De probaj uste ednaska da objasnis. Posebno ako se zemi vo predvid deka niti edna druga nacija osven Makedoncite (ili Bugarite kako vie velite) - znaci Srbi , Grci, Turci, itn. ne e za avtonomija, konfederacija ili sto drugo. Sto e toa specialno kaj Pirinskite Bugari da im treba avtonomija? Pa zar ne im dovolno novata svoboda v Blgaria?
ProMKD
quote:
Originally posted by stojanov
А бре момчета, знаете ли дека во България во секи град има улица на Димо? А нема на Тито, Блаже,Темпо и т.н. Оти? Епа оти е бугарин, а другите не се!
Znaes deka vo Skopje ima ulica "franklin ruzvelt". Zosto? Zosto bil MAKEDONEC? Ne, nikoj ne vika deka e Makedonec, tuku toa e prokleta ulica koja ja minuvame sekoj den. Imenuvanjeto na ulici nema vrska so nacionalnosta na borcite. No, povekjeto, vo Makedonija barem, koristime Makedonski narodni Heroj za imenuvanjeto na ulici, a isto taka gledam i vo bugarija, koristat Makedonski Narodni Heroj
Jakov
quote:
Originally posted by stojanov
А бре момчета, знаете ли дека во България во секи град има улица на Димо? А нема на Тито, Блаже,Темпо и т.н. Оти? Епа оти е бугарин, а другите не се!
Stojanov(ik) ne lupaj gluposti ti se smeat lugevo so te citaat. Vo Makedonija ima ulici i Ruzveltova i Ataturk i sekakvi iminja ima pa duri ima ako te interesira i od poznati Bugari, zatoa poleka koga zboris zori a koga pisuvas za da te isplatat po platen spisok barem kazi da ne citame badijala.
stojanov А бре момчета, знаете ли дека во България во секи град има улица на Димо? А нема на Тито, Блаже,Темпо и т.н. Оти? Епа оти е бугарин, а другите не се!
Duhot na Vovata Не не си многу jасен. Зашто се барали од Пирин, тоа што барали е прашане, за кое е нужна анализа. Една од причините е jасно кажана - да се запази Македониjа неделима. Инако една част ке останела во Бугариjа а другите, пожртвани, ке се поделели од народи кои се докажано неприjателски на населението надвор од Бугариjа. Тоа друже е политичко-стратешка цел. Значи не ти не си jасен, току не ти е jасно. Подминуваш преката реч во прво лице од афторот, за да преминеш кон неjасни дедуктивни алхимии и спекулации за нековите задни намери. Ако сакаме да сме логични мора да се постават сите елементи на информациjата во текстов: Што сакаме да разбереме? Националноста на ДХД. Како ке jа рабереме наjjасно? Ако е изкажана од него самиот. Контрадикциjа: Ако тоj сам jасно и дури патетично тврди дека е Бугарин, дали е можно изкажаната желба да се отдели од Бугариjа, да биде резултат на тоа дека не бил Бугарин? Тоа не е возможно, пошто би било во прека контрадикциjа со самоиjавената три реда погоре самосвес. Заклучок: Значи, ако ДХД не бил малоумен и знал за што зборува, изпага дека причината да бара независнос е некоjа друга, а не липсата на Бугарска самосвес, коjа тоj jасно афирмира. Немаме сведовства да ДХД бил малоумен. Значи причината да бара независност, нема ништо општо со неговата самосвес. Што не е jасно овде? Такви задачи се за 4 клас на началното училиште...
Duhot na Vovata Видам дека некому воопшто не се понрави Македонската вест за "Под игото" на Иван Вазов. И ми е чудно баш таа вест со што ве застраши?
ZooGraf
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
Не не си многу jасен. Зашто се барали од Пирин, тоа што барали е прашане, за кое е нужна анализа. Една од причините е jасно кажана - да се запази Македониjа неделима. Инако една част ке останела во Бугариjа а другите, пожртвани, ке се поделели од народи кои се докажано неприjателски на населението надвор од Бугариjа. Тоа друже е политичко-стратешка цел. Значи не ти не си jасен, току не ти е jасно. Подминуваш преката реч во прво лице од афторот, за да преминеш кон неjасни дедуктивни алхимии и спекулации за нековите задни намери. Ако сакаме да сме логични мора да се постават сите елементи на информациjата во текстов: Што сакаме да разбереме? Националноста на ДХД. Како ке jа рабереме наjjасно? Ако е изкажана од него самиот. Контрадикциjа: Ако тоj сам jасно и дури патетично тврди дека е Бугарин, дали е можно изкажаната желба да се отдели од Бугариjа, да биде резултат на тоа дека не бил Бугарин? Тоа не е возможно, пошто би било во прека контрадикциjа со самоиjавената три реда погоре самосвес. Заклучок: Значи, ако ДХД не бил малоумен и знал за што зборува, изпага дека причината да бара независнос е некоjа друга, а не липсата на Бугарска самосвес, коjа тоj jасно афирмира. Немаме сведовства да ДХД бил малоумен. Значи причината да бара независност, нема ништо општо со неговата самосвес. Што не е jасно овде? Такви задачи се за 4 клас на началното училиште...
Pa dobro koga bil tolkav Bugarin, zosto togas VMRO go ima ubieno vo 1924? Zosto Todor Aleksandrov veli vo 1919: "тесниот - болшевик [Димо] Х.Димов, анархистот - мрзливец [Михаил] Герџиков, шмекерот - велзевул Ѓорче [Петров] и сандинистите предавници во минатото и сега на бугарскиот народ, говорат и агитираат дека треба да се бара автономија на Македонија, зато што таа е одделна економска и географска единица, со оддделен "македонски народ", со своја вековна историја и за да не ги плаќале долговите на Бугарија, а некои од нив се закануваат така: "ако по чудо биде дадена цела Македонија на Бугарија ние ќе се бориме со оружје во рака, за да не го дозволиме тоа обединение". Toa so politicko-strateski celi izgleda seuste ne proraboti ...
Duhot na Vovata Mnogu prosto. Molime te daj da ne trosime vreme. Vo sekoe dvizenie ima frakcii. I sekoja grupa narekuva drugata predavnici i sto ne. Tie frakcii ponekogas se vo islinska vojna pomegu sebe. I toa e vojna na ideologii a ne na nacii ili posebni narodi. Sekoja graganska vojna e takva pa posto Makedonija ne postoela kako drzava, nezinata graganska vojna bila na VMRO i dvete osnovni tecenija vo neja - levi i desni. Pa po 9 septemvri 44 Bugari kolea Bugari na poraz i opravduvaneto bese deka se predavnici. Normalno e Vance kako desen da vini, pa i da tepa levi. Zar Makedonec nikogas ne e ubival Makedonec? Znaci li toa deka se bili od dve razlicni nacii? Ne, serabira. Pa Ispanija, pa Rusija, pa Kitaj pa sekoja drzava i narod koj e imal ideolozka graganska vojna ednata strana sekogas obvinuvala drugata vo kakvo li ne-predavstvo, rodootstapnicestvo - by the book. I pa osnovnoto prasane sto jas imam koe tebe e. Zosto sami ovie pobornici se narekuvali Bugari? Kakva bila taa revnost i nadprevara za pusto Bugarstvo? Pa nikoj ne gi teral bre, kolega. Nemalo potisnici Bugari nemalo oblagi (perks) za koj da se prepravat. DHD duri plameno se jzavuva - ne ostava mesto nikakvo somnez. Na nego da veruvame ili da mu nosime od deset kladenci voda - Vance sto rekol Pirinci kakvo sakali, za da dokazuvame deka lazal?... Sam izberi
Satanico Pandemonium
quote:
[Контрадикциjа: Ако тоj сам jасно и дури патетично тврди дека е Бугарин, дали е можно изкажаната желба да се отдели од Бугариjа, да биде резултат на тоа дека не бил Бугарин? Тоа не е возможно, пошто би било во прека контрадикциjа со самоиjавената три реда погоре самосвес. Заклучок: Значи, ако ДХД не бил малоумен и знал за што зборува, изпага дека причината да бара независнос е некоjа друга, а не липсата на Бугарска самосвес, коjа тоj jасно афирмира. Немаме сведовства да ДХД бил малоумен. Значи причината да бара независност, нема ништо општо со неговата самосвес. Што не е jасно овде? Такви задачи се за 4 клас на началното училиште...
OK, ako e taka kazi kako e togas mozno Pirincite da baraat nezavisnost? Ako narodot non stop se izjasnuval Bugarski, i duri i bil vo Bugarija non stop i nikogas ne bil pod Srbite ili vo sklop na Makedonija kako e mozno da sega se izjasnuvaat Makedonci ako stalno bile Bugari? Mislam, ova se raboti za 4 odelenie
Duhot na Vovata Satanico, imas nekakva statistika za toa kolku Pirinci barat deneska nezavisnos. Odi vo Pirin i broj. Napravi anketa. Potoa ela ovde i kazi rezultatot. Ako ne ti se trosi vreme i ne ti se riskuva da te natepat sami Pirinci, ke ti kazam - site "osoznaeni" ne mozat da napolat i eden selski klub. Ako bese inako, inako ke ti i kazav. Za 4 otdelenie ne se... I uste, nacionalnostite ne se merat so kategorii, golem, malak tolkav i netolkav. Ili si Japonec ili ne si.
Satanico Pandemonium
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
Mnogu prosto. Molime te daj da ne trosime vreme. Vo sekoe dvizenie ima frakcii. I sekoja grupa narekuva drugata predavnici i sto ne. Tie frakcii ponekogas se vo islinska vojna pomegu sebe. I toa e vojna na ideologii a ne na nacii ili posebni narodi. Sekoja graganska vojna e takva pa posto Makedonija ne postoela kako drzava, nezinata graganska vojna bila na VMRO i dvete osnovni tecenija vo neja - levi i desni. Pa po 9 septemvri 44 Bugari kolea Bugari na poraz i opravduvaneto bese deka se predavnici. Normalno e Vance kako desen da vini, pa i da tepa levi. Zar Makedonec nikogas ne e ubival Makedonec? Znaci li toa deka se bili od dve razlicni nacii? Ne, serabira. Pa Ispanija, pa Rusija, pa Kitaj pa sekoja drzava i narod koj e imal ideolozka graganska vojna ednata strana sekogas obvinuvala drugata vo kakvo li ne-predavstvo, rodootstapnicestvo - by the book. I pa osnovnoto prasane sto jas imam koe tebe e. Zosto sami ovie pobornici se narekuvali Bugari? Kakva bila taa revnost i nadprevara za pusto Bugarstvo? Pa nikoj ne gi teral bre, kolega. Nemalo potisnici Bugari nemalo oblagi (perks) za koj da se prepravat. DHD duri plameno se jzavuva - ne ostava mesto nikakvo somnez. Na nego da veruvame ili da mu nosime od deset kladenci voda - Vance sto rekol Pirinci kakvo sakali, za da dokazuvame deka lazal?... Sam izberi
Prvo, ti ne znaes sto naciite togas mislele. Nemalo grafa Makedonec ni pod Srpskoto ni pod Bugarskoto. Taka da ako navistina sakas da kazes, si trebalo na Makedonecot da mu dostavis grafa - Makedonec posto ete i Todor Aleksandrov ostava somnez za zasebna nacija za koja se zboruva. Isto kako sto deneska ima vo Makedonija na site popisi grafa Bugarin (samo sto nikoj ne se izjasnuva) dodeka vo Bugarija i den DENES NEMA takva grafa. Vtoro, tezata za frakciite nema vrska so toa sto Zoograf te prasuva. Edno e da postoi frakcionerstvo, dodeka drugo i ekstremno bitno e edna frakcija da obvinuva druga za separatizam , za zastapuvanje na ideja za zasebna Makedonija , za zastapuvanje na ideja za zaseben narod. Sto i da e DHD , Todor Aleksandrov gi proiznesol ovie zborovi koj dokazuvaat deka ne e se taka monolitno kaj Bugarskiot narod kako sto vie Bugarite sakate da prikazete. Zbor za zasebna nacija i zasebena drzava uste togas pagjal, a i pred toa. Znaci ostavi gi tie raboti od toa deka od 1944 odednaska isplivavme kako sto gledam pisuvas neumorno na forumov.
Satanico Pandemonium
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
Satanico, imas nekakva statistika za toa kolku Pirinci barat deneska nezavisnos. Odi vo Pirin i broj. Napravi anketa. Potoa ela ovde i kazi rezultatot. Ako ne ti se trosi vreme i ne ti se riskuva da te natepat sami Pirinci, ke ti kazam - site "osoznaeni" ne mozat da napolat i eden selski klub. Ako bese inako, inako ke ti i kazav. Za 4 otdelenie ne se... I uste, nacionalnostite ne se merat so kategorii, golem, malak tolkav i netolkav. Ili si Japonec ili ne si.
Prvo ostavete grafa Makedonec pa da gi broime. Vie se uste se odnesuvate kako drzava vo sreden vek, nesto osnovno sto na coveka mu e bitno, da se proiznese nacionalno ne mu dozvoluvate. A posle ke kazete deka sakate mnogu Makedonija i deka vi e cudno sto naogjate odbojnost od Makedoncite. Napravete toa sto na sekoj covek na ovoj svet mu sleduva, pa posle ke razgovarame kolku i kako. Ako gi priznaete, sama rabotata ke si se razviva.
ZooGraf
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
Mnogu prosto. Molime te daj da ne trosime vreme.
Slusaj ti si toj koj go troshi vremeto ovde. Doagjas na Makedonski istorijski forum i velis deka nemalo Makedonci pred 1944. Toa e nepoimliva drskost i arogancija. Ti rekov porano deka ima znacaen rascep so Bugarija posle WWI. 1944 e samo logicna posledica. Vo vrska so DHD ke ti odgovoram so negovi citati: "Ако народите имаат право самите да ја определуваат својата судбина, Македонскиот народ, исто така, го има тоа право за определување на својата судбина, па нема зошто да ги праша Бугарија, Србија и Грција kои имаат завојувачки цели и бладаат за некаква голема елада, силна обединета Србија и целокупна Бугарија..." A posebno so ovoj negov citat upaten kon bugarskata vlada: "да се занимаваат само со Бугарија како со своја куќа, а не со Македонија како со туѓа куќа."
Duhot na Vovata "Slusaj ti si toj koj go troshi vremeto ovde. Doagjas na Makedonski istorijski forum i velis deka nemalo Makedonci pred 1944." Ne kolega. ne kazam koga imalo ili koga nemalo Makedonci. Ne mi slagaj zborovi vo ustata. Majstori ste vo ova. Samo kazuvam deka ovie kazali sami za sebe si deka se Bugari, ne se misleli Makedonci. Ima razlika ogromna. Za mene ako nekoj jasno kazal ili napisal pa koga i saka da bide vo vremeto: "Jas ne sum Bugarin, toku Makedonec" ne bi baral sto pravel drugo i vo kakvi nastani ucestval, za da dokazam deka lazal ili bil lud, ili baral koris. Vie ste ovie koe za jasna recenica: Jas sum Bugarin - izrekana od zitel na Makedonija ke se potrosite od merak da izpadne deka ne e vaka, ili ne e toa sakal da kaze, ili dedo mu pa baba mu, pa armenskiot pop go oprovergaval. Ne prefrgaj od bolnata na zdravata glava. Nema nisto arogantno vo toa da se odbelezi sto e napisano i kazano. Ako ti smetas deka deneska nekoj vo Bugarija seriozno saka da se prosiri za vasa smetka, mozam da ti kazam deka te goni paranojata. Ubavi lozungi si naredil, ama pokazi mi edno mesto vo koe nekoja originalna organizacija ima za programa za prosiruvane kon Makedonija. Posto samo imas ti nekakvi somnezi, toa ne znaci deka tie somnezi se vistina. Pokazi, batali lozungi, eve vo programata na ovaa i ovaa partija e proglaseno vaka i vaka i ova zagrozuva Makedonija. Samo ne rovi niz nekoi romanticki marginalni organizacii od razmerot i so kapacitetot na OMO posto sekoja zemja si ima k*riozite. Da vikas: Sakate da ne zemete, bez da imas dokac e pogolema argancija od ova da odbelezis deka Goce napisal deka e Bugarin. Ednoto se vidi, drugoto se fantastiki... Zanimavaneto na Bugarskata vlada so Makedonskata kuka dosega se sostoi samu vo toa da ve priznae prva so ustavnoto ime (ama toa e so zadni misli), da vi pomaga so oruzie koga albancite vi gi jadea mesata (tenkovite se stari! Dedo kazase: na arizan kon zabite ne se gledat) i da vi asistira za EU (i toa e so zadni celi). Na vas ne moze da se ugodi izgleda. Kako cesna moma, em srbi em boli... Bez navreda.
ProMKD Objasni zosto covek bi se borel za Makedonija, a da misli deka e bugarin?
Duhot na Vovata "Prvo ostavete grafa Makedonec pa da gi broime." Grafa ima prijatele: drugi. Tamo mozes da napise seki sto saka. Marsian, Makedonec, Patagonec, Tatar. Koga se pravi popis vo edna drzava ne mozat da se izredat site vozmozni nacii na svetot za da ne e nikoj zabraven. zatoa e postaveno: DRUGI ta popolnuva sekoj sto mu srce saka. Vo denesna Bugarija zivejat sekakvi. Bukvalno sekakvi. Ne moze na sekoj da mu se slozi grafa. A koj saka da se izjasni - eve go klubot na OMO - nikoj ne e soprel "da se razvivat nestata". Imame Turska partija vo parlamentot kade sekoj svobodno kazuva da e Turcin. Imame i Armenci vo parlamentot. Ima i Romska partija. Nikoj ne gi zadrzuva za nisto... OMO osudija drzavata specelia deloto dobia legivitmnos. No za nivna zal - ne porasna klubot.
Duhot na Vovata Tie za koi zboruvas jasno se ti objasnili - baraj pa citaj. Jas podobro od niv ne mozam da go objasnam. Ima kamara za citanje. Koga procetes togaz mozeme da diskutirame na ova prasjanje.
ProMKD ako OMO ima legitimnost vo BG, togas zosto ne bea dozvoleni demonstracii pred eden mesec vo Sandanski?
Duhot na Vovata ""Ако народите имаат право самите да ја определуваат својата судбина, Македонскиот народ, исто така, го има тоа право за определување на својата судбина, па нема зошто да ги праша Бугарија, Србија и Грција kои имаат завојувачки цели и бладаат за некаква голема елада, силна обединета Србија и целокупна Бугарија..." A posebno so ovoj negov citat upaten kon bugarskata vlada: "да се занимаваат само со Бугарија како со своја куќа, а не со Македонија како со туѓа куќа."" Da vidiw nekade ovde priznak deka ne bil Bugarin. Zboruva za nezavisnos na drzavi, na vladi, koi se cisto politicki kategorii, a ne nacionalni."
ProMKD aa znaci nema da mi odgovoris na prasanjeto...izgleda ne ti se dopadna vistinskiot odgovor, a toa e deka ima Makedonci vo bugarija, i nivnite covekovi prava se prekrsuvaat sekoj den.
toni_a
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
... Samo kazuvam deka ovie kazali sami za sebe si deka se Bugari, ne se misleli Makedonci... ...Zanimavaneto na Bugarskata vlada so Makedonskata kuka dosega se sostoi samu vo toa da ve priznae prva so ustavnoto ime (ama toa e so zadni misli), da vi pomaga so oruzie koga albancite vi gi jadea mesata (tenkovite se stari! Dedo kazase: na arizan kon zabite ne se gledat) i da vi asistira za EU (i toa e so zadni celi). Na vas ne moze da se ugodi izgleda. Kako cesna moma, em srbi em boli... Bez navreda.
sega po ona iskazhanoto izleguva deka Makedonci ne se Bugari i obratno!? za drugiot del...ne bi imal nisto protiv i ne bi poreknal ako seta taa "ljubov" e iskrena (bez sopstven interes...).ednostavno dobrososedska...bez polu-priznavanja,zadni misli,korist,interes...itn ne e rabotata: "nachukaj se mome da ti go stavam" si prai BG smetki...aj...
Duhot na Vovata Ami to e jasno kako bel den be toni_a. No to e individualno i licno pravo i cuvstvo. Doseka se drlime za OMO so malce jad, no ako se zbori seriozno sekoj e takov kakov se usekja i nikakvi dokazi nastani ili kakvo sto se relevantni. Kolku pojasno da go kazam: Tie luge vo Makedonia koi jasno se oglasili za Makedonci kako nesto razlicno od Bugari se Makedonci-nebugari. Koga sum odrekuval ova. Namesam se samu tam kade nekoja jasno, publicno i kategoricno napisal za sebe si, jas sum Bugarin od Makedonija, koe vas po nekakva neznajna pricina vi doveduva do urtikarii i zafakate da odrekuvate ociglednoto. So nastani, so "ne znal za sto zbori" so koristi i v. n. i v. n... Za toa odi zbor prez celoto vreme. Duhot ne saka obodstavaneto (summarizing). Rabotite se sekogas sareni - posebno vo turluguvec kakov e Balkanot. Ne moze da teglis crta i da reces od ovde na jugozapad nikogas nemalo Bugari i ako nekoj napisal ili se oglasil za takov e bil vo greska. So kakvo pravo? Samo so pravoto deka Goce i drugite nema kako da se izpravat i da vi recat, ne momceta, za vas ne znaeme ama nie koi pisavme deka sme Bugari, nvistina mislevme vaka. Ta toa e maroderstvo so pameta na ovie luge. Imalo Bugari niz Makedonija - imalo. I ne bili malko. I nikoj nema pravo da tvrdi so kakvi sto rasovi i drugi dokazi deka tie bili vo greska. Istoto e i so reciprocna posoka. Koga vidis Makedonec koj jasno se oglasa kako posebna narodnost sto ke kazes? Vo greska si prijatele. Nacioanlnoto cuvstvo e iracionalna sostojba na svesta. I kako takva ne podlezi na racionalni dokazi i babuvanija. Toa e licno pravo sekoj odelen covek. Na kakva i teritorija da e roden i so kakvi i geni da bide. It's all in the mind.
Duhot na Vovata si prai BG smetki...aj... Sekoj e dobredojden :). nasila nikogo ne terame. Zemjata si e vasa, kukite se si vasi, prirodata si e vasa, drzavata - isto. Ke pravite so niv toa sto sakate. Nikoj ne vi se mesa. Za nikoj drug ne mozam i nemam pravo da zboram, no za mene Makedoncite se sakani braka. Duri i ovie so koi ne se razbirame. Duri i DJ :). Nisto ne posakuvam vo zamena. Love is unconditional. Or it is not genune.
ZooGraf
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
"Ako ti smetas deka deneska nekoj vo Bugarija seriozno saka da se prosiri za vasa smetka, mozam da ti kazam deka te goni paranojata. Ubavi lozungi si naredil, ama pokazi mi edno mesto vo koe nekoja originalna organizacija ima za programa za prosiruvane kon Makedonija. Posto samo imas ti nekakvi somnezi, toa ne znaci deka tie somnezi se vistina. Pokazi, batali lozungi, eve vo programata na ovaa i ovaa partija e proglaseno vaka i vaka i ova zagrozuva Makedonija.
Nema potreba da pokazuvam programi. Vo zemjata koja prakticno do vcera vasite ministri odbivaa da poptisat bilo koj dokument na makedonsku jazik zboruvajku deka e samo dialekt od nivniot. Iako jazikot e porazlicit od Bugarskiot nego na primer Srpskiot od Hrvatskiot. Toa sto e, moja paranoja ili vasa opsesija? Nema eden makedonski forum a da nema nekoj Bugarin koj gi zboruva istite raboti. Vo vasite forumi imate specijalna rubrika "Makedonija". Imate institut vo Sofija za Makedonija. Treba li uste dokazi za vasata opsesija?
Satanico Pandemonium
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
"Prvo ostavete grafa Makedonec pa da gi broime." atar. Koga se pravi popis vo edna drzava ne mozat da se izredat site vozmozni nacii na svetot za da ne e nikoj zabraven. zatoa e postaveno: DRUGI ta popolnuva sekoj sto mu srce saka. lubot.
A be neverojatno kako lesno gi zaboravate Makedoncite. Neverojatno velam zatoa sto stalno nekoj na sud ve opomenuva a vie i ponatamu prodolzuvate da gi zaboravate. Ako treti subjekti ve podsetuvaat za postoenjeto na malcinstvo cii prava gi krsite togas vaseto zaboravanje e patolosko. Najmalku sto se ocekuva od edna drzava vo denesen svet na koja i se posocuva deka ima problem e da ostavi da se izjasnat takvi. Vasata politika vsusnost voopsto ne e promeneta od vremeto na vasata okupacija na Makedonija. Vie voopsto stavovite ne si gi imate promeneto od najcrnite denovi na minatoto koga vojni se vodele okolu i za Makedonija. I na koja osnova barate be prijatelski odnosi koga za razlika od celiot svet i ponatamu ja peete istata crna pesna?? A be neverojatno e da gubime ovde vreme raspravajki se so tebe za banalnosti i uste ja tolerirame tvojata amaterska demagogija na praenje naudren za se sto e Makedonsko..
Satanico Pandemonium
quote:
Originally posted by ZooGraf
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
"Ako ti smetas deka deneska nekoj vo Bugarija seriozno saka da se prosiri za vasa smetka, mozam da ti kazam deka te goni paranojata. Ubavi lozungi si naredil, ama pokazi mi edno mesto vo koe nekoja originalna organizacija ima za programa za prosiruvane kon Makedonija. Posto samo imas ti nekakvi somnezi, toa ne znaci deka tie somnezi se vistina. Pokazi, batali lozungi, eve vo programata na ovaa i ovaa partija e proglaseno vaka i vaka i ova zagrozuva Makedonija.
Nema potreba da pokazuvam programi. Vo zemjata koja prakticno do vcera vasite ministri odbivaa da poptisat bilo koj dokument na makedonsku jazik zboruvajku deka e samo dialekt od nivniot. Iako jazikot e porazlicit od Bugarskiot nego na primer Srpskiot od Hrvatskiot. Toa sto e, moja paranoja ili vasa opsesija? Nema eden makedonski forum a da nema nekoj Bugarin koj gi zboruva istite raboti. Vo vasite forumi imate specijalna rubrika "Makedonija". Imate institut vo Sofija za Makedonija. Treba li uste dokazi za vasata opsesija?
Tocno! A Duhot neka posoci ako tolku e prisatna Bugarstinata vo Makedonija eden edinstven forum na lugje od denesna Makedonija sto se proiznesuvaat za Bugari!! Nema takov i nema da ima. Internetov e sloboden, cudno kako eden be od Makedonija ne se javi bar da bide baniran ovde i da izjavi jas sum Bugarin! Nema takvi i nema ni da ima.
Jakov Ne samo sto nema da bide baniran, naprotiv ke go cuvame i ke go neguvame kako i sto mu prilici na nacionalno malcinstvo vo sekoja evropska drzava. Ako postigne 20% ke dobie pravo da se obraka i na svojot majcin jazik. Standart koj vo sosednive denovi e najlos kosmar. ;)
Duhot na Vovata "Tocno! A Duhot neka posoci ako tolku e prisatna Bugarstinata vo Makedonija eden edinstven forum na lugje od denesna Makedonija sto se proiznesuvaat za Bugari!! Nema takov i nema da ima. Internetov e sloboden, cudno kako eden be od Makedonija ne se javi bar da bide baniran ovde i da izjavi jas sum Bugarin! Nema takvi i nema ni da ima." Vasiot forum e pred nasata ambasada :).
Satanico Pandemonium
quote:
Originally posted by Jakov
Ne samo sto nema da bide baniran, naprotiv ke go cuvame i ke go neguvame kako i sto mu prilici na nacionalno malcinstvo vo sekoja evropska drzava. Ako postigne 20% ke dobie pravo da se obraka i na svojot majcin jazik. Standart koj vo sosednive denovi e najlos kosmar. ;)
Rusite sakale Hitler koj bil ubeden vo svojata superiornst i intepretacija na istorijata da go fatat i stavat vo kavez. Sakale vo sred Moskva da im go pokazuvaat na Rusite i nivnite pokolenija. Ne sakale da go ubijat (kako sto napravile so Romanovite) zatoa sto znaele deka najdobra propaganda e samiot Hitler. Ja podrzuvam ovaa ideja za zastita na zalutaniot divec.
Duhot na Vovata Ako za primer se ti Rusite (mislam da mislis na Sovetite, koe e na Rusite najgolemata tragedija) si mi jasen. Tie i coek prepariraa za propaganda na komunizmor. Vide se do sto gaire gi donese nivnata briliantna propaganda. Davaj se vo toj duh...
Duhot na Vovata Do mojot kolega ZooGraf. Slusaj, nemame nikakva opsesija so segasninata. Seko da pravi sto saka. Nikoj serozno ne se bavi so vas deneska a nema i potreba. Problemot e vo istorijata. Tamo e "opsesijata". Ajde duri das se soglasime da nemame par exelans "zaednicka" isorija, no isorijata ni e izpletkana i mnogu povrzana. I tamo e nasoceno naseto vnimanie. Koj sto kazal. KOga se deli nesto (a Boga mi vie sakate da delime) sekoj ima pravo da kaze. Pokazi nekoj Bugarski forum posveten na denesninata na MK. Nema takov. Site se na istoricka osnova. I koga od Makedonija na celo vreme pred gdini se slusalo "Nie sme Bugari" a vie tvrdite da nemalo takvo nesto - ete ti go problemot.
Jakov
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
"Tocno! A Duhot neka posoci ako tolku e prisatna Bugarstinata vo Makedonija eden edinstven forum na lugje od denesna Makedonija sto se proiznesuvaat za Bugari!! Nema takov i nema da ima. Internetov e sloboden, cudno kako eden be od Makedonija ne se javi bar da bide baniran ovde i da izjavi jas sum Bugarin! Nema takvi i nema ni da ima." Vasiot forum e pred nasata ambasada :).
Tvoite zabludi se tamu nekade vo stratosferata ili kade i da pominuvaat signalite za internet konekcijata. Pred malku minav pred vasata ambasada. Zivo pile nema, sto bi rekle ziv covek ne se svrte.[:(]
ZooGraf
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata Pokazi nekoj Bugarski forum posveten na denesninata na MK.
Pogledni go ova: http://clubs.dir.bg/wwwthreads.php?Cat=7 Najmnogu temi ima vo Makedonija, povekje od Bugarija, povekje od Emigracija i opsta Politika. 40344 temi! 258671 mislenja! I ova ne e samo istorija tuku site mozni raboti - denesna politika itn. Pa site makedonski forumi da gi soberes verojatno nema da imame tolku. Eve Virtual Macedonia ima sega samo 430 temi i 10,012 mislenja. I koj znae kolku drugi bugarski forumi ima za Makedonija, kolku mislenja imate staveno vo makedonski, srpski, grcki, angliski, germanski, paragvajski, marokanski i nepalski forumi? Kakva e taa energija sto ima potroseno tolkav bandwidth vo Cyberspace? Ajde sega pak kazi mi deka ne se raboti za opsesija!
Satanico Pandemonium
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
Ako za primer se ti Rusite (mislam da mislis na Sovetite, koe e na Rusite najgolemata tragedija) si mi jasen. Tie i coek prepariraa za propaganda na komunizmor. Vide se do sto gaire gi donese nivnata briliantna propaganda. Davaj se vo toj duh...
Vidis, jas NAMERNO ne spomenav razlicni fakti zatoa sto te znam kakov si, kaj tebe e se crno belo. Gledas, Rusite, potocno komunistite Hitlera ne go pogubija kako sto gi pogubija Romanovite. Kazi sega za kakov tretman zboruvas? Znaci se vo zavisnost od uslovite razlicni odnesuvanja mozat da bidat. Hitler im e poaren ziv, kako propaganda. Dodeka vie Bugarite ama ich od vaseto fasisticko minato stavovite gi nemate promeneto. Toa e tragedijata. Lugejto i vreminjata se menuvaat, dodeka vie uporno go tvrdite nesto sto ne postoi. Zatoa da, jas se koregiram, na strana sum na Jakov da te drzi vo kavez kako divec za propagandni celi.
ZooGraf
quote:
Originally posted by ZooGraf
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata Pokazi nekoj Bugarski forum posveten na denesninata na MK.
Pogledni go ova: http://clubs.dir.bg/wwwthreads.php?Cat=7 Najmnogu temi ima vo Makedonija, povekje od Bugarija, povekje od Emigracija i opsta Politika. 40344 temi! 258671 mislenja!
Po gavoljite, dodeka go pisuvav ova nekoj ispostiral uste edna tema i uste 5 novi mislenja. Vredni pcelicki...
Duhot na Vovata Ha ha ha pcelicki, da taka e. Ma, kolega vlegni vo forumov pa citaj. 98 e za istorija. Ke se najdat nekoi decinja da se drlat za ekonomika i slicno ama e toa kako: "Mojot tatko e pojak od tvojot". Serioznite diskusii sekogas okolu istorija se vrtat tamu. Mojot prijatel Malinovski spami so gluposti, a jas odkako pocnaa da moderirat objaviv bojkot i samu se javuvam bas kako duh - citam i pastiram poezija. Ovde so vas mi e kada kade pointeresno. Taka da ovoj forum e predominantno istoricki. Satanico napisa: "Vidis, jas NAMERNO ne spomenav razlicni fakti zatoa sto te znam kakov si, kaj tebe e se crno belo." Satanico, so tebe se razgovaram od vcera pa vece me znas kakov sum. Bravos. Moram da ti go oladam malko entusiazmot. Kaj mene najmalku e seto crno belo. Umetnik sum - boi temi se profesija. Zapomni od mene: Ni cisto crno postoi ni cisto belo. I mrakot i svetlinata se razsiruvat so ednakva skorost. Toa ti e bezplatno :).
Satanico Pandemonium
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
Satanico napisa: "Vidis, jas NAMERNO ne spomenav razlicni fakti zatoa sto te znam kakov si, kaj tebe e se crno belo." Satanico, so tebe se razgovaram od vcera pa vece me znas kakov sum. Bravos. Moram da ti go oladam malko entusiazmot. Kaj mene najmalku e seto crno belo. Umetnik sum - boi temi se profesija. Zapomni od mene: Ni cisto crno postoi ni cisto belo. I mrakot i svetlinata se razsiruvat so ednakva skorost. Toa ti e bezplatno :).
Ti coeku pisuvas so godini. Ajde, sega kazi da li i toa negiras? Nema Makedonski forum a da ne si dosol. Te citav uste i na big blue. Te znam sto faktor si. Crno Belo. Nema nisto drugo kaj tebe. Makedoncite se od 1944 i tocka e za tebe tuka. Toa e tragedijata kaj tebe.
Duhot na Vovata "Ti coeku pisuvas so godini. Ajde, sega kazi da li i toa negiras? Nema Makedonski forum a da ne si dosol. Te citav uste i na big blue. Te znam sto faktor si. Crno Belo. Nema nisto drugo kaj tebe. Makedoncite se od 1944 i tocka e za tebe tuka. Toa e tragedijata kaj tebe." Assimption is the moter of all f**k-ups.
Duhot na Vovata "Pred malku minav pred vasata ambasada. Zivo pile nema, sto bi rekle ziv covek ne se svrte." jakove, bas sum siguren deka deneska ne e otvorena ambasadata za gragani. :):):)
Satanico Pandemonium
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
"Ti coeku pisuvas so godini. Ajde, sega kazi da li i toa negiras? Nema Makedonski forum a da ne si dosol. Te citav uste i na big blue. Te znam sto faktor si. Crno Belo. Nema nisto drugo kaj tebe. Makedoncite se od 1944 i tocka e za tebe tuka. Toa e tragedijata kaj tebe." Assimption is the moter of all f**k-ups.
Za tebe crno na belo ima sto si pisuval. I na ovoj forum ima lugje za koj veruvam na big blue doagjaa. Na primer DJ_SHEMA imase nick i tamu, ne znam da li e istata osoba. lesno moze da se proveri od ocevidci da li istoto go trubis, ama za tebe ne e toa bitno sto ima lugje sto ke potvrdat, bitno ti e TI sto mislis za sebe si. Se sto sega pisuvas go trubese i togas. I togas i sega ne ubedi nikogo. Zivotot go poarchi na forumi. I na dir bg pisuvase vo pozla na US intervencijata vo Iraq pa i tamu ti se smeja za toa. I sega izbegavas da odgovoris na prasanjeto, utre ako gi ni skinat vizite koga ke prestanat saka jada da baraat Bugarski pasosi (ogromno malcinstvo od Makedonija) kako ke go opravdas ova sto deneska go pisuvas???
Duhot na Vovata Dobro Sataniko. Daj prasanjeto. Begam nagore po postovite i ne vidam da si me prasal nesto. Deneska pisuvam toa sto gledam. Ne sekogas napisanoto e seriozno. Kako odgovorot do jakov pogore. Koga utre vi gi skinat vizite i se prekine baraneto na Bugarski pasosi, ke kazam: "Makedonzcite ne barat poveke Bugarski pasosi". Ni sega nemam tvrdeno deka ovie koi barat se so Bugarska samosves. Toa sto kazav e deka ako ne se, a kazuvat deka se, za mene e nerazbirlivo i nemoralno. Toa kazam. Nekade da sum kazal nesto razlicno. No ti si genij koj cete megu redovite i znas sto mislam.
Duhot na Vovata I da dodadam. Voopsto ne mi se govori ili pisuva koga se dojde do antagonizam i navredi od licen karakter. Kade sum poarcil zivotot. Dali sum crn bel. Dali ima toa nekakva substancija. A koga si tolku ekspert na forumi, izpaga deka i tovjot zivot dosta pred kompjutar pominuva. Prismel se hrbel na strbel.
vignat ВРВ ВО БОРБАТА НА ВМРО СТАНА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ОД 1903 ГОДИНА Борис Сарафов, Даме Груев, Атанас Лозанчев Сите туѓи представители, новинари, дипломати, како и самите турски власти никаде не говораат за востание спроведено од некаква си „македонска нација". Пишуваат и говораат само за бугарско востание, македонски Бугари и бунтовници. Но најдобро покажуваат, зошто и кој го дига востанието, документите на ВМРО. Ете што пишува во писмо до бугарската влада Главниот штаб на востанието начело на кој е основувачот на ВМРО Даме Груев: "Пред вид на критичната и ужасна положба, во која испадна Бугарското население од Битолскиот вилает после извршените опустшувања и жестокости од турските војски и башибозук ...пред вид на тоа, дека тук сето Бугарско ризикува да загине и се затрие без спомен од насилие, глад и настапуваштата мизерија, Главниот штаб смета за свој долг да обрне внимание на почитуваната Бугарска влада врз гибелните последици за Бугарската нација, ако тоа не го исполни својот долг спрема своите единородни браќа тука по еден внушителен начин, кое се наложува по силата на опасноста, која загрозува Општобугарската Татковина денес... Ни едно Бугарско училиште не е отворено, ниту ќе се отвори... Нищо не мисли за наука, кога е поставен надвор од законите на земјата зошто го носи името Бугарин... Поставени начело на народното ни движение тука ние апелираме кон Вас от името на робот Бугарин да му се притекате на помош..."