Найстари податоци за св. св. Кирил и Методие
Найстари податоци за св. св. Кирил и Методие
Bugarishte Во врска со прашането за етничката им припадност. Од "Опширно житие на Константин-Кирил", прв датиран препис на Владислав Граматик од 1469 во неговиот Загребски зборник, вероватно пишувано кусо време по смрта на светецот, некои истражувачи предпоставуват дека од самиот св. Климент Охридски: Во Градот Солун живееше еден благороден и богат маж на име Лав, кой беше друнгар под власта на стратег. Той беше благоверен и праведен и чуваше сите божи распоредби, како некога Йов. Како живееше со сопругата си, му се родиа седем деца, од кой най-малиот, седмиот, беше Константин Филозоф, нашиот наставник и учител... Од "Кусо житие на Константин-Кирил", найвероватно пишувано во XIII век во Бугария, найстариот полн препис е од 1439 во зборник од Молдова: Родната земя на тоа преподобен наш отец Кирил беше триславниот и велик град Солун, во кой се и роди. Бугарин по род, той се роди од благоверни и благочесни родители. Името на татко му беше Лав, а на майка му - Мария, богати и први во овой град, и благочесни, и имаа во душата си страв од Бога, се чуваа да не направат секое зло... Од "Проложно житие на Константин-Кирил", напишано од бугарски или руски автори или пишувано во Бугария и потоа редактирано во Русия вероватно во XII век, найстар препис од XIV век: Во солунскиот град имаше еден благороден маж на име Лав, кой по чин беше стотник; од него се роди блажениот Кирил... Од "Опширно житие на архиепископ Методие", напишано прво на глаголица, за едни истражувачи уште во Морава, а за други кусо време по смрта на светецот и не многу по исселуването на некои од учениците му во Бугария, вероватно пред кнезот Борис I да определи св. Климент Охридски за учител во Кутмичевица, найстариот препис е од XII-XIII векови: И од татко, и од майка овой потекнуваше не од прост, туку од многу добар и чесен род, познат пред се на Бог, а потоа и на царот и на целата солунска област, кое и личеше од надворешниот му вид. Затоа и првите луге, кои го сакаа уште од раните години, водеа со него добри разговори. Най-накрай царот, кога се известил за неговите искуства, му даде да управува словенското кнежество - како да предвидувал, би кажал яз, дека ке го тури за учител и прв архиепископ на словените, та да научи сите им традиции и со времето да ги посака... Од "Проложно житие на Константин-Кирил и Методие", напишано уште во Морава или повероватно малку подоцна во Бугария, найстар препис од почетокот на XIV век: Овой прочее блажен и преподобен наш отец Методие, архиепископ на Горна Морава, е брат на преподобниот Кирил Филозоф, првиот учител на словенски книги, кой по род е солунянец... Од "Проложно житие на Методие", познато само во руски преписи, али вероватно е пишувано од южнословенски и бугарски автор, се датира во XII-XIV векови, найстар препис од XIV век: Нашиот преподобен отец Методие беше от солунскиот град, по род од сановити и богати родители, татко Лав и майка Мария. Од младич збореше мудро, имаше силно тело. Затоа бе кажано на царот и овой го чуваше винаги кай себе си. Кога беше на 20 години, [царот] го стави за кнез на словените. И како живе таму 10 години научи словенскиот язик... Од легендарното апокрифно "Слово од Константи Филозов како прокрсти бугарите", познато и како "Солунска легенда", пишувана во южнословенска среда, за повекето истражувачи во XII век, зачувани се три преписи во Македония, прво публикувано од Йордан Хаджиконстантинов - Джинот во белградскиот "Гласник" во 1856: Роден сум во Кападокия и се учив во Дамаск. И одеднаж, кога бех во црквата на големата Александриска патриаршия, чув упатен кон мене од олтарот глас, кой ми велеше "Кириле, Кириле, иди во опширната земя и мегю словенските народи, нарекувани бугари, пошто Господ те е определил да ги покрстиш и да им дадеш закон." [...] Бугарите ме сретнаа со голема радост и ме доведоа во градот Равен на реката Брегалница. Яс им создадох 32 букви. Яс ги учив малце, те сами многу постигнаа. Те кажа ми Господ, ке предадат на Бога православната вера и христиенството.
Jakov Za Kiril i Metodij veke postoi tema.
Bugarishte Ме извини, молам, видех дека има пишувано по проблемот во темата за Павел Шатев, нема одделна нова тема.
dejan Bugarishte, GET OVER IT. In the end, it doesn't matter what nationality they were!!! They belong to everyone who follow the Orthodox religion because they are saints!! Seljak.