Onomasticka analiza na dokumenti od 15 i 19 vek.
Onomasticka analiza na dokumenti od 15 i 19 vek.
Vasilije Vilaet Veleshki, selo Jabolchiste: „Novak Burhanin,; Tome Belche, Bogche, Todor, sin na Belche; Hrchko, brat na Pecko; Pejo, sin an Danche, Vlkashin, Srbin; Gjurash, Srbin, Rade Stariot; Dojchin, negov sin; Gjorgjo, sin na Rade; Rale Momchil; Hrlo, sina na Dapko; Brajko, sin na Kovach; Ivan; Stale, sin na Stojan; Rale, sin na Stojan; Stepan, Srbin; Dabe; Pejchin, sin na Rade...” (Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Skopje, 1971, str 143) Selo Dobrushevo, Prilepski vilaet: „Bogdan Srbin; Marko negov sin, Dimitri sin na Gruban...Dimitri sin na Srbin; Todor sin na Srbin, Pejo sin na Rajcho... (Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Skopje, 1971, str 60) Selo Sopotnica, jugozapadno od Krushevo (Bitolsko): ”Ivanish Stale; Stanisha Mano; Petko, Srbin; Petar, Srbin; Stajko Srbin...„ (Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Skopje, 1971, str 540) Selo Divjaci, severozapadno od Krushevo: ”Jandro, Srbin; Miho sin na Srbinot; Dimitri sin na Srbinot, Petko sin na popot...„ (Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Skopje, 1971, str 541) Selo Volkoselo, Prilepska Nahija; ”Bogavec, Srbin; Stanisha zet na Bogdan...Stanisha, Srbin; Pejo, sin na Tonchin...„ (Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Skopje, 1971, str 95) Selo Katranica, jugozapadno od Voden: ”Dimitri, pop, Srbin, Stajko, pop, Srbin... Selo Gornichevo, zapadno od Lerin: „Dimitri, Srbin; Spas Kovach; Belche Kalko; Gjorgo Visnic...” (Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, Skopje, 1971, str 569) Како историчарите-аматери од овој форум ќе ги прокоментираат овие појави на лични имиња, деривати од етнонимот Србин регистрирани од страна на Отоманската Империја около 100 години (во просек) од последниот период на српска власт во наведените краеви? Моја теза е дека дошло до исклучително обимен прилив на Срби од земјите северно од границата на Милутиновите и подоцнежните српски освојувања на југ и истата е поткрепена со археолошки материјал и историјски документи потврдени во делата на многу македонски, српски и други медиавелисти. Кога на тоа ќе се додаде извесно влијание на српскиот јазик и култура како елитни во така настанатите политички услови, јасно е дека дошло како со симбиоза на новодојденото српско и затекнатото население од словенското говорно подрачје, при што се распростани и укрепи српската етничка припадност на таквите жители. Инаку присаството на лично име Србин во периодот кога за пропаганда од страна на државата Србија во поново време не може да стане ни збор е добро забележана кај голем број иследници на собитијата во Македонија: Хекш, Миладинови, Трифуноски итн. Повторно, каков ценет коментар ќе дадат учесниците на овој форум (кој за жал на научната вистина се насочи во посока на исклучиво македонско-бугарски (и многу ретко македонско-бугарско-грчки) конфронтации, при што историјските, етнолошките и антрополошките врски со другите соседни и несоседни народи-пред се со Србите- воопшто не се дискутираат. Поздрав, Васил [email protected] Edno interesno pismo od 1854 od selo Selce, Debarsko. -------------------------------------------------------------------------------- Arsenije Janovich 1,Gavril Janovich,Damjan Markovich, Vasil Milich 2, Tane Ninovich 3, Trifun Grujovich; 4, Stanisha Nikolich 5, Cvetko Damjanovich; 6, Despot Potnikovich 7, Gligorije Naumovich 8 i Filip Aleksich 9 proshenijem od 21 t.m. mole Knjaza da bi se obshtini ninoi Selachkoi u Albaniji za Crkvu shtogod knjiga pravitelstvom srpskim za sirotinske crkve u Turskoj nabavljeni podarilo. Djambazovski, K. et al. "Arhivska Gragja za istorijata na Makedonskiot narod" Beograd 1979 vol I, book 2, pp. 235 Ономастички коментар: 1.Се работи за српско име, додека презимето Јанов- е засведочено во Србија и Бугарија, но практично е отсатно од Македонија, освен како Јанев, Јанков (ски) итн 2.Васил се среќава на просторот на источнобалканските слафовони,додека кај Србите како корен е ретко и има варијанти Василије,Васа,и поретко Васиљ,но презимето е дефинитивно српско 3.Тане е веројатно палеобалканско (влашко или албанско), прифатено воглавном кај источнобалканските славофони*.Нинов има скоро екклузивна припадност на посочениот ареал. 4.Трифун е де факто неутрално, додека презимето е од српски вид. 5.Ексклузивно српско име и презиме 6.Цветко се среќава релативно почесто кај Србите.Презимето е неутрално во однос на повеќето јужнословенски јазици. 7.Потниковиќ е практично непознато, а коренот е неприсатен или многу редок во денешна Македонија.Веројатно настанало со транслитерација на буг. Пътников или помалку веројатно (Путниковиќ) иако е можно да е источнословенска заемка.По името и презимето не може да се одреди ништо, иако од контекстот е најверојатно дека се работи за локален жител. 8.Глигори(ј)е, наспроти Глигор-Григор е очевидно српско име.Наумов-има своја зачестеност во Ист.Балк.Славофонски ареал иако е доста често и во Србија. 9.Филип Алексиќ е најверојатно српско име, бидејќи иако се работи за ономастички деривати од грчкиот јазик -иќ без претходно в е карактеристично обележје на имињата од Македонија со суфикс иќ,икь,ич,ић (Симић,Крстић итд.) регистрирани во предегзархијскиот период. Заклучок:не се работи за население дојдено непосредно пред 1854 од краевите северно од Шара-Качаник бидејќи имињата покажуваат смешан српски-ист.балк.словенски карактер, а тогашните социјалните прилики во Дебар го правеле местото изразито непогодно за миграција.Суфиксот -иќ, во сите побројани варијанти е доста чест во турските и некои други документи од тоа време и векови наназад.Веројатно се работи за локална социолингвистичка наслојка, создадена од српски и ист.бал.словенски материјал, кој одразува симбиоза од постар карактер *Под источно-балкански славофони ги подразбирам денешните Македонци и Бугари чии лит. јазици неоспорно припаѓаат кон една група за разлика од српскиот, хрватскиот и словенечкиот.Во овој случај беше потребна употребата на тој технички термин, бидејќи има своја оправданост од аспект на ономастички студии-употребата на термините „македонски„ и „бугарски„ би имплицирала и такво народно самоосознавање кај посочените во списокот лица, што тешко дека може да се заклучи од содржината на писмото. Го очекувам вашето ценето мислење. Васил
Duhot na Vovata "Pa ako sme bile navistina takvi everlasting Bulgarians ili Serbs kade e toj otpor posle ASNOM?" Vo Idrizovo i Goli otok. "I ne samo toa, kako i emigracijata voglavno ja prifati taa "vestacka" nacija?" Voglavno??? Ne bidi smesen. Bas Deneska sum posreda Makedoski emigranti i nivni naslednici OD PRED 1944. SITE BEZ IZKLJUCOK ve smetat cimentovi glavi. Celoto MPO, koe e bez somnez ednickoto znacajno Makedonsko lobi (Protiv vistinskite vi neprijateli Grcite) e bez izkljucok proBugarsko i za niakva "posebna nacija" ne saka da znae. Vidi intervjuta na Lebamov, odina nivnata konvencija po Cleveland na Labor day i go prasja licno kakvi se i kakvi bile nivnite tatkovci, i od kogo izbegali. Vasilije e totalno 100% dead on vo negovoto hronolozko expose.
Vasilije
quote:
Originally posted by Makedon
Vasilije, izvini, tvoite vlasi od Vlachia ne gi spomnav t.e. Tesalija. Togas postoelo knezevstvo Vlachia. No, istorijata go veli slednovo: 1. Srpskite srednovekovni dokumenti, Makedonija ja narekuvaat Romanija 2. Site luge vo Makedonija se narecheni Romaneh (Vizantijci), no ne i BUGARI ILI SRBI! Samo Vizantijci. 3. Grci vo Makedonija nemalo, imalo samo zapadno od Solun, t.e. anticka Ahaija, no ne i vo Makedonija za sto svedoci i najgolemiot vizantiski istoricar od 14 vek Gligora. 4. Kade imalo vo Vardarska i Pirinska Makedonija Grci? Daj nekoj dokument! Apsolutno takvo neasto nema. 5. Se sto velis ti paga vo voda. Ako vikas Grci imalo vo Makedonija vo 14 vek, zarem site SITE LUGE BILE GRCI, oti vo Makedonija po site dokumenti samo Romaneh ziveat??
Bad,bad,bad thinkin'.........na se ke odgovoram.Kazi mi: -so koj jazik zboruvaat antickite Makedonci? -Koi jazici i so koj prostoren obem se zboruvaat na Balkanot,juzno od Dunav pred 5 vek n.e.?
dejan lele ma! pa sto e ova?! omg ma ova e stvarno preterano....od kade sega ova?! Ke treba da cekas vo red na RAZNI GLUPOSTI OD PROSTI BALKANCI
Vasilije Pozdrav, Dejan Ova e analiza na dva dokumenti, objaveni od makedonski istoricari na koi, kako student po istorija i kompetenten za nivna obrabotka, dadov moj komentar.Sosema klasicna tema, koja bi trebalo da otvori poobemna diskusija.
Christian
quote:
koja bi trebalo da otvori poobemna diskusija.
yes sure it will,abe bugar na kilometar ke te primetat. God bless
Vasilije Pozdrav,Christian, velat famoznata londonska magla edvaj se sece so noz.Ili toa e urban legend? Ne mi e jasno....na komu mu e upatena aluzijata deka e "Bugar"? Vasil, Skopje
Vasilije Ова се прилози кон патронимиката на населението во географска Македонија, конкретно во кратовскиот и лазареполскиот крај: „Приложи светое евангелие сие Михаил Лазоровикъ...на 1854 лето” „При достоверни свидетели иже долу подписани архимандрит Дионисија егумен в то време поп Христа Илиевичъ, Димитрија Ничковикъ, Максим Нешковикъ, Трајчо Петровичъ ,кир Андон Дичовић” 1855,Кратово 1876 фреските ги поправи: „Иосиф Радеић из Лазорополе” Од нив јасно може да се воочи дека фактите го разбиваат митот дека суфиксот ић беше прв пат донесен во Македонија после 1913 Голем е бројот на турските пописни дефтери кои покажуваат презимиња на ић и слични варијанти -ичъ, - ич, -икъ итн во отоманскиот период. Листата на претплатници во еврејската книжара во Солун, кои потекнуваат од градови како Прилеп,Битола,Скопје и други покажува исклучително голема застапеност на патронимикот ић пред 1830. "Тамерлановата Хроника"-Турски документ од 16 век дава листа на неколку десетини прилепчани од кои преку 80% носат патронимик -ић Ова го оповргнува популарното мислење дека исклучиви патронимици во македонските векови се -ов и -ев. Се разбира патронимикот на -ски е комунистичка новотарија после 1944......
Vasilije P.S. Ova e spisok na srpski vitezi koi ucestvuvale kako vazali na turska strana vo bitkata protiv silite na Tamerlan vo 1402, od koi nekoi se zarobeni i zavedeni vo spisok od strana na Tamerlanovata administracija.Obrnete vnimanie na onomastickite karakteristiki na iminjata na vitezite po poteklo od geografska Makedonija. Добромир Бојиќ од Скопје Владе Лазаревиќ од Лесковац Вукош Златокоњиќ од Призрен Добрешко Предиловиќ од Скопје Драгосин Грубишиќ од Гостивар Рутош Мрњавчевиќ од Прилеп
f9 LETTER OF PROTECTION FROM THE EMPEROR LEOPOLD I TO THE MACEDONIAN PEOPLE (737) April 26th, 1690 Vienna 1690, April 26 Leopold, etc. This is to inform you that the two Macedonians, Marko Kraida born in Kosana (738) and Dimitri Georgi Popovic, born in Macedonian Salonika... Daj edna analiza sega....
Vasilije
quote:
Originally posted by f9
LETTER OF PROTECTION FROM THE EMPEROR LEOPOLD I TO THE MACEDONIAN PEOPLE (737) April 26th, 1690 Vienna 1690, April 26 Leopold, etc. This is to inform you that the two Macedonians, Marko Kraida born in Kosana (738) and Dimitri Georgi Popovic, born in Macedonian Salonika... Daj edna analiza sega....
Eve vo prilog dve povelbi od Leopold: 1667 Leopold dade privilegii na Grci (Graeci) i Srbi (Rasciani) koi emigriraa kon severna Ungarija i od koi mnozinstvoto doagjaa od Makedonija (Praesertim autem ex Macedonia adventum). Vo podocneznata povelba se spomnuvaat Srbi vo nekolku zemji: 11 dekemvri 1690 godine: „Rasciani per Graeciam, Bulgariam, Rasciam, Herczegoviam, Dalmatiam, Podgoriam, Jenopoliam, caeteraque praedictis annexa loca commorantibus.” Znaci se spomnuvaat "Srbi koi ziveat po Grcija, Bugarija, Raska, Hercegovina, Dalmacija, Podgorje, Jenopole i vo ostanatite kraevi koi se pridodadeni na pomenatite" -------------------------------------------- Marko Kraida e ocevidno Vlav,a nacionalnosta na Dimitri Georgi Popovic e tesko da se opredeli.Potreben e originalot na latinski na toj dokument da bi se utvrdilo da li e dobro preveden. Inaku dobro e poznato deka so preselbata na Arsenije III se zafateni Polog,Skopsko, Kumanovsko i Kratovsko (Oblasti koi togas se razbira ne se narekuvale Makedonija od sovremenicite, nitu postoi osnova za toa),koi vo delata na patopiscite i katolickiot kler (Bogdani,Zmajevic,Drago), vklucitelno i na pravoslavniot kler (Semion,Jevtimije) se "srpska zemja" i se naseleni so Srbi (i Grci, Ermenci itn.)
f9 LETTER OF PROTECTION FROM THE EMPEROR LEOPOLD I TO THE MACEDONIAN PEOPLE (737) April 26th, 1690 Vienna 1690, April 26 Leopold, etc. This is to inform you that the two Macedonians, Marko Kraida born in Kosana (738) and Dimitri Georgi Popovic, born in Macedonian Salonika, have told us that the Macedonian people, with respect for our most righteous task, with devotion and zeal towards our service and with a serious intention, are of a mind to come over under our protection from the great Turkish slavery if our mercy and patronage are given for certain. Therefore, in line with our inborn kindness and with the inspired mercy to show protection to those who are close to us and to the holy Christian religion, we graciously accept them under our imperial and royal mercy and in any case and way the above-mentioned Macedonian people, cordially recommending to each and all of our willing commanders not to attack the Macedonian people, nor to cause them difficulties, but as far as it is in their power, always to guide and to protect them, and to assist them in their aims. Generally, to enable them security and certainty that they may esteem more of lour imperial and royal favours, laws and freedoms. If any of the people of the same nation decide to fight under the leadership of our above-mentioned captains and under our banner, let such intentions be encouraged rather than prevented. We also allow them, with the previous knowledge and approval of our commander, to gather in one unit and to act separately, or to join with our own and in that way to have greater power to fight against the common enemy. For that aim they will enlist under the mentioned commander and, according to his orders and with God's aid, let them protect our regions for the general well-being. Everyone as far as his strength allows is not to miss an opportunity for collaboration. Issued in Vienna, April 26th, 1690.
f9 Izgleda neshto so dioptrijata ne e vo red...kaj Vasilije... ili misleshe deka e psihoanalitichki forum za slobodni asocijacii. A MAN LIVING IN THE OHRID REGION, IVAN IERAKAR, INTRODUCES HIMSELF AS A MACEDONIAN Beginning of the XIIIth century From the synod records of the Ohrid Archbishopric (569) (Ivan Ierakar) (570) by birth Macedonian (571). J. Pitra, Analecta sacra et classica specilegio Solesmensi parta, t. VI Juris ecclesiastici graecorum selecta paralipomena. Parissis et Romae 1891, col. 315. (569) In 1891 Cardinal J. Pitra published a collection of documents, 155 in number, which refer to the Ohrid Church during the time of Archbishop Demetrius Homatian (1216- 1235). It is established from these records that in this period in Macedonia the majority of the population consisted of Macedonians. Angelov has arrived at this conclusion on the basis of his studies of the synod records to determine the nationality of the subjects of the state of Epirus. Namely, he notes that "the second national population element in importance and numbers with in the borders of the Epirus despocy in that period were the Macedonians, of whom there is frequent mention in the records of the archbishopric (0ver 50 times)", i. e. the Macedonians "formed the basic majority of the population". (D. Angelov, Prinot KJM Narodostite i Pozemleni Otnoshenja vo Makedonija pp. 11-12 et. seq.; 43). The extract given here is from document number 72. (570) Ivan Ierakar was from the village of Vlasto, now Velesto, in the Ohrid region, (See Iv. Sneragov Istoria na Ohriskata Arhiepiskopija I, p. 250, who, besides this village in the Ohrid region, has picked out villages with Slav names in the records of the archbishopric. Ela now Elsani ?), Ezerjani, and Robi, as well as the first names Bratan, Radov, Grida, Draza, Drvoslav, Dragomad, Sarakin, Dobri, Velkan and others. cf. also D. Angelov, Prinos…, p. 120. (571) To de genos Elkon ek Makedonon. This name for the population of Macedonia, according to Angelov, was "due to their territorial appertainance" (D. Angelov, Prinos…. AHreJlOB. llpHHOC ..., p. 12). With reference to the different naming of the separate peoples within the borders of Byzantium see G. G. Litavrin Vizandinsko Obshestvo i Gosudarstvo v. X-XI BB, Moscow, 1977, p. 156 et seq. (Pages 129 and 130, The University of “Cyril and Methodius”, Documents on the Struggle of the Macedonian People for Independence and a Nation-State, Volume I) BERTRANDON DE LA BROCUIERE ON THE MACEDONIANS 15th century From the work Voyage across the Sea by Bertrandon de la Brocuiere (652) I remember the great subordination under which the Turk holds the emperor in Constantinople (653) and all the Greeks, Macedonians and Bulgarians, and the despot of Rasia (654) and all of his followers, which is a real shame for the entire Christianity. .. As I said earlier, there are many Christians who are forced to serve the Turk, such as Greeks, Bulgarians, Macedonians, Albanians, Esclavinians (655), Rasians and Serbians, followers of the despot of Rasia. and the Wallachs, who I am told, if they were to see the Christians, especially the French, in large numbers against the Turk, would bring great harm to him and would turn their backs ,on him, because he holds them in harsh slavery. Bertandon de la Brokuiere, Putovanje preko mora. Beograd 1950, str. 134-135, 140-141. (652) Bertrandon de la Brocuiere (born toward the end of the 14th century) probably under the directive of the Burgundian Duke Prilippe the Merciful, in 1432 traveled to the Middle East and on his return passed through the Balkans. Later, during the period 1455-1457 he wrote his Voyage Across the Sea, from which the extract referring to Macedonia is given here. (653) He refers to the Byzantine Emperor John VIII Palaeologus. 654 He refers to the Serbian desport, Durad Brankovic. The writer uses the names Rasia and Raska for Serbia. (655) Here the Esclavonians (i.e. Sclavonii) most probably refers to the Croatians, since Sclavonia includes Croatia, Zahumle and Zeta (see B. de la Brocuiere “Putovanje preko mora” 166) (Page 145, The University of “Cyril and Methodius”, Documents on the Struggle of the Macedonian People for Independence and a Nation-State, Volume I)
Vasilije Potreben e originalot na latinski.Inaku so vakvi copy/paste OCRovani publikacii od "Manu" i drugi izvorista na lagata sum se srekjaval cesto pati.Fakt e deka od sredniot vek do sega ne pribraa nitu 10 spomeni na imeto Makedonci vo smisol "Makedonski narod" ...(655) Here the Esclavonians (i.e. Sclavonii) most probably refers to the Croatians, since Sclavonia includes Croatia, Zahumle and Zeta (see B. de la Brocuiere “Putovanje preko mora” 166)......tolkuvanjeto e netocno, bidejki Croatia ne postoi vo toa vreme, a Zahumlje e srpska zemja,kako i Zeta,koja odamna ne se narekuva taka
Vasilije ХЕКШ If it is desired to designate these Slavs correctly, than they must be considered as Serbs, for the Serbian name is so popular among them that for example male children are sometimes christened "Srbin" [Serb]. the Serbian hero of the folk poems, Marko Kraljevich is obviously the Serbian ruler in Macedonia." ....Ако е потребно да се означат овие Словени [во Македонија] коректно, тогаш мора да бидат сметани за Срби, бидејќи српското име меѓу нив е толку популарно да на пример машките деца се понекогаш крстени "Србин" Alexander von Heksch, "Die Donau von ihrem Ursprung bis an die Mundung", Leipzig 1885, p. 636. МИЛАДИНОВИ спомнуваат во својот “Зборник„ дека името „Србин“ е едно од најчестите машки имиња. ЈОВАН Ф. ТРИФУНОСКИ, најголемиот повардарски географ и професор во Скопје, има објавено и посебна статија на таа тема (на српски јазик): [url]http://geocities.com/makedoniziranje/[/url]
Vasilije Значи, во иднина би ве замолил сите без долги копи/пеист текстови, туку само назначете линк како референца.Документите што е можно почесто да се дадат во оригинал.Помалку копирање, повеќе дискусија.Благодарам
f9 A shto ke ti e latinskiot tekst?Veke nekolku pati beshe prikazhuvan na forumov.Bitno e shto TI ne svakash deka faktite si se fakti,i deka ne mozhesh da gi vitkash i promenuvash kako shto ke ti tekne.Faktite govorat za Makedonci i Makedonski narod vo tekstot.Govorat za Marko Makedonecot,ne za vlashki Marko,zashto Leopold pravi egzaktna distinkcija megu Makedonci i Vlasi...tebe ne ti e poznato i e verojatno i nesvatlivo kako mozhel da se deklarira za Makedonec eden Popovic i toa rodum od Makedonskiot Solun so tradicionalnata "ic"nastavka,a ne za Rashtanec(zashto Srbi bar vo toa vreme imalo vo Makedonija spored tebe). Iskreno veke mi e maka da diskutiram so luge so veke razvieni stereotipi i rasipana dioptrija po forumive.
ZooGraf
quote:
Originally posted by Vasilije
P.S. Ova e spisok na srpski vitezi koi ucestvuvale kako vazali na turska strana vo bitkata protiv silite na Tamerlan vo 1402, od koi nekoi se zarobeni i zavedeni vo spisok od strana na Tamerlanovata administracija.Obrnete vnimanie na onomastickite karakteristiki na iminjata na vitezite po poteklo od geografska Makedonija. Добромир Бојиќ од Скопје Владе Лазаревиќ од Лесковац Вукош Златокоњиќ од Призрен Добрешко Предиловиќ од Скопје Драгосин Грубишиќ од Гостивар Рутош Мрњавчевиќ од Прилеп
Sto treba ova da dokaze? Jas ako postiram imanja na 6 Hrvati od Skopje, sto ke pokaze toa? Mozam da gi razberam opsednati Bugari donekade (treba da se tretiraat kako deca), ama srbomanski janicari nikako.
Vasilije
quote:
Originally posted by ZooGraf
quote:
Originally posted by Vasilije
P.S. Ova e spisok na srpski vitezi koi ucestvuvale kako vazali na turska strana vo bitkata protiv silite na Tamerlan vo 1402, od koi nekoi se zarobeni i zavedeni vo spisok od strana na Tamerlanovata administracija.Obrnete vnimanie na onomastickite karakteristiki na iminjata na vitezite po poteklo od geografska Makedonija. Добромир Бојиќ од Скопје Владе Лазаревиќ од Лесковац Вукош Златокоњиќ од Призрен Добрешко Предиловиќ од Скопје Драгосин Грубишиќ од Гостивар Рутош Мрњавчевиќ од Прилеп
Sto treba ova da dokaze? Jas ako postiram imanja na 6 Hrvati od Skopje, sto ke pokaze toa? Mozam da gi razberam opsednati Bugari donekade (treba da se tretiraat kako deca), ama srbomanski janicari nikako.
Dobro.Nabroj mi ne 6 tuku barem DVAJCA Hrvati od DOCNOSREDNOVEKOVNA Makedonija.Zosto vitezite imaat takvi iminja a ne Protogerov,Aleksandrov,Mihailov,Delcev i zosto voopsto prisastvoto na narodot na koj mu pripagjale tie vitezi vo Geografska Makedonija e skoro celosno izbrisano od memorijata e drugo prasanje.
ZooGraf
quote:
Originally posted by Vasilije Dobro.Nabroj mi ne 6 tuku barem DVAJCA Hrvati od DOCNOSREDNOVEKOVNA Makedonija.Zosto vitezite imaat takvi iminja a ne Protogerov,Aleksandrov,Mihailov,Delcev i zosto voopsto prisastvoto na narodot na koj mu pripagjale tie vitezi vo Geografska Makedonija e skoro celosno izbrisano od memorijata e drugo prasanje.
Toa ne e poentata. Ne velam jas za Hrvati vo sredniot vek - iako imase natpisi ovde za Crvenite Hrvati i generalot Horvat od 18 vek. Prasanjeto bese sto tie 6 iminja dokazuvaat. Deka imale Srbi? Dobro utro, Srbite vladeele so Makedonija okolu 100 godini, se razbira deka imalo Srbi. Imalo i Sasi rudari doneseni od Srbite, pa i tie se celosno izbrisani od memorijata. Kakva tragedija![:0] Postojat dosta dokumenti kade se spomnuvaat Srbi 14-18 vek, a potoa niv vo 19 vek voglavno gi nema, dosta se kazuvale Bugari (taka nasite dobronamerni Bugarski posetiteli naporno se trudat da ne naucat) za potoa vo 20 vek gi nema ni ednite ni drugite. Znaci ne e rabotata da ni pokazes ovoj se vikal Srbin ili Bugar, tuku da se objasnat koja e nivnata razlika, zosto gledame tolku protivrecnosti, i da se objasne sto znaci nekoj koj se narekuval Srbin vo 18 vek, negoviot vnuk Bugarin vo 19 vek a negoviot vnuk Makedonec vo 20 vek. I kade vo seto toa igra uloga na upotreba na Slovenski jazik, pravoslavna religija, dali se raboti za sinonimi? Tuka lezi praviot predizvik.
Vasilije
quote:
Originally posted by ZooGraf
quote:
Originally posted by Vasilije Dobro.Nabroj mi ne 6 tuku barem DVAJCA Hrvati od DOCNOSREDNOVEKOVNA Makedonija.Zosto vitezite imaat takvi iminja a ne Protogerov,Aleksandrov,Mihailov,Delcev i zosto voopsto prisastvoto na narodot na koj mu pripagjale tie vitezi vo Geografska Makedonija e skoro celosno izbrisano od memorijata e drugo prasanje.
Toa ne e poentata. Ne velam jas za Hrvati vo sredniot vek - iako imase natpisi ovde za Crvenite Hrvati i generalot Horvat od 18 vek. Prasanjeto bese sto tie 6 iminja dokazuvaat. Deka imale Srbi? Dobro utro, Srbite vladeele so Makedonija okolu 100 godini, se razbira deka imalo Srbi. Imalo i Sasi rudari doneseni od Srbite, pa i tie se celosno izbrisani od memorijata. Kakva tragedija![:0] Postojat dosta dokumenti kade se spomnuvaat Srbi 14-18 vek, a potoa niv vo 19 vek voglavno gi nema, dosta se kazuvale Bugari (taka nasite dobronamerni Bugarski posetiteli naporno se trudat da ne naucat) za potoa vo 20 vek gi nema ni ednite ni drugite. Znaci ne e rabotata da ni pokazes ovoj se vikal Srbin ili Bugar, tuku da se objasnat koja e nivnata razlika, zosto gledame tolku protivrecnosti, i da se objasne sto znaci nekoj koj se narekuval Srbin vo 18 vek, negoviot vnuk Bugarin vo 19 vek a negoviot vnuk Makedonec vo 20 vek. I kade vo seto toa igra uloga na upotreba na Slovenski jazik, pravoslavna religija, dali se raboti za sinonimi? Tuka lezi praviot predizvik.
Zoograf, Postavi edno isklucitelno fundamentalno prasanje koe zasluzuva isklucitelno obemen tretman.Za edno takvo soobrazuvanje na hipotezite i faktite vo lokalnata istoriografija e rano da se zboruva,iako se gleda kraj na komunistickite dogmi, kraj na koj kje mu prethodi dolevanje sveza krv vo mestnata istoriografija i zaminuvanje na starata generacija.Iako nekoi poedinci se odreknaa od stavovite koi gi branea vo stariot sistem-za sto treba da im se dade pofalba, bidejki fakt e deka koga nekoj kje stane zastapnik na nekoja ideja, tesko se otkazuva od nea.Soodvetno, ova kompleksno prasanje moze da dobie samo kus odgovor od mene, bidejki za poseopfaten tretman sepak ne se kompetentni mozebi ni desetina akademici vo Makedonija, a istiot vo najzbiena forma bi bil verojatno ramen na povekjetomna kniga. Kje se obidam samo hronoloski da gi izrazam faktite,koi postojat nadvor od Univerzumot megju Gevgelija i Tabanovce 1)Makednosite se definitivno Grcki establishment so nekoi substratumi i adstratumi razlicni od onie kaj Grcite juzno od Olimp, so poarhaicna socijalna struktura.So padot pod Rim i podocneznata preobrazba vo Vizantija, vo toj makedonski areal ziveat grkofoni Hristijani, a imeto Makedonija e samo povremeno ozivuvan anahronizam so promenlivo,no nikogas etnicko znacenje.Ovie Grci se decimirani vo totala so upadot na Slovenite i Mongoloidite od 6 vek do nivnata hristijanizacija.(Ovaa teza mozam JAKO da ja branam) 2)Slovenite go vospriemaat bugarskoto ime od 9 najdocna do 11 vek.Pomen za Makedonci,makedonski jazik vo Bugarskata drzava nema.Takov pomen nema ni od vizantijska strana.Ovie Sloveni, razlicni od zapadnobalkanskite Sloveni uste povekje se diferenciraat vo ramkite na Bugarskata drzava.(ISTO) 3)Srbite vo 13 vek zateknuvaat voglavnom Grci i Vlasi po gradovite na jug,Bugari po selata na istok,Grci vo Zap.Makedonija.Del od Grcite se gonat,vo Zap.Makedonija i podocna okolu Demir-Kapija i Seres se naseluvaat Srbi, a Bugarite se preimenuvaat vo Srbi.Makedonci nema vo nitu eden dokument od toa vreme a se spomenuvaat Vlasi,Grci,Albanci,Fruzi i Sasi (zaedno kako Nemci),retko Bugari i Ungarci(ISTO) 4)So padot na Makedonija pod Turcite od 1371-1392, pocnuva desrbizacijata na Makedonija i upad na novi branovi Bugari okolu Bregalnica,Dolno Povardarje i Solunsko pred se od 15 do 18 vek.Toa e vreme na preobrazba na lokalniot jazik od sinteticki vo analiticki.Srpskiot element zivee Sev. od linijata Struga-Kicevo-Veles-Kratovo-Kriva Palanka,poprilicno etnoloski razvodnet so formranjeto na Albanski klin megju Sev.Srbija i niv i so uprostuvanjeto na jazikot.Imeto Bugarin e cesto vo optek.Do 19 vek ovoj element se "topi" na Polog,Skopsko,Porece i nekoi sev.istocni kraevi pri sto pokonzervativni ostanuvaat selskite sredini.Vo sekoj slucaj 19 vek vo Makedonija e skoro celosno so bugarski beleg.Posledni srpski bastioni ne se Skopska Crna Gora,Skopje ili Kumanovo,kako sto pogresno se misli tuku Tetovsko i Porece (Tuka argumentite mi se mnogu poslabi zatoa sto vo SFRJ za Srbi juzno od Kacanik ne smeelo da se pomisli.Posledicno, materijalot e dosta oskuden i duri sega se aktuelizira od strana na srpskata nauka) 5)Makedonskiot narod e sozdaden na zasedanieto na ASNOM.Pred toa nema kompaktno naselenie koe se smetalo za poseben makedonski narod.Taka est.So it is.Toa e stav na svetskata nauka osven ako nekojsi H.L. Shtepan i Shea gi smetate za predstavnici na istata.Sozdadeni se i Crnogorskata i Moldavskata, isto i Bosnjackata (iako tuka samo e verifikuvana povekjevekovna diferencijacija).Ova za povekjeto od vas tuka nema nikakov shock value, argumentite gi znaete sami, ste gi videle, razbravte kolku se overwhelming.Nepravilna okolnost e sto argumentite sepak gi dobivte vo Interpretatio Bulgarica, koja sodrzi odredeni tendencioznosti vo odnos na zacrtuvanjeto na etnickata granica na bugarskiot narod povekje na zapad od faktickite granici. Najgolemata misterija e zosto ne dojde do brza dekonstrukcija na makedonizmot,kako na primer vo Pirin ili vo Albanija,pogotovo koga znaeme deka vo odredeni periodi so RM vladeat implicitno ili eksplicitno deklarirani Bugari (Georgievski, Dimovska, Dimitrov et al), nominalni naslednici na edna vojnopoliticka organizacija zacnata vo 1893 koja e bugarska vo tolkava merka da poprvo kje go dokazete arapskiot karakter na IRA ili ETA otkolku nebugarskiot na istata.Bidejki ova vekje e politicka tema,bi zavrsil tuka.Kje bide potrebna distanca od 20tina godini da se rascistat sobitijata od osamostojuvanjeto do denes. Treba sepak da se podvlece deka politickata i ekonomskata sostojba vo sovremenite Bugarija,Srbija itd-nivniot razvoj ili beda se potpolno irelevantni za istorijskite temi.Vsusnost, da isceznat vo paket nisto od navedenoto od 1) do 5) ne stanuva ni laga ni vistina poradi toa. Sepak se ova e i kje ostane diskutabilno.Ne se ni obidev da izlezam von domenot na teorijskoto, bidejki toa bi bil dolg monolog-nema iskaz koj moze da se dokaze ili opovrgne bez nesto ekvivalentno po obem na PhD disertacija.A sepak tuka sme da go parafraziram G-n Lukarovski "budejki imame razlicni mislenja i toa ne pravi zabavni" E sega imate uste edno mislenje, prosrpsko mislenje, koe doagja od (nesomneno) "tukashen nashinec" koj e vo naucnite vodi, makar zasega da se zacapal samo do gluzdovi. Ete taka. P.s. bi apeliral da se vozdrzite od dve raboti-mnogu teorija (kako gorenavedenoto,no bev prozvan) i mnogu ready-made OCR>Copy/Paste instant odgovori,sepak ova treba da bide podobno na razgovor a ne blog, a i ne e fer da se zlopotrebuva tugj kopirajt....
ZooGraf
quote:
Originally posted by Vasilije Najgolemata misterija e zosto ne dojde do brza dekonstrukcija na makedonizmot,kako na primer vo Pirin ili vo Albanija,pogotovo koga znaeme deka vo odredeni periodi so RM vladeat implicitno ili eksplicitno deklarirani Bugari (Georgievski, Dimovska, Dimitrov et al), nominalni naslednici na edna vojnopoliticka organizacija zacnata vo 1893 koja e bugarska vo tolkava merka da poprvo kje go dokazete arapskiot karakter na IRA ili ETA otkolku nebugarskiot na istata.Bidejki ova vekje e politicka tema,bi zavrsil tuka.Kje bide potrebna distanca od 20tina godini da se rascistat sobitijata od osamostojuvanjeto do denes.
Vakvi izjavi se cista malicioznost. Nejasno ti e zosto ne dosla do dekonstrukcija na makedonizmot? Welcome to the Club of obsessed Bulgarians && Srbomans! Dali ti e poznat terminot samoopredelba, mozebi? Mozeme da raspravame za istorija, no vakvi izjavi za segasnost se totalno disocirani od realnost. Pa ako sme bile navistina takvi everlasting Bulgarians ili Serbs kade e toj otpor posle ASNOM? Ta neli imase atentati pred 1941 kolku sakas, kade se tie atentatori posle 1944? I ne samo toa, kako i emigracijata voglavno ja prifati taa "vestacka" nacija? Navistina e zalosno kakvi kadri gi izucuvaat vo Skopskiot fakultet. Namesto site da se borat protiv razni negaciji, tie go pravat sprotivnoto!? Zalosno, navistina... I uste nesto, Makedonija da stane pak Bugarska ili Srpska, ke ima i IRA i ETA i Al-Qaeda zaedno!
f9 Abe ushte ste zhivi vie od MPO-to...More luge vie ste tipichen primer za luge grabnati od vonzemjani,ili padnati od nebo.Bar nekoj da ve shtipne mozhda ke vi tekne da se razbudite.Mnogu raboti ste prespale,mnogu raboti ste propushtile. Za zhalenje ste.
Makedon Nema nikakva vrska ova sto go govori Malinovski. Vo Makedonija nemalo vo 14 vek Srbi, a posle toa koga bi dosle? Za vreme tursko? Pa togas site begale vo Avstrija ili Rosija! Самиот Стефан Душан себе се декларирал како ''Стефан ва Христа Бога Благоверни Цар и Самодржаван Србљем и Грком и всеј западној страње''. Познатиот Душанов Законик ги познава следниве повластени народи: - србљи (чл. 40, Душанов Законик); - ромеи (гр.) = византијци (мак.) = грци (латински); хелените не се грци (византијци) (чл. 40, Душанов Законик); - немци (чл. 199, Душанов Законик). Цар Душан ја поделил државата на два дела: Србија, со српско мнозинско население и Романија, каде живееле Романи = Византијци = Грци. Во големата даровна повелба на Хиландар од 1348 г. Душан пишува дека Романија е целата територија од Полог и Скопје т.е. цела Македонија која ја нарекува „Романија“ односно Византија, а народот на Македонија „Романих“, Византијци [/size=5](Извор:Владимир Ћоровић: “ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА”, наслов „Стварање српског царства“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука, "Ars Libri", Београд, 2001 г.). Истата поделба се спомнува и во Меѓународниот Договор со Дубровник од 20. септември 1349, каде што Цар Душан Македонците ги нарекува Романи (Византијци) или пак Грци (Византијци). Неговиот син Rex iunior Урош е прогласен за крал и е задолжен за романските (грчките, византијските) земји, да ги владее по „ромејските“ т.е. византиските закони (Владимир Ћоровић: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА, наслов „Стварање српског царства“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука, "Ars Libri", Београд, 2001 г.). Сочуван е и запис на овчеполски монах од 14 век за српскиот крал Урош Стефан, син на Цар Душан каде се вели „јас слуга божји Станислав, ја завршив оваа книга во деновите на превисокиот крал Урош Стефан, чиј татко го ослепи и го прати кај Ромеите. И оти 7 години минаа, го прими кралството на сите земји српски, поморски и подунавски и ОВЧЕПОЛСКИ ...“(Lj Stojanovic, Stari srpski zapisi i natpisi, Beograd, 1902, I, zapis 56). Како што гледаме, средновековната српска држава на Македонците им дала ново политичко име- Ромеи, кој е ист со македонскиот термин Византијци, како и со латинскиот назив Грци. Најверојатно, поради долгогодишната византиска окупација на Македонија и византиската култура која ја имале средновековните Македонци, средновековната српска држава Македонците ги нарекува со име Рoмеи, Византијци, додека цела Македонија е наречена Романија, со спомнати следниве градови: Просек, Штип, Брегалница, Струма, Струмица, Сер, Редина, најверојатно и Скопје (Владимир Ћоровић: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА, наслов „Стварање српског царства“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука, "Ars Libri", Београд, 2001 г.). Овдека ќе ја разгледаме и српската пропаганда која Македонците ги прави Срби, а тоа го потkрепува со тврдењата дека во средновековната српска држава постојат само Срби и Романи-Грци, но не и Македонци. Но, вистината е дека под Грци-Византијци-Ромеи се сметаат Македонците, оти никогаш во Просек, Штип, Брегалница, Струма, Струмица, Сер, Редина, Скопје не живееле Елини, кои ние по грешка ги нарекуваме Грци, оти Грци значи само и единствено Византијци. Мakедонија во средновековна Србија била гледана како посебна етно-географска целина, па затоа и самата држава била поделена на два дела Србија и Романија. Во Житието на Цар Душан пак се зборува дека Македонија е Романија (Грција, Византија), а Македонците се Ромеи (Византијци, Грци), а тука како ромејски (грчки градови) се спомнати: Охрид, Прилеп, Костур, Лерин, Железнец, Струмица, Воден и Чемрен; во споменатите места, никогаш не живеело елинско население (Извор: Житије Цара Душана, критика академика Симе Ћирковића и Божидара Ћирковића). Историските податоци се недвосмислени: Македонија за средновековните Срби била Византија-Романија-Грција, а народот бил несрпски и небугарски, бидејки по освојувањето на делови од Бугарија, во некои средновековни списи се спомнуваат и Бугари, секако покрај Македонците (Ромеи). Во повелба на Цар Душан од 1346 г. од Дечани се титулира како „цар на српските, приморските и грчките земји“ (F Miklosic, MOnumenta, CXXI, str 141). Под грчки, ромејски земји се подразбира Македонија. Монахот Исаија, современик на Маричката битка, во свој запис од 1371 г. зборува за грчка војска, која пошла во Македонија, на Марица да ги изгони Турците (Iskaz Isaije Serskog, Solovecki prepis, 1492, Saltikov-Schedrin). Од тука добиваме многу битни информации, дека Македонија е до Марица, а под грчка војска, составувачот мисли на војска од Романија=Грција=Византија, односно Македонија, иако реката Марица се наоѓа во Тракија. Едноставно, се заклучува дека државата на деспот Углеша која се простираше до Марица се нарекувала Македонија. Во прилог на ова, иде и еден летопис од средината на 15 век каде стои „Тоа лето царот Оман го уби кралот Волкашин и деспотот Углеша во Македонија, на Марица...“ (Spomenik Srpske K.Akad. 51,1913, str. 4). Сочувани се неколку Повелби на кралот Волкашин и Деспотот Углеша, каде Македонците, по ист обичај, пак се наречени Грци. Во Повелбата на кралот Волкашин до Млеците (Дубровчаните) од 5. април 1370 г., напишана во Пореч (М. Брод) вели: „..и ме постави бог за крал на српската земја, [red]Грците и западните страни...“ („Monumenta Serbica”,Wien, 1851, str 180/181). Под српската земја се подразбира земјата освоена од Србите (Владимир Ћоровић: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА, наслов „Стварање српског царства“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука, "Ars Libri", Београд, 2001 г.), [red]но народот во земјата Волкашинова не е српски, туку посебен, наречен политички грчки; историски е потврдено дека, во [size=6]земјата што ја владеел кралот Волкашин, денешна вардарска Македонија никогаш не била населена со елинско население И Деспот Углеша во неговата феудална држава (Пиринска Македонија) вели дека живеат само Грци, никаде не спомнуваат Бугари и Срби, па во запис од 1366 г. себе се титулира како „господар на сите Грци и Поморјето“ (S Novakovic, Zakonski spomenici srpskih dr#382;ava srednjeg veka, 1912, str 509)
tomislav1978 Makedon daj be pisuvaj normalno kako sekoj drug..ocive ni gi izvadi so ovie bukvi...dali si svesen deka na vakov nacin nikoj ne gi cita tvoite poraki...
Makedon
quote:
Originally posted by tomislav1978
Makedon daj be pisuvaj normalno kako sekoj drug..ocive ni gi izvadi so ovie bukvi...dali si svesen deka na vakov nacin nikoj ne gi cita tvoite poraki...
A da se kladime deka mi gi chitaat site? Sega koga ke vidish navalica od Bugari i ovoj vlavot Vasilije....
tomislav1978 Bugarite i bez da citaat ke ti repliciraat, tie za toa se plateni a i k*ur me boli mene za bugarite..Ja sakam da citam od Makedonci(kako tebe), ama ocite mi gi izvadi..interesni tekstovi piusuvate..ama mislete malce i za nas drugive..
Christian
quote:
vlavot Vasilije....
teska rabota da e vlav.
Jakov
quote:
Originally posted by tomislav1978
Makedon daj be pisuvaj normalno kako sekoj drug..ocive ni gi izvadi so ovie bukvi...dali si svesen deka na vakov nacin nikoj ne gi cita tvoite poraki...
Ete be tomce sega sredeno e, ako pak te bolat ocite od glupostite na Makedon kazi,da go izbirseme odma, da ne preci na drugite.
f9 -"Makednosite se definitivno Grcki establishment Slovenite go vospriemaat bugarskoto ime Makedonskiot narod e sozdaden na zasedanieto na ASNOM Najgolemata misterija e zosto ne dojde do brza dekonstrukcija na makedonizmot" -Za mene pogolema misterija e zoshto administratorite ne te dekonstruiraat.
Vasilije Nema nikakva vrska ova sto go govori Gligorov. Vo Makedonija nemalo vo 14 vek Srbi, a posle toa koga bi dosle? Za vreme tursko? Pa togas site begale vo Avstrija ili Rosija! Wow!Woooow! А што реков јас?Без генерички инстант одговори,или не удираме муабет........единствено "инстант" што би ти препорачал е кафе,ће ти треба, јас сум вов сичконоштие дежурен по УДБАшка линија. Самиот Стефан Душан себе се декларирал како ''Стефан ва Христа Бога Благоверни Цар и Самодржаван Србљем и Грком и всеј западној страње''. Познатиот Душанов Законик ги познава следниве повластени народи: - србљи (чл. 40, Душанов Законик); - ромеи (гр.) = византијци (мак.) = грци (латински); хелените не се грци (византијци) (чл. 40, Душанов Законик); - немци (чл. 199, Душанов Законик). И Арбанаси.И Власи.Ќе ти го земам ова како техничка грешка '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Цар Душан ја поделил државата на два дела: Србија, со српско мнозинско население и Романија, каде живееле Романи = Византијци = Грци. Во големата даровна повелба на Хиландар од 1348 г. Душан пишува дека Романија е целата територија од Полог и Скопје т.е. цела Македонија која ја нарекува „Романија“ односно Византија, а народот на Македонија „Романих“, Византијци Катастрофа.Така кажано звучи дека Романија се вусшност Полог и Скопје.Цела Македонија?Каде гледаш ти Македонија тогаш?Тоа е исто како да зборуваме за Република Српска во Среден Век.Да Но и ова е само показател на вербална недокваканост.Она што те побива во старт е фактот дека таа ЕВЕНТУАЛНА поделба е одразена само во еден документ кој не зборува за етничките состојби, а не во Законикот итд. Сочуван е и запис на овчеполски монах од 14 век за српскиот крал Урош Стефан, син на Цар Душан каде се вели „јас слуга божји Станислав, ја завршив оваа книга во деновите на превисокиот крал Урош Стефан, чиј татко го ослепи и го прати кај Ромеите. И оти 7 години минаа, го прими кралството на сите земји српски, поморски и подунавски и ОВЧЕПОЛСКИ ...“(Lj Stojanovic, Stari srpski zapisi i natpisi, Beograd, 1902, I, zapis 56). A eve kako glasi originalot: Az rab bozi Stanisla svrshih kniga sia v d'ni previsokago krala Urosha Stefana iegozhe otac oslepi i posla v Grk. I po sedmih letah izshed i priem krasltvo vseia srpskia zemla i pomorskie i podunavska i ovchepolska, ne po sil ia po izvoleniju boziu.” http://img483.imageshack.us/img483/3909/ovcepolje0tv.jpg Кхм,кхм,кредитот ти е низок................ Како што гледаме, средновековната српска држава на Македонците им дала ново политичко име- Ромеи, кој е ист со македонскиот термин Византијци, како и со латинскиот назив Грци. Најверојатно, поради долгогодишната византиска окупација на Македонија и византиската култура која ја имале средновековните Македонци, средновековната српска држава Македонците ги нарекува со име Рoмеи, Византијци, додека цела Македонија е наречена Романија, со спомнати следниве градови: Просек, Штип, Брегалница, Струма, Струмица, Сер, Редина, најверојатно и Скопје (Владимир Ћоровић: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА, наслов „Стварање српског царства“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука, "Ars Libri", Београд, 2001 г.). Теоријата не држи вода.Идејата дека Србите не би биле способни да разликуваат еден во тоа време поприлично близок елемент до нив од Ромеите и би ги стрпале во еден кош е само спекулација. Овдека ќе ја разгледаме и српската пропаганда која Македонците ги прави Срби, а тоа го потkрепува со тврдењата дека во средновековната српска држава постојат само Срби и Романи-Грци, но не и Македонци. Во средновековната српската држава постојат разни креатури,Срби,Грци,Власи,Албанци,Германци етц.Елементот за кој се тврди нека го населувал нејзиниот централен дел во последниот нејзин век нема Но, вистината е дека под Грци-Византијци-Ромеи се сметаат Македонците, оти никогаш во Просек, Штип, Брегалница, Струма, Струмица, Сер, Редина, Скопје не живееле Елини, кои ние по грешка ги нарекуваме Грци, оти Грци значи само и единствено Византијци. Мakедонија во средновековна Србија била гледана како посебна етно-географска целина, па затоа и самата држава била поделена на два дела Србија и Романија. Имаме докази за Грци по градовите и ферални Грци јужно од Полог-Просек-Пловдив.Грчката заедница подолго време опстојува во Скопје.Останатото е ветер,не е ни магла........................... Историските податоци се недвосмислени: Македонија за средновековните Срби била Византија-Романија-Грција, а народот бил несрпски и небугарски, бидејки по освојувањето на делови од Бугарија, во некои средновековни списи се спомнуваат и Бугари, секако покрај Македонците (Ромеи). Во повелба на Цар Душан од 1346 г. од Дечани се титулира како „цар на српските, приморските и грчките земји“ (F Miklosic, MOnumenta, CXXI, str 141). Под грчки, ромејски земји се подразбира Македонија. Монахот Исаија, современик на Маричката битка, во свој запис од 1371 г. зборува за грчка војска, која пошла во Македонија, на Марица да ги изгони Турците (Iskaz Isaije Serskog, Solovecki prepis, 1492, Saltikov-Schedrin) http://img371.imageshack.us/img371/6279/isaija49441er.jpg Исаија говори за СРПСКА и Грчка војска Mikloshich ,F. "S.Joannis Chrystostomi homilia in ramos palmarum", 1845, pp.71 Mikloshich,F. "Chrestomatia Paleoslovenica", 1861, pp 41 .Од тука добиваме многу битни информации, дека Македонија е до Марица, а под грчка војска, составувачот мисли на војска од Романија=Грција=Византија, односно Македонија, иако реката Марица се наоѓа во Тракија. Едноставно, се заклучува дека државата на деспот Углеша која се простираше до Марица се нарекувала Македонија. Во прилог на ова, иде и еден летопис од средината на 15 век каде стои „Тоа лето царот Оман го уби кралот Волкашин и деспотот Углеша во Македонија, на Марица...“ (Spomenik Srpske K.Akad. 51,1913, str. 4). И?"Реката Марица се наоѓа во Тракија„-но не и за Исаија кој вели дека војските ТРГНАЛЕ во Македонија Повторно на увид.Порото,суди! http://img371.imageshack.us/img371/6279/isaija49441er.jpg Сочувани се неколку Повелби на кралот Волкашин и Деспотот Углеша, каде Македонците, по ист обичај, пак се наречени Грци. Куку.................. Во Повелбата на кралот Волкашин до Млеците (Дубровчаните) од 5. април 1370 г., напишана во Пореч (М. Брод) вели: „..и ме постави бог за крал на српската земја, [red]Грците и западните страни...“ („Monumenta Serbica”,Wien, 1851, str 180/181). Под српската земја се подразбира земјата освоена од Србите (Владимир Ћоровић: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА, наслов „Стварање српског царства“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука, "Ars Libri", Београд, 2001 г.),но народот во земјата Волкашинова не е српски, туку посебен, наречен политички грчки; историски е потврдено.............. Од кого? .............дека, во земјата што ја владеел кралот Волкашин, денешна вардарска Македонија никогаш не била населена со елинско население И Деспот Углеша во неговата феудална држава (Пиринска Македонија) вели дека живеат само Грци, никаде не спомнуваат Бугари и Срби, па во запис од 1366 г. себе се титулира како „господар на сите Грци и Поморјето“ (S Novakovic, Zakonski spomenici srpskih dr#382;ava srednjeg veka, 1912, str 509) Како тоа дека и Бугарската Хроника и Исаија спомнаа дека Вукашин и Угљеша кренаа Српска и Грчка војска?
f9 Самиот Стефан Душан себе се декларирал како ''Стефан ва Христа Бога Благоверни Цар и Самодржаван Србљем и Грком и всеј западној страње'' [img] http://www.macedonia-info.org/history/Sreden_Vek-Middle_Ages/Sofiski_prepis_Dusanov_Zakonik_Makedonski_Car_Dushan.jpg [/img] i [img]http://www.macedonia-info.org/history/Sreden_Vek-Middle_Ages/Ravanacki_prepis_Dusanov_Zakonik_Makedonski_Car_Dushan.jpg[/img]
Makedon Vasilije, izvini, tvoite vlasi od Vlachia ne gi spomnav t.e. Tesalija. Togas postoelo knezevstvo Vlachia. No, istorijata go veli slednovo: 1. Srpskite srednovekovni dokumenti, Makedonija ja narekuvaat Romanija 2. Site luge vo Makedonija se narecheni Romaneh (Vizantijci), no ne i BUGARI ILI SRBI! Samo Vizantijci. 3. Grci vo Makedonija nemalo, imalo samo zapadno od Solun, t.e. anticka Ahaija, no ne i vo Makedonija za sto svedoci i najgolemiot vizantiski istoricar od 14 vek Gligora. 4. Kade imalo vo Vardarska i Pirinska Makedonija Grci? Daj nekoj dokument! Apsolutno takvo neasto nema. 5. Se sto velis ti paga vo voda. Ako vikas Grci imalo vo Makedonija vo 14 vek, zarem site SITE LUGE BILE GRCI, oti vo Makedonija po site dokumenti samo Romaneh ziveat??
Christian
quote:
-so koj jazik zboruvaat antickite Makedonci?
mada e glupo prasanje ama aj,na Makedonski.
quote:
Koi jazici i so koj prostoren obem se zboruvaat na Balkanot,juzno od Dunav pred 5 vek n.e.?
za dva jazika znam sto se zboruvale a toa se makedonski i grcki,za poveke ke treba da prasam nekoj sto ziveel vo 5ti vek pa da dadam odgovor[;)][:)]
Makedon
quote:
Originally posted by Christian
quote:
-so koj jazik zboruvaat antickite Makedonci?
mada e glupo prasanje ama aj,na Makedonski.
quote:
Koi jazici i so koj prostoren obem se zboruvaat na Balkanot,juzno od Dunav pred 5 vek n.e.?
za dva jazika znam sto se zboruvale a toa se makedonski i grcki,za poveke ke treba da prasam nekoj sto ziveel vo 5ti vek pa da dadam odgovor[;)][:)]
Saka da ti kaze latinski se zboruvalo i helenski....demek cel balkan e vlashki, samo shto pripadnici na takov narod se brojat na prsti. Tuku aj jas da si prasham, dali turkoBugarite na asparuh se i tie Grci, bidejki do 10 vek iskluchivo koristele grchko pismo i jazik vo svojata komunikacija? Ili dali se Avstrojcite, Germancite, Francuzite, Dancite LATINI-ROMJANI, samo zatoa sto do 19 vek isklucivo oficijalen jazik im bil latinskiot? Ne moze ovoj Vasilije so mene, vo srz go secam so negovite kvazi teorii!
f9 Mozheme samo da go pretpostavuvame jaikot na Antichkite Makedonci,koj po se izgleda bil govoren jazik.Spored taa verzija jasna e vazhnosta na stvaranjeto na pismoto.Poznato e deka Slovenite imale svoe pismo,a Makedoncite ne.Ako se znae antagonizmot na Antichkite Makedonci i Starite Grci,ako se znae antagonizmot megu Antichkite Makedonci i Rimjanite...togash na Antichkite Makedonci doaganjeto na Slovenite im doshlo kako podarok od nebo,a stvaranjeto na pismoto kako univerzitetska desetka.Dali mozhat denes da se prepoznaat belezite na Antichkite Makedonci vo folklornite tradicii na nekoj Makedonski pleminja.Donski odgovora so da iako mislam deka mnogu mal del ima opfateno vo svoite istrazhuvanja oslonuvajki se prvenstveno na literaturnite,a ne na folklornite ,jazichnite i materjalnite dokazi.Se nadevam deka doprva ke dojde do poopsezhna sporedbena analiza na grobnite prilozi i folklornite tradicionalni nosii i od druga strana grobnite prilozi i predmetite vo upotreba.Inaku se ochekuva vo "popovolni vreminja za arheologijata"i objavuvanje na naodite i rezultatite koj bea vozbudlivi vo poslednite iskopuvanja.Bar kako shto najavi Pasko,ke odi so kompletna i celosna analiza i demistifikacija na site farbi za i okolu Antichkite Makedonci.Zaradi ovie bash prashanja e vazhen Ohrid.
Christian
quote:
Mozheme samo da go pretpostavuvame jaikot na Antichkite Makedonci,koj po se izgleda bil govoren jazik
ne treba da se pretpostavuva,makednskiot jazik se govorel i se pisuval.
quote:
Poznato e deka Slovenite imale svoe pismo,a Makedoncite ne
ne se slozuvam so ova,Makedoncite imale svoe pismo.
quote:
togash na Antichkite Makedonci doaganjeto na Slovenite im doshlo kako podarok od nebo,a stvaranjeto na pismoto kako univerzitetska desetka
Doaganjeto na "slovenite" e samo za Sci-Fi channel.Ovaa teorija e laga.
Duhot na Vovata "Doaganjeto na "slovenite" e samo za Sci-Fi channel.Ovaa teorija e laga." Dokazi deka e laga. Interesno mi e da vidam dokazi deka sloveniu nemalo :).
f9 Site spomenici shto se pronajdeni se pishuvani na turskoresenska verzija na Starogrchkiot jazik.Za da dokazhesh deka imalo Staromakedonsko pismo od Antikata treba da imash dokaz.Do sega nema,a ako ima ke go reshime brzo problemot.Vo vrska so tretoto Vo mojot tekst mozhe da se vidi kako se se razvivalo najverojatno i tvojata zamerka vo vrska so doagjanje na sloveni nema osnova zatoa shto e izvadena od kontekst na tekstot. Vo vistinska i direktna smisla,Antichkite Makedonci imale potreba za pismo,a ne Slovenite.Vo direktna smisla osamostojuvanjeto na Antichkite Makedonci e "doagjanje na Sloveni"I tuka gi navedov kako i zoshto toa se sluchilo. Od pochetokot na 8 vek se do krajot na Srednovekovnata Makedonska drzhava se procesi koj ja revitaliziraat Makedonija i tuka pojavata na Pismo i zajaknuvanjeto na crkvata doveduva do pojava na drzhavna struktura so vojska vo eden fantastichno kratok period koj ne mozhe nikako poinaku da se opishe tuku kako avtohtonen kontinuitet za shto zboruvaat site dokazi. Za Duhot...Ajde ti dokazhi prvo deka imalo...vo Makedonija od tie Sloveni vo vistinska smisla na zborot ima mizerni ostatoci. Bar kolku shto znam ima eden grob vo blizina na granichniot premin so Kosovo.Toa e poznat fakt.Sega ti kazhi kolku ima ostatoci od tie sloveni poedinechno vo drugite balkanski zemji. I ete ednash da raschistime za toa kade faktichki se naselile kutrite.
Duhot na Vovata Makedon: "A da se kladime deka mi gi chitaat site?" A da se kladime deka ne gi chitame voopsto :). Ama veruvaj si... od toa glava ne boli!
Christian
quote:
Site spomenici shto se pronajdeni se pishuvani na turskoresenska verzija na Starogrchkiot jazik
ne e tocno,ima mnogu spomenici na koi e napisano makedonskoto pismo.
quote:
Za da dokazhesh deka imalo Staromakedonsko pismo od Antikata treba da imash dokaz.Do sega nema,a ako ima ke go reshime brzo problemot.
dokazi ima kolku sakas,ama "nekoj" ne dozvoluva da se vidat.
quote:
Antichkite Makedonci imale potreba za pismo,a ne Slovenite.Vo direktna smisla osamostojuvanjeto na Antichkite Makedonci e "doagjanje na Sloveni"I tuka gi navedov kako i zoshto toa se sluchilo. Od pochetokot na 8 vek se do krajot na Srednovekovnata Makedonska drzhava se procesi koj ja revitaliziraat Makedonija i tuka pojavata na Pismo i zajaknuvanjeto na crkvata doveduva do pojava na drzhavna struktura so vojska vo eden fantastichno kratok period koj ne mozhe nikako poinaku da se opishe tuku kako avtohtonen kontinuitet za shto zboruvaat site dokazi.
Makedonskoto pismo e uprosteno i preneseno na site komsii od sever za educiranje.Makedoncite nemaat potreba od pismo,zosto imale svoe pismo.
f9 Do pred nekolku godini depoata po muzeite bea najzapushtenite mesta vo Makedonija,vo koj samo pajaci i gluvci i po nekoj konzervator mozhea da se najdat,bukvalno najzapushtenite mesta. Od pajacite,gluvcite i konzervatorite bar onie koj gi poznavav,najverojatno e deka pajacite gi sokrile dokazite...
ZooGraf
quote:
Originally posted by f9
Abe ushte ste zhivi vie od MPO-to...More luge vie ste tipichen primer za luge grabnati od vonzemjani,ili padnati od nebo.Bar nekoj da ve shtipne mozhda ke vi tekne da se razbudite.Mnogu raboti ste prespale,mnogu raboti ste propushtile. Za zhalenje ste.
Abe ovie li se MPO: http://www.macedonian.org/ ? Otidov na nekolku linkovi tamu, ne gledam nisto bugarsko. Edinstveno sto dosta bugarski knigi prodavaat. Ovie lugje ili krijat sto tocno mislat, ili ne se pro-Bugari...
slasa na makedonska istorija samo makedonski Jakov nemoj da kazis deka ne idam na forumov :-)
SpaceLily goce Macedonian or English pls.
Jakov
quote:
Originally posted by slasa
na makedonska istorija samo makedonski Jakov nemoj da kazis deka ne idam na forumov :-)
Tebe te smetam za Institucija na Istorija, a mislam deka i mnogu drugi.
f9 MPO se podeli i od 95 ima nekoj promeni kaj ovie,no drugite predvodeni od Ljuben Dimitrov od Toronto Kanada(Zarem jas treba da informiram...pokraj tolku KanMak)si tera po staro...I dvete izdavaat MAkedonska Tribuna,no ednata e apla probugarska.
Makedon
quote:
Originally posted by f9
MPO se podeli i od 95 ima nekoj promeni kaj ovie,no drugite predvodeni od Ljuben Dimitrov od Toronto Kanada(Zarem jas treba da informiram...pokraj tolku KanMak)si tera po staro...I dvete izdavaat MAkedonska Tribuna,no ednata e apla probugarska.
Abe tjah horata ot MPO sichkite sa promiti mozoci ot balgarskata propaganda, a za sreshta sa sichki fosili predi umirane [;)] ABe aj ostavete toa fosilite od MPO, i taka za nekoja godini site ke ispoumrat i nema da postoi toa MPO. Ako se bugari, sto ne se narecat BPO, ibate prostite seljacista.
Makedon
quote:
Originally posted by Makedon
quote:
Originally posted by f9
MPO se podeli i od 95 ima nekoj promeni kaj ovie,no drugite predvodeni od Ljuben Dimitrov od Toronto Kanada(Zarem jas treba da informiram...pokraj tolku KanMak)si tera po staro...I dvete izdavaat MAkedonska Tribuna,no ednata e apla probugarska.
Abe tjah horata ot MPO sichkite sa promiti mozoci ot balgarskata propaganda, a za sreshta sa sichki fosili predi umirane [;)] ABe aj ostavete toa fosilite od MPO, i taka za nekoja godini site ke ispoumrat i nema da postoi toa MPO. Ako se bugari, sto ne se narecat BPO, ibate prostite seljacista.
Brej, so ova pravata MPO, sto stanalo so nea? Pa videte na naslovnata strana, samo Makedonci spomnuvaat, dali veke ne moze Bugarskite agenti da gi potplakaat ili veke naucile istorija deka ne moze da se del od bugarskoto pleme? Sto e rabotava? http://www.macedonian.org/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=53 [img]http://www.macedonian.org/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=53[/img]
f9 Veke ko tolku ste radoznali aj ke go stavam linkov na svirnative http://www.makedonskatribuna.com/
Vasilije Бугарската самоопределба на членовите на МПО е вон спор.Веројатно со истакнување на името „Македонци„, па дури и со кокетирање со АСНОМската книжевна норма сакаат да вовлечат некого преку прагот на вратата. Темата е апла за форум „Политика„.
Vasilije f9, се чувствува извесна незадоволност кај тебе од функционирањето на системот образование-истражувачка работа-музејска дејност.Би било добро да ги споделиш твоите погледи кои се како ни е на сите добро познато, стекнати и со искуство.Како и јас сум во системот веќе 9 години, ќе имаме интересно вкрстување на гледиштата.