Италијански документи за Македонија
Италијански документи за Македонија
Homer MakeDonski Regarging the topic http://forums.vmacedonia.com/topic.asp?TOPIC_ID=13499 pa direkno i do dzaferi i negovite http://mitglied.lycos.de/homermakedonski/str232.jpg http://mitglied.lycos.de/homermakedonski/str233.jpg ДОКУМЕНТ БР:92 ___________________________________________________________________ 92. Телеграма од италијанското пратеништво во Драч до Министерството за надворешнм работи во Рим од 2 август 1923 година, во врска со македонските села во Албанија, со прилог Кралско пратеништво на Италија во Драч Бр. 1327/225 До Министерството за надворешни работи - Рим Драч, 2 август 1923 год. Предмет: Македонски села во Албанија Во врска со телеграмата бр. 221721 (Оддел 4) на Вашата Екселенција, во два примерка Ви ги испраќам вестите добиени од генералот Телини, во врска со селата кои го интересираат бугарскиот претставник во Цариград. За соодветно запознавање на Вашата Екселеницја исто така ја приложувам скицата, прилог на извештајот на генералотТелини. (потпис нечиток) Денес, Албанија како држава, ги има следните граници (в. приложената скица); а) од ... на Бојана до Охридското Езеро, политичката граница со Југославија веќе е точно утврдена на теренот. Населението останато во тие граници е исклучиво албанско. Единствен и најмал исклучок претставува селото Лим, на западниот брег на Охридското Езеро, каде што населението е суштински македонско. б) од Охридското Езеро до планината Грамос, политичката граница се уште не е дефинирана. На територијата која сега се наоѓа под албански суверенитет не постои ниту еден центар на македонско население. Таму, инородното население е претставено исклучиво од РОМАНЦИТЕ И ВЛА- СИТЕ кои поточно се нарекуваат РОМАНЦИ, ако живеат во центри на постојано население, и КУЦО-ВЛАСИ ако главно се занимаваат со овчарство, со номадски навики. Во некои центри се наоѓаат и племиња на Цигани но овдешните, како и во Македонија, ги зачувале своите азијатски карактери и се сосем страни на населението меѓу кое се населиле. Но, во таа зона, Албанија ќе може целосно или делумно - во зависност од одлуките кои сч очекуваат од Амбасадорската конференција, да ја има територијата во границите на некогашната османлиска Корчанска каза (зелена испрекината линија). Селата на оваа оспорувана територија кои не се муслимани, се македонски и тоа, од северо-запад кон југоисток: Љубаниште, Конско, Безмиште, Горица, Гломбок, Сулим, Пустец, Лајсика, Грновка, Рохово, Гразден, Герија, Трохово, Врник, Лабаница, Костонец, Пеликат и Слимица. в) Од планините Грамос до Крфскиот канал, каде што границата беше утврдена во 1913 год. и сега подобро се прецизира и во кој единствено неалбанско население е грчко или романско. При карактеризирањето на овие села нарочно го користев општиот апелатив македонски не бугарски бидејќи насекаде, кога жителите ги прашав за нивната националност, тие сите еднакво одговараа со зборот Македон и кога ќе додадов Бугар?. тие пак одговараа Македон.Јазикот кој тие го говорат во семејство и кој, освен занемарливи исклучоци, е единствениот кој тие го разбираат е тој што е познат под името македонско наречје и кој, како што тврдат компетентните, има извесна блискост (сродност)со бугарскиот; како што постои блискост (сродност) со бугарското население. Но, дали станува збор за вистинските Бугари не е лесно да се каже. Сега преминувам да одговорам на прашањата поставени во врска со овие села кои сите ги посетив. 1. Бројот на куќи во секое село (потцртани со црвено на скицата) е приближно следен (бројот на населението не може да се прибере): Љубаниште - 15 куќи: македонски селани кои обработуваат чифлици на албански бегови Конско - 7, Безмиште - 40, Горица - 30, Гломбок - 32, Сулим - 30, Пустец - 50, Лајсика - 10, Црновча - 10 куќи: бедни села на западниот брег на Преспанското Езеро населени со македонски селани кои главно работат на имотите на албанските бегови а делумно своја земја Рахова - 53, Гразден - 55 куќи: во основа македонски села, но каде што училиштата и грчкото влијание имаа значајно влијание така што тие сега се сметаат предимно грчки Цера -10 куќи, Трахово -12 куќи: бедни села од видот на осумте на западниот брег на Преспанското Езеро Врник - 30 куќи: албанското и грчкото влијание се наметнаа на првобитниот македонски карактер Лабаница - 90, Костенец - 110, Пеликат - 73, Слимица - 75 куќи: како за протходните две од полуостровот Сува Гора, грчкото влијание преовладува над првобитната македонска основа. 2) ЦРКВИ И УЧИЛИШТА - Во споредба со живеалиштата, црквите се доста раскошни и за нив се грижат поповите кои во нив вршат активна југословенска илн грчка пропаганда; без позначајни резултати, со исклучок на горенаведените места. - Бугарски училишта не постојат; грчки училишта има во Сулим, Пустец, (од неодамна) во Рахова, Гразден, Врник, Лабаница, Костонец, Пеликат, Слимица, кои во последниве седум села постојат од времето на турска власт. - Во тој период, таму имало и бугарски училишта кои Турците вешто ги ставаа покрај грчките, за да предизвикуваат отпори кај населението; но, за време на Балканската војна тие беа укинати. 3) Владата и албанското население се уште не можеа да го покажат нивното однесување кон македонското население бидејќи селото Лим е само од пред пет месеци вклучено во Албанија додека другите краеви се уште се вон неа. Во начело, ако не друго, во надеж на помалку лошо, ова население, со исклучок на гореспоменатото прогрчкото, е наклонето кон Албанија; еден дел го потресуваат спротивставени тенденции бидејќи југословенските и грчките агенти им ветуваа сопственост на земјиштето кое сега го обрабо- туваат за сметка на албанските сопственици. ИДА МНРИ, папка 712 (Албанија 1919-30); ДАРМ, КС 35; превод од италијански јазик _____________________ Според книгата “Италијански документи за Македонија’’ стр233-243
toni_a Stan,zashto nema bugari na mapava od istiot tvoj izvor? [img]http://www.univ.trieste.it/~storia/corsi/Dogo/tabelle/popolazJugosl1921-31.jpg[/img] megju drugoto naveduvash deka se raboti za italjanski izvori,a pishuvano e na angliski??
toni_a uste nesto Stan... dali go razbirash jazikot od linkot sto go posochi i dali si prochital za sto se zbori?? ps-poslednata tvoja postirana karta e germanska...onaka kako info [;)] [quote stan]:"another point of view" pred nekoj den postirav "podobra".dzirni na topik "bugarska propaganda",podforum politika.
f9 "насекаде, кога жителите ги прашав за нивната националност, тие сите еднакво одговараа со зборот Македон и кога ќе додадов Бугар?. тие пак одговараа Македон." Ova ne mozhe da go razbere samo kjorav idiot so minimalen koeficient na inteligencija .Tolku e jasno,prosto i fino kazhano i dete na trigodishna vozrast ke svati.Zarem tolku li mentalno retardirani ima na ovoj bel svet pa ni na nacrtano da ne svakjaat deka shtosovite veke so godini im se provaleni?
jingibi Миладин Милошевић Успостављање међудржавне границе између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Албаније после Првог светског рата (1919-1926) Извор: "Становништво словенског поријекла у Албанији" - Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Цетињу 21, 22. и 23. јуна 1990. године Одлуку Конференције амбасадора о границама Албаније имала је да на терену спроведе Међународна комисија за разграничење са Албанијом, чији су чланови били комесари великих сила, који су могли од заинтересованих држава узети по једног консултативног члана, што је и учињено. Председник Комисије био је италијански комесар, генерал Енрико Телини.[78 ]Комисија за разграничење са Албанијом састала се почетком јануара 1922. године у Паризу, где је добила инструкције за рад од Конференције амбасадора. Прва седница Комисије са делегираним комесарима Краљевине СХС, Грчке и Албаније одржана је 7. фебруара 1922. у Италијанском војно-географском институту у Фиренци, како би се упознала са материјалима Комисије за разграничење из 1913. године.[79]....... Настојања владе Краљевине СХС да убеди велике силе да промене одлуку о Св. Науму нашла су одјека у француским круговима. Након расправе у Ужем комитету Конференције амбасадора, француска делегација је дала за право тумачењу краљевске владе у погледу припадности Св. Наума, уважавајући поднете доказе. То своје гледиште изразила је у ноти од 18. јула 1923. године, уз констатацији да Конференција амбасадора има довољно аргумената да повуче своју одлуку о Св. Науму. Британски и италијански представници у ужем комитету имали су супротно мишљење које су изразили у заједничком меморандуму упућеном Конференцији амбасадора 3. августа 1923. године. Сматрали су да би измена одлуке због протеста краљевске владе могла изазвати последице и довести у питање и многе друге одлуке Конференције. За њих су етнографски, економски и географски разлози ишли у прилог већ донете одлуке. Позивали су се на констатације чланова Комисије за разграничење, да је становништво околних села око Св. Наума албанско или бугарско - супротно од навода у Спалајковићевој ноти од 28. јуна и да у економском погледу Св. Наум, Пишкопеја и Љубаниште чине једну целину која зависи од ближег Подградеца а не од Охрида. Својим ставом бранили су и стратегијску границу Албаније јер су сматрали да би доделом Св. Наума Албанији био угрожен пут Корча-Елбасан преко Подградеца. У прилог свога мишљења наводили су и став Анкетне комисије која је предложила да се манастир додели Албанији. Са правне стране питања (тумачење Лондонског протокола), британски и италијански представници су сматрали да Св. Наум припада Албанији и да из тог разлога не треба мењати одлуку. Даjте некоj независим извор бе.....
stan The author is talking about "dialleta macedone" - Macedonian dialect One simle question: What's the base language of this dialect? The document only proves that there's no Madedonian language yet in 1923. And as we speak about italian documents, here's one another concerning the topic: [img]http://www.univ.trieste.it/~storia/corsi/Dogo/tabelle/popolaz-ottomana1911.jpg[/img]
stan Here's one another point of view in one german map 1912: [img]http://img296.imageshack.us/img296/7540/makedonienlandschaftsundkultur.jpg[/img] More detailes here: http://users.skynet.be/ovo/GodsdBalkan.html May be the italian has asked "Bulgar?" because he had seen that map, or a similar one.
f9 Pa kakvi izvori barash,~odi vo mestata koj shto se navedeni i kazhi gi tvojte teorii i ti garantiram kosnozglobna nema da te soberi.Ke bidish taka tepan shto majkati nema da te prepoznae.Ajde shto ste delele tuku ovde i pornografijata ja pokazhuvate bez stram. Samo BAN za vas!
stan
quote:
Originally posted by toni_a
Stan,zashto nema bugari na mapava od istiot tvoj izvor? [img]http://www.univ.trieste.it/~storia/corsi/Dogo/tabelle/popolazJugosl1921-31.jpg[/img] megju drugoto naveduvash deka se raboti za italjanski izvori,a pishuvano e na angliski??
There's no Bulgarians becaouse as you see the map for Yougoslavian point of view, but as we all know the western surroundings (given to Yougoslavia - you know when) are bulgarian. How could you explain that before the Berlin Contract they are Bulgarian and after thet contract there's no Bulgarians there (according Yougoslavia)? The sources are from University of Trieste, Italia - department of history
stan
quote:
Originally posted by toni_a
uste nesto Stan... dali go razbirash jazikot od linkot sto go posochi i dali si prochital za sto se zbori??
I have worked in Netherlands company for a couple of months and I understand a little dutch. ----------------------------- The religions on the Balkans Published on 21 December 1912 BTW, what about the macedonian dialect in the document of Homer? You didn't tell anything...
toni_a
quote:
Originally posted by stan
quote:
Originally posted by toni_a
Stan,zashto nema bugari na mapava od istiot tvoj izvor? megju drugoto naveduvash deka se raboti za italjanski izvori,a pishuvano e na angliski??
There's no Bulgarians becaouse as you see the map for Yougoslavian point of view, but as we all know the western surroundings (given to Yougoslavia - you know when) are bulgarian. How could you explain that before the Berlin Contract they are Bulgarian and after thet contract there's no Bulgarians there (according Yougoslavia)? The sources are from University of Trieste, Italia - department of history
znachi koga bile srbite ili koga bile bugarite nemame podatoci za Makedonci,taka? imame samo "srbi" ili "bugari"? ------------------- ova go postiram samo za da mi go prevedesh,ne kako fakt ili dostojna informacija/dokaz...samo prevod ako mozhe da mi napravish: [quote] "...door den Turk vermoorde vrouwen, mannen en kinderen van Bulgaren en hunne Macedonische broeders..."
jingibi Bulgarije telt 4.329.100 zielen waarvan 3.344.800 (80kristenen - orthodoxen; 603.870 (15(0,9van Bulgarije wonen nog een paar miljoen Bulgaren, die in het binnenland van Macedoni#235; en Thraci#235; de groote meerderheid der bevolking uitmaken. Om deze stamgenoten van het vreeselijke Turksche juk te bevrijdeneen Bulgaarsch minister verklaarde dat men van Adrianopel tot Sofia de grond kan beleggen met door den Turk vermoorde vrouwen, mannen en kinderen van Bulgaren en hunne Macedonische broeders#8213; hebben de Bulgaren nu de wapenen opgenomen... Men weet met welken uitslag.
stan
quote:
Originally posted by toni_a
quote:
"...door den Turk vermoorde vrouwen, mannen en kinderen van Bulgaren en hunne Macedonische broeders..."

the Turks murdered women, men and children of Bulgarians and theirs Macedonian brothers
toni_a eve eden drug primer: "Weil wir Brueder sind : zum christlich-juedischen Dialog heute." Gerlingen: Bleicher, 1988... prevod: ..."Zatoa sto sme brakja: Za hristijansko-evrejskiot dialog denes." Gerlingen:Bleicher,1988
Makedon Stan, blagodaram na tvojata promocija na makedonshtinata i nacionalno osvestuvanje na Makedoncite. [img]http://www.univ.trieste.it/~storia/corsi/Dogo/tabelle/popolaz-ottomana1911.jpg[/img] Попис од европска Турција од 1911 г. Во Албанските вилаети нема Албанци, а во Косовскиот вилает нема Срби, туку само Бугари, Грци и Муслимани. И во Косово до 1912 г. немало присуство на СПЦ, па затоа сите православни косовари оделе во патријаршиски (грчки) или егзархиски (бугарски) цркви, па затоа имаме само „Грци“ и „Бугари“ на Косово, но и во Македонија. За информација, во состав на косовскиот вилает припаѓала и Рашка- права Србија и Пеќ- седиштето на СПЦ. Денеска Бугарите со овие пописи сакаат да докажат дека Македонците се Бугари, оти на турските пописи немало забележано Македонци. Тоа е така, бидејки Отоманската империја признавала на својата територија само две црковни организации: бугарската и грчката, а Турците своите поданици ги делеле по верска, а не етничка основа. Сите Македонци, Срби, Власи и Албанци кои биле егзархисти по турските документи, но и по нивните лични документи биле заведени како Бугари, додеак сите оние кои биле патријаршисти по нивните лични документи биле заведени како Грци. Да кажеме неколку збора и за турските пописи, кои жителите на отоманската империја ги делат по религијата, а не по националноста. Организаторот на последните турски пописи, Хилми Паша во интервју за францускиот писател Paillares, вели: „..ги класифицираме нашите поданици според црквите и училиштата кои што ги посетуваат“ (L' improglio Macedonien, Paris 1907, pp. 50-51). Во Македонија се активни две црковни организации Цариградската Патријаршија и Бугарската Егзархија и сите они Македонци кои биле Патријаршисти по турските документи се Грци, а оние Егзархистите се Бугари. Денеска бугарската и грчката историографија, мафтаат со овие податоци од турските пописи и велат де Македонија е грчка земја, а другине па дека е бугарска, без да спомнат дека тука се работи за религиски попис, а не за национален. Дури по бугарските пропагандни страници, ќе најдете и информации за број на Власи, Албанци итн. во Македонија, што е чиста шпекулација и фалсификат- во тоа време немало декларирање на националноста! За пример ќе го дадам Косовскиот Вилает, во чии граници биле и стара Србија- Рашка. Според последниот турски попис од 1911 г. во Нови Пазар, живееле Муслимани 98 и Бугари 68 ; во Пеќ живееле 96 Муслимани, 28 Грци и 5 Католици (се мисли на семејства).
jingibi Значи кои свободно са одили во бугарско училиште, учили бугарски език и одили на бугарска црква МАСОВО НЕ СА БИЛЕ БУГАРИ? Па ти не си у ред...
Makedon
quote:
Originally posted by jingibi
Значи кои свободно са одили во бугарско училиште, учили бугарски език и одили на бугарска црква МАСОВО НЕ СА БИЛЕ БУГАРИ? Па ти не си у ред...
Da be, i pravite Srbi od Rashka i Pech bile chisti bugari [:D]
jingibi За границата помегьу срби и бугари чети Мисирков во оригинлл со коментарот на Ванчо и си траj: [url]http://knigite.abv.bg/im_statii/misirkov.html[/url]