Koi se vistinskite Bugari
Koi se vistinskite Bugari
Makedon Но, дали се точни тврдењата на бугарската историографија дека настанало мешање на вистинските туркобугари со Словените? Историјата вели дека немало мешање на правите Бугари (турки) со Антите (Словените) од Бугарија, освен со Антите од Добруџа, за што постојат многу докази како посебен фолклор, посебни народни песни, ора, игри. Всушност, само во Добруџа и источна Тракија покрај црноморието се населиле правите Бугари (турки). По отоманската окупација на Бугарија во 14 век, правите Бугари поради културната, етничката и јазичната сличноста со турците селџуци, масовно преминуваат во ислам и целосно се претопуваат во Турци. Така, денешните милион турци во Бугарија и оние уште толку насилно преселени "Турци" од Бугарија во Турција за времето на Тодор Живков, се оригиналните Бугари, наследниците на Хан Аспарух. Но, дел од вистинските Бугари (турки) не се исламизирал и денеска уште ги носат своите турски карактеристики- тоа се Гагаузите. Името Гагауз доаѓа од изворните бугарски (турки) зборови гаг-гуг што значи никако; имено, кога мнозинството вистински Бугари (турки) преминувале во 14 век во верата на своите побројни и посилни турки браќа, Селџуците, имало Бугари кои се опирале на исламизацијата со зборовите НИКАКО, па тој збор Гаг-Гуг станал синоним за вистинските Бугари кои останале доследни на христијанството. Гагаузите се туркомонголски народ, припадници на жолтата раса, со изразити монголски особини. Јазикот кој го говорат припаѓа на турки јазиците, а го нарекуваат туркче или гагаузче (Регионални и етнокултурни български общности зад граница, "Аспекти на етно-културната ситуация", Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176). Гагаускиот јазик е јазикот на вистинските Бугари, оние на Хан Аспарух кој ги донел во денешна Добруџа. Гагаузите потекнуваат од Добруџа, Варна и источна Тракија, токму онаму кај што се населиле правите Бугари, турките. Денеска, историчарите од од Бугарија, за да ја одбранат својата хипотеза дека се мешавина на Буагри и Словени, одат дотаму дека Гагаузите се остатоци на Куманите и Печенезите, но во местата на Гагаузите, Варна, источна Тракија и Добруџа се населиле правите Бугари. Културата на Гагаузите е иста со онаа на добруџанските славенофони Бугари, така што можеме да речеме дека мешање на Бугари и Анти (Словени) имало само во Добруџа. Танците и народните песни, како и целиот фолклор на Гагаузите се идентични со Бугарите од Добруџа (Коларова 1998, објавено во Регионални и етнокултурни български общности зад граница, "Аспекти на етно-културната ситуация", Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176). Гагаузите т.е. Бугарите, како сите христијани во Отоманската Империја биле изложени на притисоци за исламизација од нивните отомански браќа, па многу од Гагаузите заедно со словенофонски браќа Бугари од Добруџа, по руско-турските војни од 18 век, се селат во Бесарабија, денешна Украина и Молдавија- руски територии до 1918 г., а подоцна советски. Интересно е што Гагаузите се сметаат за чисти Бугари т.е. прави. Иселените Гагаузи во руската империја до крајот на 19 век, секогаш од страна на официјална Русија се опишувани како Бугари по народност (Скальковский 1836-1838; 1848, Бугньон 1853: 198, Свиньин 1867: 175, Могилянский 1913: 85). Русите, за прв пат ги разграничуваат словенофоните Бугари од Добруџа (мешавина ан турките Бугари и Антите) и Гагаузите во средината на 19 век (Кепен 1850: 196; 1852: 40; 1861: 62, Каранастас-Радова 2001: 23). Во тој период, царска Русија се стреми да создаде руска марионета, вештачка држава Бугарија и нова словенска нација Бугари, од различните словенски племиња кои живееја на територијата на денешна Бугарија. За таа цел, Русите мораа да ги тргнат вистинските Бугари, да им го замрат името, па затоа ги нарекуваа Гагаузи, а вистинските Бугари во Болгаростан (руска колонија) почнаа да ги нарекуваат Татари и го променија името на нивната држава од Болгаростан во Татарстан. Едноставно, мораше да се скрие вистината дека вистинските Бугари се турки народ, азијатомонголски. Сепак, Гагаузите и во 20 век се декларирале по руските пописи како Бугари (Державин 1937: 87), односно како преселници од Бугарија во Русија, со своето вистински национално име (Державин 1914: 13). Гагаузите како најблиски на себе ги сметаат Турците и бесарабските-добруџанските словенофони Бугари (мешани Анто(словени)-Бугари (турки)) и најчесто се среќаваат бракови меѓу нив добруџанските словенофони Бугари (Регионални и етнокултурни български общности зад граница, "Аспекти на етно-културната ситуация", Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176). Значи, бугарската историографија е сосема збунета и дава погрешна слика за денешните словенобугари. Имено, денешните "Бугари" не се етнички Бугари, туку географски Бугари, со исклучок на добруџанските Бугари. Ако денеска се задржале вистинските Бугари на хан Аспарух, со свои традиции и фолклор, го задржиле својот турки јазик, вистинскиот бугарски јазик, испаѓаат ступидни тврдењата на "Бугарите" дека Македонците се Бугари. Па во Македонија нема ниту Гагаузи, ниту православни туркофонични племиња или православни Турци. Уште повеќе смешни се тврдењата дека јазикот на Св. Кирил и Методиј се бугарски, кога во 855 г., годината на создавањето на словенската азбука, Бугарите говореле турки јазик, истиот кој денеска го говорат нивните наследници. Прашањето е дали постои воопшто бугарски словенски јазик, кога се знае дека вистински бугарски јазик, оној туркиот на Гагаузите, Чувашите и Болгаростанците-Татарстанците е се уште жив.
manhatten Tsar Krum united 2 Bulgaria's: Misia with Macedonia Bulgarian Tsar Kuber brother of Asparukh settle in Macedonia 30 years before. Tsar Krum the Terrible On July 26, 811 in Stara Planina Mountain Bulgarian army destroy Byzantine aggressor in Vurbitsa pass and kill emperor Nicephorus I Genik and his son crone price Stauracius. In the history of the Byzantine empire where killed in the fight only two emperors: Valens in 378 and Constantine in 1453. The dead of two emperors at the same time make great impression in Europe and lifted the ******t for Bulgarian kingdom. The name of the Bulgarian Tsar Krum will be remember centuries later and will be covered with legends. He was well known with very hard executive power. Krum is said to have made a drinking-silver cup of Nicephorus's skull. In the light of this anecdotic circumstances will be lost the consequences of the battle. Changing the European continent. European diversity of nations and cultures on place of unified Roman empire. The waves of the Great migration of the nations destroy the Roman empire united Europe till 3 century A.D. It rise many nations in Europe. Two of them are established from Tsar Asparukh in Misia and Tsar Kuber in Macedonia. From the new nations in Europe around year 800 remain only the two Bulgaria's. Resources for them are very limited compared to the Byzantine empire. But in 803 in the North Bulgaria come to power a talented leader Tsar Krum. He recognize that the politic of the 8 century to keep the conquered territories and to fight the Byzantine army was not the right one. To keep the Bulgarian kingdom intact he needs a new policy. Bulgaria need to gain in territories, land and resources. Tsar Krum stake on expansion and unification of the two Bulgarian state and this can't be achieved without war with Byzantine empire. In 809 he win over Byzantine army in Macedonia and take Serdika and unite the two Bulgarian state, which the historians in Skopje called false conquer of Macedonia, because Macedonia was long before already inhabited by Slavs and Bulgarians. Continue the expansionist policy he incorporate in Bulgaria Aegean Thrace and Rodopi mountain. This expansion and unification of the Bulgarian state alarm Byzantine emperor who started unprecedented attack on Bulgaria in July 811. It take part the whole Byzantine army. They passed the Stara Planina mountain and defeat the 15 000 Bulgarian army and take the Bulgarian capitol Pliska. After the palace was destroyed Krum was said to sue for peace offering Nicephorus I anything he wants. The Byzantine emperor refused the proposal. The Byzantine army enjoy the win in drinking and plunder. Tsar Krum prepare for revenge, fill his army with soldiers from distant area and block the retreat of the Byzantine army when he take all possible passes in Stara Planina mountain. Nicephorus I recognize that he is in the trap. He choose to retreat true Vurbitsa pass. The Byzantine army is attacked from the early morning of the July 26, 811 from the Bulgarian army. Elite forces attacked the emperor camp. Nicephorus is surprised in the tent with his men lovers and is killed instantly. His son Stauracius was so badly wounded and die month later. The Byzantines were crushed like never before. The consequences for Byzantine empire a catastrophically. Having taken his revenge, Krum proposed peace. When met with a refusal, he led his army south to the area between the Struma and the Maritsa, seizing Byzantine towns and strongholds. The population was sent to territories beyond the Danube, so as to incorporate new lands more easily into the Bulgarian state. Then he extended another proposal for peace. Despite his victories, he set a very modest condition: renewal of the treaty from Tsar Tervel's time. FROM THE BYZANTINE ENCYCLOPAEDIA 'SVIDAS' Under the Emperor Justinian, Tervel, the ruler of the Bulgarians (700-721), was at the height of his prosperity. Justinian himself, and Constantine, the son of Heraclius, paid him tribute. He would put down his shield, which he carried in time of war, and turn it upside down, then the whip he used to guide his horse, and have money piled on to them until both were covered. He would lay his spear on the ground and from one end to the other and to a great height he would have silk garments piled on it. Filling purses with gold and silver coins, he distributed them to the soldiers, throwing gold with his right hand and silver with his left hand. In 705 Khan Tervel's army helped Emperor Justinian II to regain his throne. The grateful basileus welcomed the Bulgarian Khan in Constantinople with great honors, putting a royal mantle on his shoulders and showering him with gifts. Khan Tervel and Emperor Justinian stood together as equals at the parade of Byzantine troops. And best of all, under the new treaty of 716 Bulgaria received, for the first time, lands south of the Balkan range: the region of Zagora in Eastern Thrace, through which many strategic routes passed. Defeated and humiliated, Byzantium was committed to pay annual tribute to Bulgaria. Furthermore, the Khan was awarded the title of Caesar, making him second only to the emperor. This was the first time in Byzantine history that a foreigner was bestowed such a title, and a lead seal reading "Mother of God, help the Caesar Tervel" attests to the honor. The brilliant victory over Byzantine army bring Tsar Krum to the idea to attack the capitol. And so at the beginning of the 9 century the Bulgarians for the first time lay claim to conquer the "Second Rome" Constantinople. The theatre of the battle is southeast Thrace. Krum conquers Messembria (Nessebar) and in his hands is fallen the secret Greek weapon: "Greek fire". A memorable battle was fought by the town of Versinikia, not far from Adrianople, on 22 June 813. Once again the Byzantine army was routed and Tsar Krum triumphed. The new emperor Leo V Gnuni, the Armenian (813-820) prepare for a long defense of Constantinople. Tsar Krum stand on July 17, 813 for the walls and he knows the need to be very good prepared for such a move but first he again purpose a peace. Leo V took the proposal seemingly with secret intention to kill Krum. Tsar Krum come to the the appointed place but immediately recognize the trap throw him selves on the horse and run. Despite he was covered with arrows but remain unhurt. His aids was killed or captured. Byzantine insidiousness make Tsar Krum very mad and he straiten the siege of Adrianople, use stone heating and wall heating machines and took the city. Adrianople fell, giving Krum the nickname of Strashny (the Terrible): a stern ruler, merciless to his enemies. 10 000 of the fighters was taken captive and send in Danube Bulgaria. The special preparation for the taking Constantinople take place in the winter months of 814. Tsar Krum took in his army Slavs and Avars. Special attention was taken to have the modern for time military equipment. His 30 000 men army was "dressed full in metal". The transportation of the battering-rams alone required the building of 5,000 iron-bound carts and 10,000 oxen. The Khan's sudden death on 13 April 814 put an end to his dream to enter the imperial palace as a victor. With his dead Bulgarians loose one of the greatest and courageous ruler. Only in one decade Bulgaria gain immense on territories including new Slavic tribes. Despite he do not achieved what he was planed against Byzantine, he removed Byzantine as a serious enemy for near 200 years. The territorial expansion of the Bulgarian state demand reform of the organizing structure of the state and change to centralized ruling. This way can be reach stability and no place for separatism. The second half of the 8 century shows that internal instability is often more dangerous, than strong foreign enemy. Clashes with Avars and Byzantines never deterred Tsar Krum from proceeding with the consolidation of his state. He would even learn from his enemy, using Byzantine experience in warring and governing. He ask captive Avars after overwhelming win against Avars for the reasons of the undergoing Avar civilization. They told him that drinking, slander, theft and other viciously crime are the main reason. This urged Krum to introduce law and order in Bulgaria - Bulgaria's first written laws. The new law in Bulgaria protect private property from theft. Special attention require the new law to give to the beggar enough to stop begging. Against thefts, slanders and drinkers are taken strong punishments. The violators are to be punished with taking properties, cutting extremities or death. The low and order are the first serious step to erase the differences between Slavs and Bulgarians. The law is equal for all citizen. Byzantine encyclopedia "Svidas" in the X century mention that Tsar Krum to fight drinkers order to eradicate all vineyards. The next Tsar Omurtag Krum's son make the peace agreement in which the Byzantine empire confirm and accept all Bulgarian territories and recognize the new superpower on the Balkan - Bulgarian Kingdom.
sardaukar Бидејќи долго време никој не даде квалитетен одговор на моите 10 глобални точки поставени во „Македонците во Пиринско“(забелешките од tervel се мизерни за да бидат коментирани и се однесуваат само на 2 точки од 10 кои ги напишав) кој ја потврдуваат самобитноста на Македонскиот народ објавувам. ПОБЕДА НА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА НАД БУГАРСКИТЕ ЛАГИ Со оглед на тоа што не можевте да одговорите на прашањето каде ги поставив 10-те логички точки ќе ви дадам совет. Знам дека се најдовте пред прашања на кои не можевте да одговорите. Тоа нека ви биде јасен доказ дека има нешта кои не може да се сокријат. Колку и да ги менувате и изменувате вистинските факти сепак глобалната вистина му е очигледна на секому. Вадевте секакви документи. Ги вовлекувавте во шума од прашања и квази документи кои наводно ги потврдуваа Вашите тврдења сепак обичната вистина на обичната логика на обичниот човек не можевте да ја сокриете. Кога излеговме на чистина немавте што да одговорите. Затоа ве советувам. Наместо да се расправате со нас за нешта на кои ние нема шанси да им се потчиниме од причина што се чиста лага видлива како што видовте со најобично логичко размислување дојдете и навистина братски потрудете се да се зближат двата народи. Оставете ги вашите теории. Тие можете да видите во овие изминати децении не и донесоа добро на Бугарија, а нема да ви донесат добро ни вам како поединци. Само го зголемуваат јазот меѓу двата народи кои инаку би требало да бидат доста блиски. Со тие теории направивте нашите заеднички непријатели да имаат корист на сметка на двата народи. Гледаме како исламот од исток ги притиска и Македонија и Бугарија. И двете се под голем притисок. Нема муслиманите во Бугарија уште долго да бидат кротки првата шанса која гледам веќе им се пружи во Бугарија ќе почнат да ве уценуваат како што цело време ја уценуваат Македонија. Мислите дека тоа е невозможно? Не тоа е веќе започнато само што сега во моментов вие не можете тоа да го видите. Разберете ја нашата позиција. Ние сакаме да бидеме блиски со нашите соседи. Таква шанса имаме со Грција а посебно со Србија. Бидејќи тие иако се наши должници со меѓусебно попуштање можеме да се договориме. Но со нашиот сосед Бугарија со вакви лаги и тврдења не можеме никако да се помириме од проста причина што она што вие ни го барате е се што ние имаме. Едноставно немаме што меѓусебе да си попуштиме. Бидејќи вие просто не ни барате ова или она туку ни ја барате самата наша душа Македонска. Разберете го тоа. Се додека ни идите со вакви хегемонистички теории никогаш Македонија и Бугарија нема да се зближат како ни нивните народи. Сменете го начинот бидејќи тој и лично вам ви штети многу. Опседнати сте со хегемонизмот кон Македонија. Тој им штети и на вашите лични животи. Тоа ве тера да се радувате на неволјите на Вашите соседи и многу блиски Македонци. Секогаш кога нешто лошо доживува Македонија го гледате како аргумент да се ситите и да го искористите за притисок врз Македонците за да се приближат кон Македонија. Досега можевте да видите дека ние можеме да издржиме секаков притисок и можеме да живееме со малку. А пак во денешно време она што го имаме е повеќе од доволно за да опстанеме. Таквите ваши напади се злобни и од вас прават злобни личности. Приближете и се на Македонија и отстранете ги старите пропаганди и стратегии на некогашна Бугарија. Бидете модерни Бугари и на модерен нов начин направете да се зближат двете нации. Од вас се што се бара е да ја признаете денешна Македонија и денешна Македонска нација. За минатото да го оставите полека тоа да си ја каже вистината. Вие само денес она што очигледно постои признајте го Македонскиот народ како одделна и самостојна нација и ќе се уверите дека тоа ќе биде од голема корист и за двете нации. Зближувањето и конечното помирување на Македонскиот и Бугарскиот народ не е зависен од нас Македонците, зависен е од вашиот притсап. Така што во ваши раце е нашето зближување. Ако тоа не го сторите ќе и направите зло кое тешко ќе и се одрази на Бугарија, а исто така ќе си ги руинирате и своите сопствени животи. Посакувам разумот да победи над вашите емоции. Многу поздрав за сите добронамерни Бугари нашите блиски по многу нешта.
rokom ЈОАКИМ КРЧОВСКИ Од село Осломеј, Кичевско. Народен будител. Автор на четири книги, напишани на „прост јазик Болгарски" ... Роден околу 1750 година, а умира во 1820. Целиот си живот го посветува на просветата. Во историјата останува, како човек кој работел за еден книжовен јазик кoj да е разбирлив за обичното население. Книгите му се печатани меѓу 1814 и 1819 година1814 година: „Повест ради страшнаго и Втораго пришествия Христова, собраная от раэличних светих писаниях и преведена на простейший язик Болгарски ползвания ради простейших человеков и некнижних". 1817 година: „МИТАРСТВА". Уште во заглавната страница големиот просветител ги посочува македонските градови кои го подпомогнале издавањето на книгата: „Кратово, Крива Паланка, Сечишта, Штип и прочих градов Болгарских". 1817 година: „Чудеса пресвятия Богородици преведена от Арматолон Сотирмя на Болгарски язик".
manhatten [:)]CHAPTER ONE THE AMERICANS AND MACEDONIA TILL THE SEPARATION OF THE REGION IN 1919 1. The Americans enter Macedonia for the first time in the early 30-ies of the 19 th century.They are representatives of the Evangelist/ Congressist/ church, seated in Boston, USA. This is also the residence of the Council of Foreign Missions, which publishes a special printed organ - "The Missionary Herald". Penetrating the Ottoman Empire, the evangelist missionaries aim at tracing the route for the future cultural and economic invasion of USA in this part of Europe, offering huge market for the North American industrial products. Macedonia is preferred as one of the strategic springboards for the evangelist invasion, in view of its median situation on the Balkans,with the emerging contradictions between the policy of the Great Powers in the region on one hand, and the strife of the enslaved nationalities in Turkey to defend their national interests in this part of the Empire, on the other hand. Therefore, the American missionaries had to study carefully the ethnic picture, political situation and the spiritual aspirations of the population in Macedonia. Without knowledge on these matters, they would not have been able to succeed in their propaganda. Their correct investigations promised to define the exact directions and the essence of their future activity under the guidance of the Council of Missions in the USA. It is important to emphasize, that from the very beginning, the Evangelist missionaries verify on their own, that the region of Macedonia is populated mainly by Bulgarians. This is testified by the first special report on Macedonia, sent to Boston by the Protestant missionary D. Shawfler in 1834.In it the author clearly states that " the region west of Salonica is populated by Bulgarian peasants"./1/His opinion coincides completely with the evaluations given at the same time by the founder of the American missionary service in the Orient - pastor Sayers Hamlin. In the 60-ies of the 19-th century, one of the most influential missionaries, James Clark, when touching upon the ethnical picture in Macedonia , is also explicit that " today's peasant population speaks dialects of the Bulgarian language"./2/ Comforming their activity with the moods and ideals of the Bulgarian population in Macedonia, the American pastors soon gain the ******t of the most eminent representatives of the region's intelligentsia. Thanks to this the realization of a number of initiatives becomes possible, which objectively supports the further assertion of the Bulgarian national self-awareness in the enslaved Slavonic population of Macedonia. In the mid-1830's, for instance, the American missionary Elias Riggs meets the eminent Bulgarian cultural figure from Macedonia - Neophyte Rilski.Upon his proposal, Neophyte begins the translation of the New Testament in Bulgarian. After several years of work, the manuscript is ready. Riggs arranges the printing of the book to commence in Smirna. Riggs and Neophyte Rilski charged another eminent man-of-letters of the epoch, Konstantin Fotinov, with the administration of the publication of the New Testament. As a result of the efforts of the three of them, the New Testament is published in Bulgarian in 1840. Its distribution in Misia, Thrace and Macedonia contributes to the emancipation of the Bulgarian nation through its separation from the spiritual wardenship of the Greek fanariotic Patriarchate in Constantinople. The collaboration of Elias Riggs, however, with the Bulgarian intelligentsia does not end here.With the financial support of this American missionary, Konstantin Fotinov publishes in 1842 the first journal in Bulgarian - "Liuboslovie'. It lays the foundations of the modern Bulgarian periodical press. In 1844, Riggs himself, publishes the first textbook on Bulgarian language, aimed at foreigners- mainly newly arrived American missionaries who were to work with the Bulgarians. The book is also published in Smirna under the title "Notes on the grammar of the Bulgarian language". In this connection a technical detail is of extreme importance: the collaboration of Riggs and Neophyte Rilski and Konstantin Fotinov permitted the American pastor to learn and speak mainly in the western-Bulgarian dialect, which is used by the population of Macedonia.That is why, the structure of his grammar is developed in accordance with the semantic specificity of the western Bulgarian dialects. Furthermore, the fact itself that, the American author has entitled his work "Grammar of the Bulgarian language", testifies that he had, obviously no doubt, that the Slavonic population of Macedonia is of Bulgarian nationality.This is why it speaks " Bulgarian language" and not some "Macedonian language", which neither exists, nor anybody has heard anything about it. Had there existed such "Macedonian language" in the 40-ies of the 19-th century, Riggs would have inevitably used the qualification " Macedonian", as it would have corresponded most accurately to the essence of the Slavonic language, used by this American missionary. The correct position taken by the missionaries - to assist the cultural revival of the Bulgarians in Macedonia - permits the creation of more favorable conditions for their own activities in the Ottoman Empire.In 1873, the American Protestant Council opens its first branch in Bitolya. Administratively the new branch is controlled from Samokov, with the task of directing the Protestant propaganda among the Macedonian Bulgarians in particular. In an article published on this occasion in the " Missionary Herald", in Boston, it is specifically stated that " among the six languages in the town /Bitolya/, the Bulgarian was chosen / for sermon- author's note / as the most widespread both in town and the neighboring region."/6/ These facts show that all the activity undertaken by the American missionaries until the 1877-1878 Russo-Turkish war, is considered as part of their plans, for work among the Bulgarians in the Ottoman Empire during the Revival period in general./7/ Another fact is, that till the liberation of Bulgaria in 1878, the American missionaries in the Balkans consider the Bulgarians as the most important and perspective people in this part of Southeast Europe, with Macedonia viewed as inseparable part of the Bulgarian ethnical culture. For the period 1834-1878, there is not a single document, written by residing in Macedonia American evangelist pastor, which to mention other than Bulgarian national affiliation of the Slavonic population in Macedonia during the period of the Revival. This fact is extremely important, as it contains non-transitory scientific and political meaning. The missionaries live personally in the region for decades. They have the possibility to become aquainted with the facts the way they are. These people are not quickly passing or accidental travelers in the Balkans, whose evidences can be disputed. Of extreme importance for the acquaintance of the public opinion in USA with Macedonia, during the second half of the 19-th century, is the establishment of the Robert College in Constantinople on September 16th, 1863. Founded on the idea of the American public and cultural figure, Christopher Rheylender, the Robert College soon becomes the most authoritative educational establishment on the Balkans in the second half of the century. Hundreds of Bulgarians, Greeks, Armenians and Turks receive their education in it, among whom emerge eminent politicians, bankers, military and public figures. At the same time, the Robert College becomes the second of importance center, after the evangelist missions, where for years reside all those Americans, who work as lecturers or tutors in the college. Some of them spend decades in the Robert College, while the second director Dr. George Washburn for 50 continuous years heads the school. In this way, the professors of the Robert College, who travel frequently through the Ottoman Empire, personally acquaint themselves with the ethnical picture of the European domains of the Sultan, including Macedonia. Therefore, their opinions on this Balkan province have,as well, the qualities of first-class expert evaluation, undisputable by what-so-ever arguements. As an example can be given, Dr. Washburn's opinion on the turmoil in the fate of Macedonia's population,consiously created by the Great Powers with the signing of the 1878 Berlin treaty for the creation of the Bulgarian state: "The Berlin Treaty divided Bulgaria in five parts one was given to Serbia, second to Romania, third to Turkey, fourth part was thePrincedom of Bulgaria, vassal to the Sultan and fifth was sustained as an autonomic region- Eastern Roumelia",states the well-informed American." England , most consistently of the Great Powers insists on this division, by the way wanting to obtain for Turkey the right to military reinforcement of the southern slopes of the Balkan Ridge.All this was done, in order to prevent the Bulgarians from building a vital state, that could have been in friendly relations with Russia. Everybody who knew Bulgaria and the Bulgarians understood the injustice and meanness of this treaty. Later on, the whole of England released this truth.Direct consequences of the treaty were the revolution in 1885, leading to the unification of Bulgaria and Eastern Roumelia, the war with Serbia, the revolt in Macedonia and the Adrianople region /1903- author's note/, the endless bloodshed and the undepictable horrors of more than 39 years duration.Not to speak of the political intrigues, in which the Great Powers constantly involve Bulgaria since then."/8/ The document quoted, proves that the American professors working in the Robert College in Constantinople, clearly realize that the "Macedonian question" appears artificially as an independent problem in the European politics, following the forced partition of the new Bulgarian state in 1878, initiated by Russia's enemies. For the Americans residing in Bulgaria, it is clear that only the strife " to prevent the Bulgarians to build a vital state', is the reason leading to the partition of Macedonia in 1878, and not any national, linguistic or other differences between the population of the region and that of Princedom Bulgaria. Furthermore, both the evangelist missionaries and the professors of Robert College are unanimous, that the problems of the Slavonic population of Macedonia are only part of the problems accompanying the development of the unified Bulgarian nation in Misia, Thrace and Macedonia in the last quarter of the 19-th century. It is to be emphasized that, this thesis they formed for themselves in a moment when there was no free Bulgarian state and accordingly no Bulgarian government, that could influence by whatever means the opinion of the American observers.Thus the Americans evaluations on Macedonia in the period till 1878 are result of the objectively reported facts, existing in reality
yavorb Macedonian or English
FireDevil
quote:
Originally posted by yavorb
[quote]Originally posted by Makedon
После, ако македонците са чисти словени защо повекето мои познати от Благоевград, от Дупница, Банско са со црна коса и темни очи? Повекето мислам барем 90 %, сега даже не можам да се сетим некой со руса коса.
Tatar makedoncite ne mozi da se cisti sloveni toa cisti sloveni i deka site poteknuvame od sloveni e izmislica na stalin\tito i kompanija veke pishav za ova go vmetnaja to vo istoriite na site balkanski zemji da se uci sakaja da napraat sojuz i da ima nekakvo krvno srodstvo za povrzanost za da bidi golema sila vo svetot sumlivo e i voopshto dali doshle sloveni na balkanot mozi da doshle ne go osporuvam ali koj ziveel pred niv na balkanot? koj ziveel na makedonska pocva togash? nemalo nikakov narod nemalo nisto koj se slovenite kolumbo 2 go pronajdoja balkanot? i da doshle slovenite ete.. makedoncite ne mozi da se cisti sloveni oti ushte mnogu pred nashata era ziveel makedonski narod ushte pred vremeto na aleksandar makedonski i filip 2 ili i tie bile sloveni ? ete se izmeshale.. sho znaci makedonskiot narod ne poteknuva od starite sloveni sho doshle od zad karpatite makedonski narod od sekogash imalo i sekogash ke ima i poteknuva od Etnickite Makedonci...
Filologos Macedonian or English pls
yavorb Edited by administrator
Vasilije Македон, Тебе човек може лесно да те замисли како читаш сценарија од Квентин Тарантино да би ги искористил во разговор.Во име на мнозина тука говорам дека е добро да престанеш да се користиш со долги, долги, долги празнословија од Донски.Човекот не е научник по било кој критериум, но и покрај тоа има копирајт, па не треба во целост да му ги поставаш списите. За една таква тема:кои се вистинските Бугари,би ти требале илјадници книги, статии, архивски документи, документирани епиграфски и други археолошки паметници, соработка и консултации со светски експерти.Добро би ти дошла диплома од факс.Сега ѕа сега немаш ништо....