Античките Македонци, кои се тие?
Античките Македонци, кои се тие?
Makedon Се мисли дека античките Македонци потекнуваат од најстарите жители на јужниот Балкан- Пелазгите. Пелазгите се најстарите жители и на Атика, некогашна Хелада, која подоцна ја неселиле елински племиња. Античкиот историчар Трог Помпеј пишува дека Македонците потекнуваат од Пелазгите (Justin. VII, 1, 3). Во 450 г.п.н.е. за Пелазгите, Херодот вели: "ако се суди по останатите живи Пелазги,... каков јазик говореле Пелазгите, треба да кажам дека говореле еден варварски јазик; штом тоа е така, жителите на Атика, која е пелазгиска земја, со преминувањето им кон Елините, примија друг јазик" (Херодот I, 57-58) . Античкиот елински географ Страбон, вели: "Што се однесува до Пелазгите, сите докази велат дека тие се еден стар народ, кој бил распространет во цел Хелас, особено меѓу Етолците во Тесалија". Понатаму, Страбон пишува дека Тесалија, меѓу устието на р. Пенеос, Термопилите и планина Пинд, се нарекувала Пелазгиски Аргос, оти пелазгите ја населувале таа земја (Страбон, стр. 221, 4). Од тие Пелазги-Аргaјци произвлегувала македонската царска династија, почнувајки од македонскиот цар Александар први (Александар трети е големиот Александар Македонски).На друго место, Страбон вели дека и Етолците (како и Македонците) не се Елини (Страбон V, 2, 4). Како Акаранците, Македонците и Етолците биле неелини, ами Пелазги, римскиот историчар Тит Ливи пишува дека сите тие говореле един ист јазик, неелински: Aetolos, Acarnanas, Macedonas eiusdem linguae hominess (Tit Livi, XXX, 29). Денеска копјата се кршат дали античките Македонци биле Елини, од проста причина што западот од 1821 г. ја подржува Грција и нејзиното проширување кон негрчки територии, а за тоа мораат да ја изместуваат историјата. Историски, сосема неоправдано е да се тврди дека античките Македонци се Грци, кога сите антички историски извори Македонците ги декларираат како посебен, неелински народ. Во историјата има само еден многу интересен пасус кој се однесува на народноста на античките македонци и тоа изустен од Демостен, Атињанин кој два пати ги предводел обединетите Елини во воените походи против Македонците водени од својот Цар Филип:“Филип (македонскиот Цар)….не само што не е грк, ниту е поврзан со грците…” (Демостен, Филипика III). Да потсетам дека поимот варварин е од грчко потекло и означува не-грк т.е. човек кој говори негрчки па самите антички грци не можеле да ги разберат говорот на странците, туку го имитирале странскиот говор “вар-вар”, па одтаму доаѓа терминот варвар. Атинскиот лидер, Демостен вели дека во времето на Аристид, Никиј и Перикле, македонските цареви се потчинувале на Eлините, како што одговара на варвари спрема Елини (Olyth III, 24). Понатаму, Демостен го представува Филип не само како непријател на Атина, но и како непријател на елинизмот и неелин, па во својот говор истакнува: "има ли нешто поново од тоа, дека еден Македонец ги поразува Атињаните и се здобива со она, што е својствено само на елините"?(Ф. I. IV, 10) . Значи, самите Елини го сметале Филип за човек надвор од елинскиот род. Елините, во знак на благодарност кон Демостен му изградиле споменик во Атина со натпис: “само доколку твојата сила беше еднаква Демостене на твојата мудрост никогаш Елада не ќе беше управувана од Македонци”( Времето на Александар, стр. 216, Плутарцх). Македонија, пак, самите Елини ја сместуваат надвор од Елада. Македонците и Елините, не само што биле различни народи, туку и непријатели. Иако раскарани, елинските држвички и Елините кога станувало збор за борба против Македонците, тие се обединувале и застанувале заедно против Македонија и Македонците. Кога Александар трети Македонски со 25.000 до 30.000 македонска војска се обидувал да ја заземе Персија, околу 50.000 Елини од сите елински државички биле сојузници на Персија и се бореле против македонците [Quintus Curtius Rufus Roman Historian p.112-13]. Македонците и Елините од страна на самите антички елински историчари ги представуваат како две различни раси (Ариан, Грчки Историчар, Книга 2, Битката на Исус, стр. 119 / Diodorus Siculus 18.37.3-4.). Истотата поделба на македонска и елинска раса ја среќаваме и кај римските историчари (Livy's book XXXI.44) Сите антички автори пишуваат за масакрите што Македонците ги вршеле спрема Елините, кои иако меѓу себе раскарани секогаш стоеле обединети против силниот македонски поробувач од туѓ род (Исократес, антички грчки писател “За Филип” стр. 37). Во сите грчко-македонски војни имаме два спротиставени табора- македонски и обединет-грчки! Секоја македонска победа врз елинските државички завршувала со масакри врз Елините (антички грчки историчар Diodorus Siculus knigi: XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXVIII, XXIX, XXXI, and XXXII). Елините ги мразеле Mакедонците и Александар (Плутарх, Времето на Александар, стр.311). Aнтичките историчари и географичари ја одвојуваат Македонија како НЕЕЛИНСКА Држава, а македонците како посебни од Елините (Полибиус Грчки конгресмен и историчар, Книга XVIII, 1; Исократес, Плутарцх, Диодорус Сицулус, Арриан...). Македонците имале свој посебен календар сосема различен од грчкиот (Плутарх, “Времето на Александар”, стр. 254) свои посебни обичаи и своја посебна пурпорно обоена народна носија. Во иста таква пурпурна носија закопан е Цар Самуил. Македонците имале свој посебен македонски јазик, различен од грчкиот Quintus Curtius Rufus , The History of Alexander - Penguin Classics p.138). Има доста сведоштва за посебноста на античкомакедонскиот јазик. Самиот Александар контактирал со варварите (Македонците) преку Хевест, а со Елините преку Кратер. Плутарх пишува дека Александар ги повикувал телехранителите си на македонски јазик (Плутарх, Алекс. 51), а македонските војници го поздравувале исто така на македонски јазик (Евмен 14). Забележан е дијалог меѓу македонскиот војсководец Филота и Александар Македонски: "Царот најпрво го погледна Филота и рече: "Македонците решија да те судат". Те прашувам, сакаш ли да зборуваш со нив на мајчиниот јазик (македонскиот)? Филота одговори: "Освен Македонците, тука има многу други сведоци, кои ми се чини полесно ќе ги разберат моите зборови, ако се послужам со истиот (хеленски) јазик, на кој ти штотуку проговори, кое ти го направи, мислам, само затоа, за да можат, говорот, повеќе луѓе да ти го разберат". После тоа, царот рече: "Гледате ли, Филота си го мрази татковиот (македонски) јзик, зошто тој самиот се откажува да се изразува на него. Но тој може да говори како сака, вие, да знаете дека тој се оддалечил како од нашите (македонски) обичаи, така и од нашиот јазик (Курциус Руфус 6, 36) . Од цитираното, многу јасно се гледа дека Македонците не се сметале за Елини, туку за посебен народ, со свој јазик и свои обичаи. За да се разбира со надворешниот свет, македонската интелегенција се служела со елинскиот јазик, кој бил најраспространетиот светки јазик во тие времиња, слично како англискиот денеска. Проблемот е во тоа што Македонците како и нивните соседи Тракијците, Илирите итн. не создале свој литературен јазик и писмо, па затоа се користеле со елинското писмо и јазик, кој бил јазикот на цивилизацијата се до пропаста на Византија. Зарем Тракијците, Илирите, Бугарите на Хан Аспаруих итн. се Грци оти го користеле грчкиот јазик и писмо? Па ете и бугарите од Хан Ацпарух во својата држава до 893 година пишувале исклучиво грчки. И денеска многу народи кои немаат никаква врска со англо-сансонците го користат англискиот јазик кој е светски јазик, како официјален јазик во нивните држави; зарем сите луѓе (Ирци, Шконталнѓани, Велшани, Малтежани, многу острови на третиот свет итн.) кои говорат англиски како мајчин треба Англија да ги правиме Англичани?
f9 "Posle Aleksandrovata smrt,koga zapochna raspravijata megju falangata i generalite,negovite sorabotnici,Eumen vo svoeto presuduvanje beshe na strana na vtorite,no sepak vo svoeto odnesuvanje ostana neutralen,zatoa shto misleshe deka ne e do nego,koj beshe stranec,da se mesha vo privatnite raspravii na Makedoncite." Gornovo e napishano od P L U T A R H vo negovoto delo E U M E N E S A shto bil toj Eumenes shto bil stranec megu Makedoncite? E pa bil Grk.
Duhot na Vovata "A shto bil toj Eumenes shto bil stranec megu Makedoncite? E pa bil Grk." Секој Атињанин бил странец мегу Спартанците. Па бил мегу грци.
f9 Eumenes zatoa shto bil Hellen ne se meshal vo Makedonskite raspravii.Ti barem ugledaj se na nego ednash.
Duhot na Vovata Па ете и бугарите од Хан Ацпарух во својата држава до 893 година пишувале исклучиво грчки. Pisuvali Bugarski SO GRCKI BUKVI - ima razlika. I posebno imali svoja znakova sistema. Ne treskaj zeleni koga ne znas.
Duhot na Vovata Ete i malko material za prosveta: "Трето: Като се основава на безспорните доказателства, конференцията счете за необходимо да се обяви на всички българи и народности по света, че: - българският род се заражда в основата (изначалието) на общочовешкия род; - най-ранните исторически сведения за българския род са от времето на Имеон и Синд – родоначалници на българския единен родов корен, т.е. от лемурийската, атлантската и хиберборейска епохи – 35 хил. пр. н. е.; - първородината на първобългарите – предците на древните българи са земите на днешния Северен Ледовит океан и южната част на Северното полукълбо (Еразийският субконтинент), а от 33 хил. пр. н. е. – земите на Кавказко-Черноморският и Волжко-Уралски региони, т.е. Европа (Балканите и Русия); - най-същественият принос на първобългарите в развитието на човешката история са техният светоглед – тангризмът, празничната система, фолклорът, строителството на пирамиди, храмове, градове, уникалният български календар и писменост, които в епохата на древните българи до IV в. и по времето на Средновековието се доразвиват и дават тласък на духовното и културно-историческо развитие на човешката цивилизация; - Варненско-Черноморската и Тракийско-Маришката цивилизации след Библейския потоп в Черно море на Балканите, главно на територията на днешна България са най-старите и най-значими в Европа и са база за развитието на бъдещите Ел Обейдска, Шумерска, Мохенджо-Дарска, Харапска, Бактрийска, Хуноро-Скитска, Хуно-Българска, Българо-Хунска, Евразийска и Европейска цивилизации; - трите клона на гури и хурити, изтеглили се последователно от Тибет и Месопотамия – бастарните, начело с Худон, сарматите на царицата майка – Савската царица и предшествениците на Кубратовите българи – хуритите на Тимоти – брат на Савската царица, дошли от Месопотамия (Ирак) и разпръснати от Странджа – Сакар до древна Манджурия, са в основата на редица военно-племенни съюзи, които се формират от голямата древнобългарска общност. Те създават и обединената българска държава в Европа (втората половина на II в.);" http://www.omena.org/~level4/projects/bolgari//articles.php?id=86&page=1 I ovde - poveke: http://www.seedot.com/civilization/bigprogram.html
f9 A toj Bugarski so Grchki bukvi i ovoj Bugarski so Kirilica imaat nekoja vrska?
manhatten [Hellenes described the ancient population of Macedonia as barbarians and Phillip II and Alexander the Great greekness are rather dubious. Macedonia is not Greek but Bulgarian and this for 15 centuries. It’s all Greek to Him HR 107 • Rep. Dennis Bonnen (R-Angleton) Texas has such a great track record of race relations that Rep. Dennis Bonnen wants to help out Eastern Europe with its own racial problems. Bonnen, who is half Greek, was asked by a Greek-American friend of his mother’s to introduce a resolution recognizing the ancient and current Hellenic ethnicity of the inhabitants of Northern Greece. Hellenes are considered the ancestors of the Greeks, so the resolution declares that Northern Greece is ethnically Greek and has been for 3,000 years. HR 107 is a word-for-word regurgitation of resolutions brought to the California, Illinois, Missouri and New Hampshire state legislatures by the Pan-Macedonian Association, which is comprised of Greek Americans. Absent from the resolution is an explanation of its real purpose. Since the early 1990s, Greece has waged a fierce political campaign against its northern neighbor, the newly-formed Republic of Macedonia, arguing that the use of the word Macedonia robs Greece of its cultural heritage. HR 107 is the continuation of this conflict within the Greek-American and Macedonian-American communities of the United States. Asked if it was prudent to rely on only one side’s account of a two-sided conflict, Bonnen said, "It is if they are factually right–which I believe them to be," and added that while the language was that of the Pan-Macedonian Association, the issue had been researched by his office. Historians write about whether the ancient Macedonians were Hellenic. According to Loring Danforth, a professor of anthropology at Bates College and author of the book The Macedonian Conflict, "The evidence says no." Seems that the consensus among scholars is the exact opposite of what is stated in Bonnen’s resolution. Danforth says that HR107 particularly disturbs him as a scholar, not only because of the historical inaccuracies, but because it further politicizes the ongoing tensions between Greece and the Republic of Macedonia. "The subtext is that the Slavs across the border in the former Yugoslav Republic of Macedonia are not Greeks and can’t call themselves Macedonians. Behind it all is an attempt to deny a group of people the right to identify themselves as they wish." Apparently, the dispute is not just between Greece and the Republic of Macedonia. A minority of non-Greek Slavs within Northern Greece also identify themselves as Macedonian and have suffered human rights abuses for their refusal to assimilate into Greek culture. So not only does HR 107 contain highly questionable facts, its lousy foreign policy. In Prof. Danforth’s words: "It’s a bad bill because it is bad history, bad diplomacy, and bad human rights :)]
f9 "After Alexander's death, when the quarrel broke out between the troops of the phalanx and the officers, his companions, Eumenes, though in his judgment he inclined to the latter, yet in his professions stood neuter, as if he thought it unbecoming him, who was a stranger, to interpose in the private quarrels of the Macedonians." Gornovo e napishano od P L U T A R H vo negovoto delo E U M E N E S A shto bil toj Eumenes shto bil stranec megu Makedoncite? E pa im ostavam na "ekspertite" da pronajdat.
manhatten Facts The inhabitants of The Macedonia are mostly Slavs, Bulgarians and Albanians. They have nothing in common with the ancient Macedonians. Here are some testimonies from The Macedonia’s officials: a. The former President of The Macedonia, Kiro Gligorov said: “We are Slavs who came to this area in the sixth century ... we are not descendants of the ancient Macedonians" (Foreign Information Service Daily Report, Eastern Europe, February 26, 1992, p. 35). b. Also, Mr Gligorov declared: "We are Macedonians but we are Slav Macedonians. That's who we are! We have no connection to Alexander the Greek and his Macedonia… Our ancestors came here in the 5th and 6th century" (Toronto Star, March 15, 1992). c. On 22 January 1999, Ambassador of the Macedonia to USA, Ljubica Achevska gave a speech on the present situation in the Balkans. In answering questions at the end of her speech Mrs. Acevshka said: "We do not claim to be descendants of Alexander the Great … Greece is Macedonia’s second largest trading partner, and its number one investor. Instead of opting for war, we have chosen the mediation of the United Nations, with talks on the ambassadorial level under Mr. Vance and Mr. Nemitz." In reply to another question about the ethnic origin of the people of Macedonia, Ambassador Achevska stated that "we are Slavs and we speak a Slav language”. d. On 24 February 1999, in an interview with the Ottawa Citizen, Gyordan Veselinov, Macedonia'S Ambassador to Canada, admitted, "We are not related to the northern Greeks who produced leaders like Philip and Alexander the Great. We are a Slav people and our language is closely related to Bulgarian." He also commented, “There is some confusion about the identity of the people of my country". e. Moreover, the Foreign Minister of the Macedonia, Slobodan Casule, in an interview to Utrinski Vesnik of Skopje on December 29, 2001, said that he mentioned to the Foreign Minister of Bulgaria, Solomon Pasi, that they "belong to the same Slav people.”
Duhot na Vovata Grcija uvazaemi F9 na toa vreme se sostoi od polisi, koi se bili posebni drzavi na eden flotanten etnos so regionalni osobini i dialekti. Sekoj prisutnik od Spatra koj se naogal vo Atina bil smetan za tuginec i vice versa. Ako procitas dobro (ednas) Iliada i Odiseja, tamu terminot tuginec, ke go zabelezis na mnogu mesta bas vo ovoj kontest. Vo mojot grad koga doagaa targovci da prodavat koe sto, i naj toj nacin da konk*riraat nasite prodavaci, im velea jabandzii, stranci, tuginci. Nisto deka bea od Jambol. I toa vo dalecniot 20 vek.
f9 i Shto pa toa...Makedonija ne bila polis ,tuku drzhava,a za Eumenes-chitaj ja "Eumenes -Grk megu Makedoncite".
Duhot na Vovata Pa cepis kosmi. Sekoj polis e bil i drzava. A Makedonija vo doj moment e bila dzava vo mimoletna i kratkorocna ekpanzija (den do pladne vo istoricki kontekst). Tuka ne e prasaneto dali e nekoj koj ne e od makedonskata drzava tuginec tamu. Bil e se razbira. Isto kako i Spartanecot vo Atina bil. Prasanjeto e tali toj kako politicki stanec e bil isto i etnicki stranec. Toa e toa.
f9 Pa ubavo rekov...sekoe selo drzhava na edna druga tema.No i kako sto rekov Makedonija i polis...Bog i sheshirdzija.Dali bil ili ne bil etnichki stranec ubavo pishuva kaj Plutarh,a jas ne mislam celo Plutarhovo delo da ti go citiram.A kolku Makedonija postoela kako Kralstvo na teritorijata Makedonija i vo osnovnite skoli se uchi. Ima bezbroj fakti koj govorat za bash taa etnichka podvoenost. Demosten e eden od najpoznatite primeri.Dovolen e toj pa da se definiraat rabotite,no kaj onoj shto e motiviran od drugi pobudi nitu eden dokaz nema validnost.Pa ne da e smeshno tuku tragichno kako gi izvetoperuvsh rabotite.Shto ti poveke ochekuvash kako dokaz. Pa ne samo deka ne se podnesuvale tuku i otvorena omraza i nedoverba imalo bash na etnichka baza.Toa se gleda od site izvori koj ni doagjaat od Antikata.I toa ne e sporno vo naukata.Sporno e samo vo politizaciite. Istoriski fakt e i toa opshto prifaten deka Antichkite Makedonci i Helenite imale razlichna etnichka osobenost.Toa e duri i vo mitologijata na Helenite e najchisto zapishano.Tuka e opishana i etnogenezata na Helenite,na Makedoncite,na Grcite i na Latinite. Toa e nesoborlivo veke.Kolku i da se trudat Grcite da zaslepuvaat toa e fakt.Ako i postojat nerazresheni prashanja toa e samo vo koj se nivnite potomci. I ova da go kazham ...Kratko posle smrtta na Aleksandar postoi bunt na site Heleni koj bile prenesuvani za potrebite na pohodot vo Azija. Ne na Makedonci tuku na Helleni i toa od mnozinstvoto polisi vo Helada.Znaesh deka togash e napraven najgolemiot kolezh vo antikata? Do sega ova mnogu retko go imam slushnato kaj drugi avtori,ne za drugo tuku zaradi uzhasnata faktografika na nastanot.Bar do sega ne se spushti tolku nisko Makedonskata nauka pa da dokazhuva so takvi nastani vo koj se gleda gola omraza kon se helensko ushte vo antichkoto vreme.
boris Edited by SpaceLily
rokom Drzete se do temata, koja e posvetena na Antickite Makedonci, a ne na sovremenite istoriski zbidnuvanja vo Evropa.
Dulo Современа Македонија и македонсќиот народ - наследници на Античќа Македонија и античките Македонци. Историската наука одамна утврдила дека античките македонци се племе, кое било дел от грчката етничка заедница и чија територија до 4 век пр. Хр. се наоѓала во денешна Северна Грција. На територијата на Вардарска Македонија имало ------------------------------------------------------------------------ Крштевањето на бугарскиот цар Борис I (852-889). Медаљон на икона во црквата "Св. Кирил и Методи" Ресен, XIX век. ------------------------------------------------------------------------ мала држава со монархијска форма на управување, населена главно со траки и илири, а управувана од владетели и аристократија со грчки имиња. Уште во антични времиња имало спор создаден по политичка причина, околу тоа дали македонците се грци или не. Едно е јасно, дека тие не се славјани какво што е по потекло денешното население на Македонија и кое се населило на Балканите во VI век од новата ера т.е илјада години подоцна. А политичка причина која предизвикала уште во Античноста спорови меѓу грчката политичка елита по прашањето дали се грци македонците, се создава откако македонскиот цар Филип II решил да ја реализира својата брилјантна идеја да го обедини разделениот на стотици градови - држави грчки свет, во една грчка државна формација. Филип и син му Александар Велики не само што успеват да го сторат тоа, туку успеваат дури и да го завладеат речиси целиот Балкански полуостров, Мала Азија, Блискиот Исток. Таќа создадената огромна држава се распаѓа на одделни царства, по смртта на Александар Велики во 323 год пр. н.е, а како цареви стануваат ------------------------------------------------------------------------- Бугарскиот цар Михаил - Борис I (852-899) претставен како ктитор на манастирот Св. Наум покраj Охрид, фреска XVII век ------------------------------------------------------------------------- различни полќовници на Александар, кои воедно стануваат и родоначалници на нови династии. Македонија се враќа во старите граници, и во 167 год пр.н.е е окупирана од Римјаните, а населението ќое преживеало по крвавите војни со Рим, веке како римско ја споделува судбината на античките народи на Балќаните - Траки, Трибали, Илири.Тие се безмилосно исчистени од т.н варварски напади на готи, хуни, авари, славјани, бугари, кои ги напаѓаат Балканските земји меѓу средината на III и средината на VII век од н.ера т.е. во период од 400 години. Со нападите кои ги организирали на секои 2-3 години т.н варвари, кои доаѓале од денешните руско-украински и романски рамнини, ги напаѓале териториите на југ от Дунав со тоа што убивале мажи, одвлекувале жени, деца, земале огромни стада со добиток и вршеле други грабежи, палеле и разрушувале градови и села. Преживеаните антички жители на античќите провинции Мизија, Тракија, Македонија, преплашени бегаат на југ во големите и никогаш не освоени градови Константинопол и Солун. На нивните места одново се населуваат, дел од напаѓачите варвари, кои добиле от ------------------------------------------------------------------------ Бугарскиот цар Борис I (852-889), претставен како ктитор на Кичевскиот манастир СВ. Богородица Пречиста, фреска XIX век. Името на бугарскиот цар е избришано од раката на безбожен србоман ------------------------------------------------------------------------ римските власти статут на федерати /сојузници/ а после тоа и на римски поданици. Но и тие се протерани по извесно време од следниот варварски бран. При крајот на VI век од документите на ерата /административни документи, хроники, истории, литературни творби/ потполно изчезнува името „Македонија" и „македонци" за одбележување на настани и луѓе во нејзината античка територија. Од VI до XVI век како „Македонија" била нарекувана територијата меѓу Одрин и Цариград /Истамбул/. Адекватно на тоа и населението било нарекувано „македонци". А самата Македонија или делови од неа ќе бидат наречени со други имиња - Кутмичевица, Керамисијски полиња. Јасно е дека преживеаните антички жители от таа територија, биле преселени во плодородните полиња на денешна Источна Тракија. Властите на Источната Римска империја (Византија) во VI век решиле дека не можат да ги одбранат македонските провинции, па го собрале населението кои ги населувало истите, во прекрасните рамнини под sидините на империјската престролнина. Тоа го направиле со цел населението ем да --------------------------------------------------------------------------- Бугарскиот цар Борис I (852-889) претставен како ктитор на Дебарскиот манастир Св. Иван Бигор, фреска 1871 г. Безбожна рака го избришала името на бугарскиот цар и напишала на бугарски јазик „Св. Стефан цар Дечански" --------------------------------------------------------------------------- го брани градот во случај на варварски напади, ем да го храни милионското население, во мирно време. Тоа население, нарекувано по името на областа „македонци" е со грчко етничко сознание и како грчко ја населувало областа на денешна Турска Тракија /заедно со бугари и турци/ се до 1922 год, кога било раселено на територијата на денешна Грција. Таа е историјата потврдена от илјадници европски, американски, руски, бугарски научници, за судбината на античката македонска држава и античкиот македонски народ. Тие немаат ништо заедничко со современото население на Македонија. Но тоа не им пречи на приврзаниците на македонизмот да се сметат за директни наследници на античките македонци, како и да им го земаат името на државата и името на народот. А симболот на сонцето от гробот на Филип Македонски - звездата со 16 краци да ја објават за грб на државата. Навистина најпосле и поранешниот претседател на Републиката Киро Глигоров, изјави дека современите македонци немаат ништо заедничко со античките истоименици. Тогаш зошто требаше да се крадат имиња и симболи од Античката грчка историја и така да се отежнува меѓународното признавање на новата држава? Тезата за античкото население покрај Вардар, треба да потврдиме дека продолжува да се експлоатира од влијателни и интелектуални кругови во Македонија па затоа истата не е призната со уставното име до денешен ден Во ООН Таму таа фигурира со чудното име ПЈРМ (Поранешна Југословенска Република Македонија). Светот не е така добродушен за историските ќражби како мајка Бугарија, која ја призна Македонија прва и тоа под нејзиното уставно име. ----------------------------------------------------------------------------------- Бугарскиот цар Борис I (852-889), икона во црквата „ Св. Богородица" во Битола. Натписите се на бугарски јазик ------------------------------------------------------------------------------------