ДУКЉАНСКИОТ ЛЕТОПИС /XII век/
ДУКЉАНСКИОТ ЛЕТОПИС /XII век/
varvarin-f ОД ДУКЉАНСКИОТ ЛЕТОПИС /XII век/ Потоа време во Бугарското племе се издигнал некој си Самуил, кој се провозгласил за цар. Тој водел долги војни со Грците и ги изгонил од цела Бугарија, така дека при негово време Грците не смееле да се приближат таму... „И така после смртта на Бугарскиот цар Владислав император Василиј, како собрал голема војска и множество кораби, започнал да ја завојува земјата и ја завладеал цела Бугарија, Рашка и Босна цела Далмација и сите крајбрежни области чак до пределите на Долна Далмација". ОД „БЕСЕДА ПРОТИВ НОВОПОЈАВИЛАТА СЕ БОГОМИЛСКА ЕРЕС" ОД ПРЕЗВИТЕР КОЗМА /XI век/ „Се случи, дека во годината на православниот цар Петар во Бугарската земја се појави поп со име Богомил - по верно е да се нарече Богунемил. Тој прв започна да проповедува ерес по Бугарската земја..." "Богомилството освен во Бугарското царство добило широко разпространување и во Италија, Франција, Србија, Босна, Русија, Унгарија. Приврзениците на богомилството во Италија се нарекувале Катари, во Франција - Албигојци и Бугри. Насекаде во Европа станала позната "опасната Бугарска ерес"...
Makedon Pop Dukljanin ja ima napisano Sclavorum Regni. Za Samoil ima edna prikazna za Kosava i Vladislav, koja e prepisana od vizantijskite avtori, najverojatno od Skilica. Bugari se odnesuva na zitelite na geografskata tema Bugarija. Inaku, Pop Dukljanin, za narodnosta na lugeto od Berzitija koja ja vladeel Samoil i od kade poteknuval, veli deka se Crveni t.e. juzni Hrvati.Поп Дукљанин, авторот на најпознатото словенско дело „Царството на Словените“ од 12 век вели дека цел Илирик до Валона во денешна Албанија е населен со црвени (јужни) Хрвати (Извор: POP DUKLJANIN, 9, according to Codex Vat. lat. 6958, fol. 57r in the Vatican archives / P. Lessiak, op. cit., p. 84 ff., понатаму види кај AMARI-SCHIAPAELLI, стр. 90, 108 / ). Цела денешна западна Македонија и западна егејска Македонија припаѓаа на Илирик, па попот Дукљанин смета дека западните Македонци се Хрвати. Не само Поп Дукљнин, туку и современата хрватска историја смета дека заедно со македонските словени, доаѓале и хрвати, кои го запоседнале цел Илирик! (V. Mo#353;in, op. cit., p. 43, 54. / L Hauptmann, "Albanija, Povijest," Hrvatska Enciklopedija (Zagreb), vol. I (1941), p. 177-79). Дури и хрватската историографија тврди дека селото Арвати во Преспа е основано од Хрвати, при словенизирањето на Македонија (M. Vasmer. "Die Slawen in Griechenland." Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Kl. No. 12. (Berlin, 1941), p. 123, 127, 175.).
varvarin-f kakvo e tova????? Каква врска има това со темата за Дукљанин???