Krste Petkov Misirkov

Krste Petkov Misirkov
westgoti
 
"We are Bulgarian more than the Bulgarians in Bulgaria. The population of Skopje is pure Bulgarian. The Serbian not only want to colonize Macedonia with Serbs from other part of Yugoslavia, but they wish to kill our Bulgarian consciousness. They took our right to call ourselves Bulgarians, even Macedonians, they intrude their schools and education, so much false and Jesuit, so much as the study of St. Sava and finally they come to the idea for the special Macedonian nationality, which they discover in South Macedonia." - Krste Misirkov

http://www.macedoniainfo.com/Krste_Misirkov.htm
mnik you dont believe the crap your self, do you

one of your new eddition of Krste Misirkov

no one talks like that, except if he is desperate to convince somebody in something...http://www.misirkov.com/sostauala.htm


quote:
Словените од Бугариiа и Македониiа наi напред беа само соiузници на бугарите во воiните со Византиiа. Но соiузните со бугарите словенцки полчишта беа во очите на неприiателите т. е. византиiците пак бугарцки. Значит византиiците зафатиiа да прекрстуваат словените ушче од времето на Аспарухоата орда. Постоiаната борба рамо за рамо со бугарите и напраи ниф iеден народ со бугарцко име, но со словенцки iазик. Бугарцкото име мег'у словеиите беше попул'аризирано од грците, и оно, прво, означааше само бугарите — монголите, после нивните воени соiузници, после бугарцките поданици и наi после стана етнографцки термин за бугарцките словени. Но тоа име во очите и устата на грците имаше ушче специално значеiн'е: наi ненавистни за ниф варвари, л'уг'е не образоани, груби, коiи граничаат со звероите. За грците се словенцко беше грубо и бугарцко.quote:
Името бугарин, како се видит, до полоината на XIX век немало за нашите предедовци по големо значеiн'е од имиiн'ата: рисiанин, раiатин и каурин.


quote:
Грците исто така не разликуваа словенцките народности и сите словени, особено тоi дел од ниф, шчо им причини наi големи неприiатности и се наог'аше во турцко време под нивната опека, они го презираа и го велеа со презреното за ниф име „бугари". Но тоа име искажуаше презреiн'ето на грците, а не и достоинства на бугарите, затоа се сопроводуаше со зборот тврдоглав или „хондрокефалос".quote:
Значит, нас со бугарите не врзуаше iедно обшчо и'ме, iеднаков однос кон нас от страна на грци и турци, iеднаква жежда за слободен от фанариоти и турци жиот. Таiа обшчност не побуди заiедно да се бориме с'о обшчите неприiатели. Но таiа обшчност не iет нешчо, коiе почиват на некакви обшчи воспоминаiн'а и обшчи историiцки задаки, коiи да се сознаваат и да се, имаат сознаiано од нас и од бугарите iеднакво. Нашата обшчност iет проста случаiност.so which Krste Petko Misirkov is the real one

mnik If we are more Bulgars than Bulgarians, than we as more Bulgarians dont give damn about that name, and you can keep it for your self and do what ever you like to do with it and stick it you know where ....

Jakov http://forums.vmacedonia.com/topic.asp?TOPIC_ID=13583
Не отоворајте по неколку пати ист топик т.е со иста содржина. Разгледајте малку па после пишувајте.