Вестникот "Народна волја"-17. 1. 1909 год.

Вестникот "Народна волја"-17. 1. 1909 год.
westgoti
 

Десните начело со Централниот комитет на ВМОРО создават Сојуз на Бугарските конституционни клубови, а левицата предимно деjците од Серски округ начело со Јане Сандански формираат Бугарска народна федаративна партија /покасно Народна федеративна партия - Бугарска секција/.

Уште во уставот на Бугарските конституционни клубови се фиксира нивната цел:

"Бугарскиот конституционен клуб има за цел:

а/ да даде граѓанско и политичко воспитање на Бугарскиот народ...

б/ да ја пази и развива Бугарската народна култура."

Вестникот "Народна волја" е орган на санданистите. Ете како се објаснети неговите цели во број 1 од 17. 1. 1909 год.
Како орган на БНФП „Народна волја" застанува врз почвата на интересите главно на оној дел од Бугарското население, кое го составува огромното негово мнозинство и нajглавниот елемент на оваа партија - лишените од државни грижи мали сопственици, безимотните и малоимотните чифлигари, мали стопани, занаетчии, трговци. Тие слоеви се чиито интереси се интересите на Бугарската националност во Империјата..."