Bogatite pak bogati :)
Bogatite pak bogati :)
yURI БОГАТИТЕ 200 ПАТИ ПОБОГАТИ На почетокот на 19-ти век размерот на реалниот приход по човек меѓу најбогатите и најсиромашните бил три наспрема еден, на почетокот на 20-ти век изнесувал 10 наспрема еден, сега тој размер изнесува 200 наспрема еден! Светскиот брутодомашен производ (БДП),по глава на жител мерен со куповната моќ, изнесува шест илјади американски долари, при што во најбогатите земји изнесува 29 илјади, а во најсиромашние 500 долари. Една милијарда луѓе во земјите со големи примања заработува скоро 60 проценти од светскиот приход, 1,5 милијарди во средно развиените земји нешто над 20 насто, а 3,5 милијарди луѓе во земјите со ниски лични примања - остатокот! Napomena: Ako nekoj me moze da ja cita kirilicata na forumov vo internet explorerot neka odi na View -> Encoding -> Cyrilic ( windows )