Ambasada na R. Kosovo na Cetinje (srpski tekst)
Ambasada na R. Kosovo na Cetinje (srpski tekst)
OooOo "Ambasada Republike Kosovo" na Cetinju Sa zgrade nekada#353;njeg Srpskog poslanstva na Cetinju uklonjena su albanska dr#382;avna obele#382;ja. Albanska dr#382;avna obele#382;ja je ranije, u okviru performansa, postavio umetnik iz Pri#353;tine Albert Heta. U toj zgradi danas je sme#353;ten Etnografski muzej Crne Gore. Organizatori petog Cetinjskog bijenala uklonili su albansku zastavu, grb i tablu sa natpisom "Ambasada Republike Kosovo". Direktor Bijenala Petar #268;ukovi#263; je podgori#269;kom "Danu" rekao da je uprava manifestacije ranije odlu#269;ila da skine postavku Hete zbog mogu#263;ih komplikacija ili revolta javnosti, ali da kona#269;nu odluku o skidanju te postavke nisu ni doneli jer je to ve#263; uradio nepoznati po#269;inilac u ponedeljak. Predsednik Bijenala princ Nikola II Petrovi#263; Njego#353; izvinio se zbog umetni#269;ke instalacije koju je na toj me#273;unarodnoj manifestaciji u okviru svog rada postavio albanski umetnik Alber Het. Navode#263;i da je #353;okiran tim #269;inom, princ Nikola Petrovi#263; je kratko rekao: "Ta instalacija, u sada#353;njem politi#269;kom kontekstu, deplasirana je i opasna. Na#382;alost, nisam imao sredstava da u#269;estvujem u pripremama Petog bijenala i otkrio sam instalaciju kao svi drugi posetioci tek posle otvaranja Bijenala." Me#273;utim, direktor Bijenala Petar #262;ukovi#263; smatra da sporni rad predstavlja ono #353;to je egzistencijalno pitanje Albanaca na Kosovu, te da o njemu treba suditi kroz vizuru umetnosti, a ne do#382;ivljavati ga kao politi#269;ki stav Crne Gore. Prema #262;ukovi#263;u, vreme cenzure je pro#353;lo, iako on kao istori#269;ar umetnosti nema afiniteta prema takvoj vrsti rada. On, tako#273;e, nagla#353;ava kako sa celim slu#269;ajem vlast i dr#382;ava Crna Gora nemaju nikakve veze, kao ni Narodni muzej, #269;iji je on direktor. Reaguju#263;i na klasi#269;nu politi#269;ku provokaciju albanskog umetnika, Aleksandar Aleksi#263;, predsednik SO Cetinje, isti#269;e da je Hetov performans sraman i da ovakva ideja nije smela da potekne sa Cetinja, te da iza ovog skandala stoji #269;ista politika. Istori#269;ar umetnosti Svetlana Racanovi#263; #382;ali #353;to je delo sa jakom politi#269;kom konotacijom umetnika bacilo u zasenak #269;injenicu da je Peti Cetinjski Bijenale izuzetno uspeo, jer je na njemu svoja dela predstavilo vi#353;e od osamdeset evropskih umetnika. (Beta, Glas javnosti)