Македонско язичество (paganism)
Македонско язичество (paganism)
n/a Прошу на украинско язичество: http://alatyr.org.ua http://kozaky.org.ua http://pravo.iatp.org.ua А каки е страницы про македонско язичество?
Homer MakeDonski Поздрав Святозар за вашето прашање немам одговор. Се надевам ме разбирате ако пишам на нашиот македонски литературен јазик . Го спомнувате паганизмот, па овој пост како чиста алтернатива од моја страна од аспект на можното значење на зборот Многубожник или паган . една мала анализа за зборот паган би можела да биди и во бисонантноста на самите букви од споменатиот збор Паган *П->*Мп Мпаеган ако ја побараме претпоставената двогласна форма за буквата г, *г->*гг тогаш би било П а г а н *П->*Мп Мп ае Г а н *г->*гг М(п)аеГГ ае н М ае Г /Г ае н *г->*к пр:каде-к`де->г`де M ae К /Г ае н М а К /Г о н М а К`/Г ае н М а К(е)/Г ае н М а к е /Г ае н .... ....*г->*д М а к е Д о н Паганизмот е назив за состојбата на религиозните заедници на матријархата пред почетокот на ширењето на религијата патријархатот
Homer MakeDonski Прашањето зошто паган би бил назив за многубожец,би би било затоа што паганите веруваат во повеќе од еден Бог За колку тоа појќе ? Можеби би се одговорило и како за повеќе од еден и би ја дал алтернативноста повторувајќи го досега изнесеното . Направиме ли еднаквост меѓу зборовите Мама и Маке поаѓајќи од тоа дека Ма-еднина МаМа -множина ,двоинска форма на.. Ма+Ма= МаМа 1 + 1 = 2 па оттука и рефлексијата Мама ~Маке преку појдовното Маке-Мајка-Бог наместо да Маке означува еднина како Мајка буде двоина МајкЕ - како скалило во она "повеќе од едрн" МајкИ--множина подреденост што ја базираме по редоследот на самогласките ,па преку тоа А , Е , И ,О ,У да имаме МајкА -једнина МајкЕ-двоина , МајкИ-множина значи аналогно претходното Ма-еднина Ма и Ма -двоина имаме Мајка-једнина МајкЕ-двоина МајкИ -множина За преку вака изведеното значење ,од аголот на претоставената "дуалност на божјата природа" преку зборот *Пагган