Bulgarian sorry
Bulgarian sorry
StanislavStanev I am sorry that Bulgarians are trying to steal your history. Please forgive us!
ProMKD Batka neznam sto ti e toa meneka. Jas napisav na angliski posto temava bese pocnata na angliski. So you are sorry arent you?
toni_a
quote:
Originally posted by IYI-jorovelev
quote:
Originally posted by toni_a na linkov sto go dade ne pisuva nisto za bulgarian. http://physics.nist.gov/GenInt/Time/ancient.html imas li nesto od unesco? INAKU CELATA RABOTA STO DOKAZUVA? od kade ste dosle i kakvo pleme ste?
Linkot sto sum dal pokazuva deka bugarskiot kalendar e po-drevet ot egipetskiot(toj e ot 3100 BCE a za bugarskiot pishuvat deka e ot 5505 BCE). Postirah go za sravnenie. Ot UNESKO chekam da gi polucha dokumentite. Vo netot ne uspeh da gi namera(za sega). Pratil sum pitane do tamo. Celata rabota ako trebe da dokazuvam ke mi otneme mnogo vreme i mesto. Imam razjasnenia koito sa minimum 500 stranici s tezi koito chekam da polucha stanuvat nad 1000. Tolkova drevna istoria nemoze da se pobere na 2-3 stranici. Mozno e samo da se ochertae shematichno. Ako sakash, mozem da se potrudam, no ke otneme dosta vreme. So zdrave i pochit Georgi Velev
-------------------------------- cekam da dades info od UNESKO! kalendarot da ne e napraven vrz osnova na nabljuduvanja od KOKINO? samo ne mi kaza na kakov jazik e napisan?
dejan No problem[;)]
ProMKD I do not doubt that your apology for Bulgarians is sincere, however it does not change the fact that there are WAY TOO MANY of those people out there who wish to take everything from the Macedonian people, and we will NOT stand by and let this happen.
lazo77 Кръстьо (Кръсте) Петковъ Мисирковъ (без коментар) I част. "За македонцките работи" (1903 г.) "Ниiе се велефме бугари" К. П. Мисирков 1. Ниiе се велефме бугари Ниiе се велефме бугари. Со тоа, од iедна страна, сакафме тоа име да ни послужит како центр, около кого сите да се згрупираме, без да бараме за таiа цел'а некоi друг, а можит и сосим нов, од друга, ниiе мислефме, оти вистина во соiединеiн'ето со бугарите iет нашата сила. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Бугарите во Македониiа Комитетот можит да се пофалит и со по-умерени раководци, но тиiе мислеа, оти спасеiн'ето на Македониiа iет само во дуовното iединеiн'е па и господствуаiн'е на бугарите во Македониiа. -------------------------------------------------------------------------------- 3. Македонцките словени, шчо се викаат бугари Во него (востаiн'ето) имат раководна рол'а само македонцките словени, шчо се викаат бугари. -------------------------------------------------------------------------------- 4. Така се викаше голем дел од населеiн'ето От самиiо зафаток на револ'уционата организацiа македонците во Бугарiа или со бугарцко образуаiн'е, работеа под маската бугари, за тоа, шчо така се викаше голем дел од населеiн'ето. -------------------------------------------------------------------------------- 5.Сите велеа, оти Македонците сет бугари До 1878 г. сите, па и руското правителство, велеа, оти Македонците сет бугари. После Берлинцкiо догоор истапiа со своите претенциiи на Македониiа србите. Праи ли сет они, или не, не iет важно за дипломатите. Србите во течеiн'е на 25 години, особено последните 20 години успеа, ако не да напраат македонците срби, то барем да создадат во европеiцкото обшчествено мненiн'е убедеiн'е, оти во Македониiа имат и срби. -------------------------------------------------------------------------------- 6. Ако (Илинденцкото) востааiн'е восторжествуат Ако востааiн'ето восторжествуат, не iет ли iасно, оти за него ке имат да се благодарит на бугарите и за тоа тамо, каде сега србите конкурираат со своiите пари и своiата пропаганда, со бугарцките пари и пропаганда ке изгубат секоiе влиiаiн'е на своiите клиенти? Зар не му мисл'ат србите, оти со успеот на востааiн'ето, ако се питат: на коi iазик ке требит да зборуат судиiата, да речиме, во Тетоо? - автономното праителство, коiе ке бидит од "бол'шинството", ке одговорит - па бугарцкиiо; истото ке одгоорат и местните жители, зашчо во нивните очи, бугарите, а не србите, излезоа герои. Исто така во полза на бугарите, ке се решит и прашаiн'ето за iазикот во градцките и селцките околиiи. А по шчо во автономна Македониiа ке немат место за пропагандите, то србите ке требит да отстапат местото на бугарите. -------------------------------------------------------------------------------- 7. Комитетот на (Илинденцкото) востаiн'е беше бугарцки Тоа комитет во сашност македонцки, за надворешчниiо свет и за рисiаните во Македониiа не екзархисти, беше комитет бугарцки. Комитето, не можа да докажит ни на надворешнiо свет, ни на самите македонци не екзархисти, оти он не iет бугарцки. -------------------------------------------------------------------------------- 8. Бугарцкиiот iазик и бугарцкото име (Комитетите) сет готои да дадат на Европа секакви гарантиiи, Македониiа да не се соiединит со Бугариiа, но они никоi пат не ке склонат да се упразднит во Македониiа бугарцкиiот iазик и бугарцкото име. -------------------------------------------------------------------------------- 9. Соiединеiн'ето мег'у турцки и бугарцки бугари во Македониiа Ние требаше да знаеме, оти против нашето востаiн'е ке бидат: и Кара-Влашко, и Србиiа, и Грциiа. Кара-Влашко не можит равнодушно да гледат на усилеiн'ето на Бугариiа со даван'ето на Македониiа автономна управиiа. На автономиiата се гледат, како на преодна степен кон соiединуаiн'е на Македониiа со Бугариiа. Кара-Влашко не можит да допушчит на неiните граници создааiн'ето на iедна голема Бугариiа, коiа, можит после ке барат од неiа Добруджа! По тиiа политични сообразуаiн'а, и да имат во Македониiа чисто бугарцко и само бугарцко населеiн'е, она не ке допушчит соiединеiн'ето мег'у турцки и бугарцки бугари. -------------------------------------------------------------------------------- 10. Србиiа против автономна Македониiа Автономна Македониiа, како пат, по коi шчо ке се доiдит до соiединуаiн'ето на Македониiа со Бугариiа, Србиiа никоi пат не ке допушчит. Уголемуаiн'ето на Бугариiа от присоiединуаiн'ето на Македониiа не можит да бидит допушчено от Србиiа не само за то, шчо со тоа ке се нарушит рамновесiето на Балканцкиiот полуостров, а наi много за то, шчо по негоото извршуаiн'е Србиiа ке се наiдит мег'у две по силни од неiа држави: Австро-Унгариiа и Бугариiа: она ке бидит од ниф политично и економцки задушена, и ке требит да се подчинит, или на iедната, или на другата. -------------------------------------------------------------------------------- 11. Друзи не разделиiа, друзи и не ни даваат да се соiединиме Прво нешчо, шчо можит да се речит, тоа iет, да ниiе не сега се оддел'уаме од Бугариiа, и со тоа раздробуаме iедно создадено цело, но сме одделени и живееме веке одделно поеке од 25 години. Друзи не разделиiа и создадоа од нас и бугарите различен жиот, разни потребности, нерамен положаi. Друзи и не ни даваат да се соiединиме. [Previous] [Next] [Back to Index]
dejan WOW MORE BULLSH!T
Jakov
quote:
Originally posted by lazo77
Кръстьо (Кръсте) Петковъ Мисирковъ (без коментар) I част. "За македонцките работи" (1903 г.) "Ниiе се велефме бугари" К. П. Мисирков 1. Ниiе се велефме бугари Ниiе се велефме бугари. [Previous] [Next] [Back to Index]
Abe Lazo, Lazo. Znaes li ti deka e denes 4 maj. Denot koga pocina drugarot Tito. ZNaes li ti deka toj Drugar Tito eden den resi da ni go ispere mozokot na site nas Blgarite v Makedonija i da ne prestori vo Makedonci. I sega nie gledas site se vikame Makedonci, mesto da se kazvame Blgari. Ne samo toa i drzava ni napravi i jazik ni izmislija, ama se bas se. Nemavme pustite istorija, pa ni rekoa da ja ukrademe vasata, nemavme crkva ni ja izmislija, se ni napravija......[:(][:(]
ProMKD lele stvarno, nas ne izmislija, od laboratorija ne ragaa vo Belgrad, i ni stavaa cipovi vo mozokot da ne zaboravime deka sme imale istorija i sve toa. Stvarno znaci sme bile bugari... c c c , kako toa be bugarce?
lazo77 Кръстьо (Кръсте) Петковъ Мисирковъ (без коментар) II част. "Бележки по южнославянската филология и история. Към въпроса за пограничната линия между българския и сърбохърватския език и народи" (1907 - 1911 г.) и др. "Наричаме ли се ние българи или македонци, ние винаги съзнаваме себе си като отделна, единна, съвършено отлична от сърбите и с българско съзнание народност" Кръстьо Мисирковъ 12. Нашите деди се наричали българи Като се наричали българи, нашите деди не са мислели, че ние ще правимe капитал от това име, за да се наядемe, напиемe и облечемe с него. -------------------------------------------------------------------------------- 13. Българският литературен език Ние македонците доброволно си избрахме един общ с българите литературен език още преди освобождението на България, когато тя не беше по-културна от нас и не можеше културно, нито политически да ни се наложи. С други думи, ние си имаме литературен език, който си е наша домашна работа и резултат на свободен избор. Забраняването на сърбите да употребяваме този наш литературен език, което е едничката връзка между нас и българите, е едно от въпиющите нарушения на нашите човешки права... когато ни се забранява да се наричаме българи, да изучаваме българската история и ни се предлага да се срамуваме от всичко това, което би било общо между нас и българите, стига да изучимe родната си македонска култура и история, за да се убедимe, че ние сме различен от сърбите народ. -------------------------------------------------------------------------------- 14. Няма различие между българин и македонски славянин Ако въпросът за племенното сходство и различие между българи и македонци би трябвало да се разрешава въз основа на националното име, език и история, то нeма съмнение, че и ние би трябвало да го разререшимe така, както го е разрешил оня гръцки свещеник, автор на четириезичния речник на гръцки, български, румънски и албански, напечатан в 1804г., който за българския език взема македонското западно наречие. Значи тогава, когато в Македония и в България още не е имало помен от българска екзархия, гърците очевидно добре запознати с балканските народности, не правят никакво различие между българин и македонски словенин. Ние, македонците, не можемe и нeма защо да игнорираме този и нему подобни факти, които могат да се цитират със стотици. Ние не можемe да ги игнорираме, защото да правимe това, значи да изопачаваме нашата история, да кривимe истината, да лъжемe себе си. -------------------------------------------------------------------------------- 15. За българското национално име на македонците Охридската архиепископия на целокупна България е наша архиепископия, тя е наше историческо наследство и наш идеал за църковно освобождение от ненавистното сръбско Свети Савско робство. Против българското име като наше национално име, с което сме кръстени от гърците още преди влизането ни за пръв път в състава на българската държава в началото на ІХв., ние македонците нямаме нищо против и това наше национално име за нас е не по-малко почтено, отколкото за българите в България. -------------------------------------------------------------------------------- 16. За българското национално съзнание на по-събудените македонци през XIX в Началото на ХІХ в. завари в Македония гръцко духовенство и българско национално съзнание между по-събудените македонци, които ръка за ръка с българите от България и Тракия поведоха борбата за национална просвета и национална църква. Това духовно и национално единство на мизийци, македонци и тракийци предшествува и последва създаването на българската екзархия и освобождението на България. Но ето че се раздават викове на самите македонци: Ние сме българи, повече българи и от самите българи в България...Вий сте могли да победите България, да наложите каквито си щете договори, но с това не се изменя нашето убеждение, нашето съзнание, че ние не сме сърби, че ние засега сме се казвали българи, тъй да се казваме и днес и такива искаме да се казваме и в бъдеще. Ние ще бъдем повече македонци, отколкото българи, но македонци със свое различно от вашето сръбско самосъзнание, със свое историческо минало, със свой литературен език, общ с българския, със свое македонско-българско национално училище, със своя национална църква. [b]Наричаме ли се ние българи или македонци, ние винаги съзнаваме себе си като отделна, единна, съвършено отлична от сърбите и с българско съзнание народност. -------------------------------------------------------------------------------- 18. Сърбите стоят далеч по-ниско от нас Ние искаме свобода на всички ни, а не да бъдеме материал за асимилаторски експерименти на славяните сърби, които далеч по-ниско стоят от нас със своята душевна ограниченост и със своят голем шовинизъм. -------------------------------------------------------------------------------- 19. Българската народност в Моравския басейн Най-големият удар на българската народност в Моравския басейн бе нанесен от Вук Караджичовата реформа на правописът и литературният език. Тая реформа подчини българското население в тия страни, особено през втората половина на ХІХ век, на силно влияние на сръбският език, който в своето южно, най-разпространено наречие стана оръдие на национално обединение на сърбо-хърватският народ и на посърбяването на ония, които носеха името сърби, но говореха на българските си наречия. -------------------------------------------------------------------------------- 20. Втурването на сърбизма в друга българска област ­ Македония До некъде по-сериозен отпор срещна посърбяването от страна на българския народ след възникването на новата българска държава, която встъпи в борба със сърбизма в стремлението на последният да разшири областта на своята деятелност с втурването си в друга българска област - Македония. -------------------------------------------------------------------------------- 21. (Сърбите) се хванаха на мисълта за особена македонска народност Най-после те (сърбите) се хванаха на мисълта за особена македонска народност, която наместиха в Южна Македония; Северна Македония обявиха за чисто сръбска, а Средна Македония за етнически преходна област от сръбският към македонският език. -------------------------------------------------------------------------------- 22. Българският национален тип в Македония не е по-малко чист от този в България Македония в настояще време не представлява по-големо етническо разнобразие, отколкото България до освобождението й от турско владичество. Българският национален тип в Македония не е по-малко чист от този в България. -------------------------------------------------------------------------------- 23. Българският елемент в Македония Намаляването на българският елемент в Македония е взело ужасни размери. Македонската интелигенция, по-чувствителна към турския произвол и имаща възможност да припечелва къс хлеб зад пределите на своята родина, напуска тази нещастна страна. -------------------------------------------------------------------------------- 24. Населението на Скопие и Скопско е чисто българско България извърши голем грех с българското национало дело като се съгласи да признае тая територия за "нейтрална". Тя е чисто българска...Населението на Скопйе и на Скопско е чисто българско...Аз писах на А. И. Гучков за македонските работи...оти ние, македонските българи, искаме да верваме, оти Русия нема да бъде несправедлива спрямо нас. -------------------------------------------------------------------------------- 25. Сръбско-гръцкото покушение върху българите от Македония Поради сговора между Сърбия и Гърция, България бе ограбена и два милиона славянобългари бяха поробени от славяните сърби и техните неславянски съюзници. Да! Много пакости са извършили сърбите на славянска България, Македония и Добруджа, но с това не са се задоволили. Те чувствали, оти техното каиново дело ще бъде разкрито, оти пролятата и проливана невинна кръв за свободата на българите в Македония може да повика на съд пред славянската обществена съвест сръбско-гръцкото покушение върху свободата на третината от българският народ, на българите от Македония. -------------------------------------------------------------------------------- 26. Лъжливите вести за България и за българите За възстановяването на потъпканата свобода на българското население в Македония и Добруджа, въпреки лъжливите вести, разпространявани за България и българите! Който е против Велика България, той е против славянството! -------------------------------------------------------------------------------- 27. Крали Марковите песни в Македония са от български произход Крали Марковите песни в Македония са от български произход и говорят за българското влияние върху сърбите [/b], а не обратно ...Българският епос съгласно с летописните данни говори за [b]българско национално самосъзнание на македонците в ХІVв. и в следните векове до наши дни. [/b] -------------------------------------------------------------------------------- 28. Какво сръбско има в Македония - тая чисто българска страна? Защо сърбите искат Македония? Какво сръбско има в тая чисто българска страна, която си остава такава от VІ век до днешен ден, въпреки всичките превратности на историческата съдба. -------------------------------------------------------------------------------- 29. Сърбите ще предизвикат още безкрай много войни, ако "Душановата империя" не бъде ликвидирана В последната четвърт на ХІХ в. сръбските патриоти, които не са могли да усвоят уроците от съдбата на Душановата империя, уроци за разумно схващане на националните задачи, замечтаха да възстановят тая закопана от самите сърби империя. С помощта на интриги и на балкански съюзници, те завладяха по-голем дел от Българска Македония. Обаче тези сръбски придобивки от 1912 година предизвикаха войната от 1913 година; те предизвикаха войната между сърби и българи в 1915-18 година и ще предизвикат още безкрай много войни, ако "Душановата империя" не бъде ликвидирана, както в ХІV век върху принципа на самоопределението на народите. -------------------------------------------------------------------------------- 30. Македонските българи вярваме в пробуждането на Крали Марко Крали Марко подчини под своя власт и оная на македонската муза всички народни певци и народи на Балканския полуостров в това число и сърбите, потомци на неговите заклети врагове. И ако Марко се пробуди, в което ние, македонските българи вярваме, тогава той ще има право да разчиства сметките си, но не с българите а със сърбите, поробители на неговата любима Македония. -------------------------------------------------------------------------------- 31. Сърбите ненормално извращават цялата история В съседната на Сърбия България македонците и македонската интелигенция не само се ползват с пълна лична свобода, със свобода на словото, на събранията, на самоопределение, но и с уважение за тяхното легендарно себеотрицание в полза на поробената си разкъсана родина. Заплели се в различни лъжи, в опитите си да смажат душите на македонското население, сърбите извращават цялата история. В тази сръбска логика, в тия сръбски чувства има нещо ненормално, което свидетелствува за неблаполучието на сръбския държавен и народен организъм. Те се страхуват и от македонците в Македония, и от тези, които живеят вън от страната. -------------------------------------------------------------------------------- 32. Прокудената македонска интелигенция няма да позволи фалшификации Има прокудена македонска интелигенция: свещеници, учители, адвокати, журналисти, професори, доктори, хора от всички професии, които милеят за своята поробена родина и няма да позволят на Сърбия да фалшифицира близката и далечна история и етнография на Македония. -------------------------------------------------------------------------------- 33. Самото македонско население е срещу сърбите Знайте, сърби, оти вие във вашето настъпление срещу националните права на македонецът имате срещу себе си не минали, сегашни или бъдещи балкански правителства, а самото македонско население с всичко интелектуално, честно и идеално, което тоя народ на патилата е способен да принесе на олтарът на отечеството. -------------------------------------------------------------------------------- 34. Българите са ни сънародници Европейците започват да забелязват, оти само една независима държава-буфер може да сложи веднъж завинаги край на балканските съперничества за преобладаване и хегемония, ще ликвидира еднъж завинаги с насилията на новите поробители над старото туземно население и ще внесе успокоение в Македония, в целия Балкански полуостров и в Европа. Тогава ще губят териториално - най-много Гърция и Сърбия, и по-малко България. Затова пък печелят всички македонци-туземци, без различие на вяра и народност и в частност ония от тях, едноплеменните държави на които нямат граници с Македония, каквито са мохамеданите и румъните, и ония едноплеменните държави на които са погранични с Македония, но са безсилни да помогнат на своите сънародници каквито са българите и албанците-македонци. А кой ще спори, оти българите, мохамеданите, румъните и албанците представляват болшинство от туземното население в Македония. -------------------------------------------------------------------------------- 35. Сърбите ни отнеха правото да се наричаме българи, дори македонци Сърбите заграбиха и погребаха най-голем дел от нашата хубава родина защото те са най-вероломните и жестоки от всички наследници на турската власт в Македония. Сърбите не само искат да колонизират Македония със сърби от други земи на Югославия, но искат още да убият у нас нашето българско съзнание и да ни натрапят да забравиме и всички наши заслужили дейци от нашето далечно и близко минало и да ги заместиме със сърби: св.Кирил и Методий, св.Климент и Наум, със "свети Сава"; Гоце Делчев и Даме Груев с Кара Георги и с Добрица Магкович. И за да постигнат своята цел, сърбите си позволяват всичко, което никога турците не са си позволявали: те ни отнеха нашите църкви и училища, те организираха сръбски чети за тероризиране на македонското население, те ни отнеха правото да се наричаме българи, дори македонци, те ни натрапват свои училища със своя наука, също толкова фалшива и езуитска, колкото е била фалшива и езуитска личността, учението и дейността на "свети Сава". -------------------------------------------------------------------------------- 36. Българската наука не заслужава никакъв укор За да постигнат своята цел, да заседнат в Македония по възможност завинаги, сърбите освен дето ни забраняват да се наричаме българи или македонци, казват ни, че нашето национално съзнание било затъмнено от турското робство и ние сме забравили, оти сме сърби и по погрешка почнали да се наричаме българи. Напразно сърбите приписват на българите извращения на историята. В това отношение българската наука не заслужава никакъв укор. Обратно, ние македонците, с право можеме да негодуваме от неподвижността на българската историческа наука, която предостави на самите македонци да се защитават срещу сръбските лъжи и клевети, с които днес сръбските училища тровят невинните душички на потомците на Самуила, Стреза, Крали Марка и др. -------------------------------------------------------------------------------- 37. Сърбите забраниха общобългарските празници Сърбите натрапиха празнуването на "свети" Сава на поробеното от тях македонско население, на което е забранено да празнува общобългарския празник Св. св. Кирил и Методий и годишнината на Илинденското въстание. -------------------------------------------------------------------------------- 38. Сръбската архиепископия - далечна, малокултурна епархия на Охридската архиепископия на цела България Нито Сава, нито баща му Неманя, нито брат му Стефан Първовенчанин, нито всички други сръбски крале светци не са българи и не са от Македония и затова ние, македонците, не можеме да се гордееме с техните дела. Ние можеме и желаеме само да познаваме какъв е сърбинът и каква е сръбската история. Сърбите ние требва да изучаваме, защото не едно историческо бедствие в историята на Македония се обяснява с появата на сърбите на историческата сцена... По основаването на самостоятелна сръбска архиепископия ние требва добре да помниме оти сръбската църква дотогава е била само една далечна, малокултурна и малоприветна епархия на "Охридската архиепископия на цела България" и оти следователно само от тогава сърбите започнаха самостоятелен духовен живот, когато пък Македония дотогава с векове е имала своя българска национална култура. -------------------------------------------------------------------------------- 39. Имената на Вълкашин и Марко са положителни за българите и отрицателни за сърбите Ако във Вълкашина виждаме представител на политическите тенденции на югът от царството на Неманичите, в Момчила на северът, тогава и борбата между тях не е нищо друго освен възпоминание за борбата на Вълкашина със северо-западните сърбско-хърватски властели, които са отпаднали от царството на Уроша още при животът на последниът. Само от себе си се разбира, оти симпатиите на певците във възпоминанията за тази борба ще са изцяло на страната на сърбско-хърватските властели и на техният епически представител - Момчила. Противникът на Момчила, разбира се, взема върх в борбата не с мъжество и сила, а с хитрост и коварство, качества които северните(сърбо-хърватите) по всяка вероятност, приписвали изобщо на южните народи - българите и гърците. Крале Марко е син и продължител на политиката на омразния за сърбо-хърватите Вълкашин. Епическата популярност, относително непопулярност, на Вълкашина и Марка се намира в свързка с политическата роля на тези две исторически личности, както и с различната, противоположна оценка на техните роли в разните части на царството на Неманичите. И одобряването и неодобряването на тая роля постоянно са предизвиквали в устата на българите и сърбо-хърватите имената на Вълкашина и Марка, които и двамата са били между българите популярни в положителен смисъл, а между сърбо-хърватите - в отрицателен. Отрицателната популярност на Вълкашина с течение на времето не само не се е умалила, но напротив се е увеличила. Отрицателната популярност на Марка, обратно, под влиянието на бугарщиците, на непопулярността на Вълкашина, както и на психологическата потребност в примирение с историческото минало, постепенно се е умалявала, до като Марко не е станал идеална противоположност на "коварния" си баща. Народното чувство мъчно е пренасяло само едни мрачни възпоминания от миналото, с което искало да се примири, като противопостави на отрицателните типове противоположни - положителни. Бугарщиците с възхваляването геройските подвизи на Вълкашиновият син показаха превъзходен път за удовлетворението на тая психическа народна потребност: представиха синът на Вълкашина в идеален образ а заедно с това като противоположност на сърбско-хърватското представление за самия Вълкашин. Марко се представи за сърбо-хърватите като изкупител на греховете на баща си. А от това представление за Марка не е далеч до онова за различието между бащата и синът още при раждането на последният. Тоя смисъл имат последните два стиха на Вуковия вариант, в които се разправя, оти Марко се "метнал на вуйка си, войводата Момчила". Самото противопоставяне образът на сина на оня на бащата, разбира се, е предизвикало усилването контрастът между тях; а под това влияние в сърбско-хърватската поезия са се появявали постоянно все нови и нови отрицателни черти на Вълкашина и положителни на Марка. -------------------------------------------------------------------------------- 40. Епосът на македонските българи е преминал в сръбските земи, а не обратно Народната поезия на южните славяни, на пръв поглед не съдържа в себе си никакви данни по въпроса за границите между българския и сърбохърватския народи. Обаче, подобно заключение може да бъде направено само при повърхностното изучаване на южнославянски епоси. Сърбите, които с по-голямо внимание се отнасят към изучаването на своето минало и своята народност, в народните епически песни на македонците виждат едно от главните последствия на културното влияние на сръбството върху македонските българи, които те смятат за македонски славяни, па даже и за македонски сърби. Според това мнение, народния епос на южните славяни се явява като главен фактор при решаването на етногеографически спорни въпроси. Този възглед на сръбските учени напълно споделяме, но, заключенията, които те вадят от сравнителното изучаване на югославянските епоси са диаметрално противоположни на нашите; т.е., сравнителното изучаване на югославянските епоси говори не в полза на сръбското влияние в Македония, а обратното, обяснява, оти българският епос е преминал от Македония, през Дубровник, в сръбските земи. -------------------------------------------------------------------------------- 41. Македонският български епос за Крали Марко Против сръбското влияние върху македонския български епос говори пълната противоположност на българския и сръбския епос в отношенията им към личността на Вълкашин и в характеристиката на отношенията между него и сина му Крали Марко. За обратното, т.е. българското влияние върху сръбският епос говорят следните данни: 1) българските песни за Вълкашина, Марка и другите общи българско-сръбски епически герои са по-кратки и се държат по-близу до действителността при описването подвизите на героите; 2) далматинските сръбско-хърватски песни по краткост и съдържание са по-близко до българските, отколкото до песните на другите сръбски земи; 3) името бугарщици или "български (бугарски) песни" за особен род песни от дълъг стихотворен размер се явява в ХVІ век в Далмация; 4) Крали Марко, като историческа личност с титлите "цар, крал и деспот на България" у западните хронисти и като владетел, който не е приемал участие в косовския бой, е могъл да бъде първоначално популярен само между българите, които първи са почнали да възпяват подвизите му в своите народни песни. 5) В българския епос Крали Марко нагледно и изрично се изтъква, като български национален герой, когато в сръбските песни на първо място стои възхищението от героическите му подвизи само като такива - при доста безсмислени и почти не се забелязват чувствата на сръбския певец към крали Марко като към сръбски национален герой (сравни Вуковия сръбски вариант с българския от министерският Сборник за Крали Марко и Филип Маджарин). На всекъде в тежки критически минути за Марко се застъпват "герои българи", Марко носи на главата си български калпак, а в една далматинска песен (в Сръбско-далматински магазин) Марко се нарича народен герой на България. Ако към това добавиме, оти Марко у сърбите е известен само с титлата "Кралевич", а у българите преимуществено, а по някъде и изключително се нарича "Крали", т.е. крал, което отговаря на действителната му титла наследена от баща му и носена от него като владетел, а може би и като наследник на баща си , то ще дойдеме до заключение, оти кралимарковските песни в Македония са от българско произхождение, а в сръбските земи те говорят за българско влияние върху сърбите, и никога обратно. -------------------------------------------------------------------------------- 42. В сръбските летописи областта на Вълкашина е наречена България и Македония Общите герои на сръбските и българските народни песни са политически дейци от Западна България, като такива: това се признава не само от албанските и западно-европейските хронисти, но и от сръбските, като на пример Троношския летопис, в който областта на Вълкашина на три места е наречена България и Македония, а противниците на Вълкашина, на чело с княз Лазар Гребенаров се наричат "росийсти" и "сербстйи" князе. За войската на Вълкашина, с която той е водил борба с "росийските" князе и с турците при Марица през 1371г. Гдето той намери смъртта, същият летописец казва, оти е била събрана от България, Македония и Албания. Привеждаме тук няколко цитати от този летопис, които се отнасят до деятелността на Вълкашина и които го характеризират, като деятел от България, който се намира в постоянна борба с другите сръбски князе от онова време: "И имел сей Стефан Силний (Цар Душан) вторую себи жену сестру Вукашинову и ради показатих на войнах сил Вукашином и Углешом и Гоиком возвиси их на високая достинства... разболевся (Стефан Душан) сина своего юнаго еще и све царство до времена возраста юноши вручает архимаршалу своему Вукашину да будет отроку пестун и царству защитител...Урош венчан бист и именован император в лето 1357; обаче власти никаковия неимаше в руках, все бо Вукашин уяк его обладаше...Вукашин сретает (турке) и разбивает всю силу их. Сею победою до зела уязвился ради возприатия царства. Греком, маджаром, бошняком передасти некоториа предели в`зятия от Стефана и на височайшая достоинства возводил коварников и себе единомишленика; добрих князей низлагаше, друге и смерти предаваше; еже на конец увидеша князи сербстйи скоро сви от него отступиша. Велможи расйистий во своем княжений повелеваше, Вукашин же со братиею в Болгарией и Македонией. Вукашин (след смъртта на Уроша) преносуется на царство Неманича. Обаче вси князи видяху известно яко он убийца бист Урошу. Но Вукашин человек бист хитрий, лукавий и коварний до зела сопротив могущих князей ему стати, ловяше силно; но княза Лазара немогаше никако уловити...Вукашин находит с воинством своим от Болгарий, Македоний и Албаний собраними на предели Лазареви... Лазару само оста матерние наследие княжество крушевачко. Вукашин уже оглашен убийца царя Уроша и искоренител дому неманскога от вся Сербий оставлен. Сего ради хотя мстити себе над князи и велможи собирает силно воинство до 80 тисящ... обаче Вукашин не доспе на Расию, Бог бо видя козни и сети вселукаваго диавола Вукашина, на егоже посилает царя турском Амурата. Вукашин собратив воинство свое и сразився со Амуратом падает все воинство Вукашиново и два брата его Гойко и Углеша. Прочее во Болгарий и Македоний бист глад и помор за два лета, яко лежати трупом человеческим незакопаним и ядаху их пси и зверие дивий; тоже попущением божйим и живих человеков зверие и пси умерщевляху; от турков же паки много убиваеми и женский пол пленяеми, тако бо Господ Бог ради Вукашина предаде и державу его в разорение. Видяше духовнии что царство розорится архиепископ сербский и патриарх Ефрем, собрав собор духовний во Ипеку, на немже избраша велика княза Лазара. Призивают же и в`сех князей грозяще се клятвою и отлучением аще которий неприйдет; кроме Алтомана егоже видяху коварна и бивша во всяких делах и советах с Вукашином...и даша вси Лазару повиновение кроме Марка, Вукашинова сина, кой надеяшеся кралство возприяти и тайно отходит от Призрена во своя предели Прилепу нехотя повиновати се Лазару. (Гласник Друштва Српске Словесности, свеска V стр.70-78) -------------------------------------------------------------------------------- 43. Българското самосъзнание на македонците от XIV в. до наши дни Ако Вълкашин е бил български крал, то става съвършено ясно защо българските песни не само не знаят за някакви злодеяния на Вълкашина, които му приписва сръбският епос, но и го характеризират като идеална личност, която е могла да служи на Крали Марко като образец достоен за подражание. В това отношение са особено забележителни двете илирийски песни, поместени в Мин. Сборник т.ІІ, "Марко грабит Ангелина", и "Вълкашин и Марко" От гореказаното следва, оти и българският епос, съгласно с летописните данни говори за българското национално самосъзнание на македонците в ХІV и следните векове до наши дни. По тая причина става излишно търсенето етнографическа граница между българи и сърби в Македония. -------------------------------------------------------------------------------- 44. Българското национално самосъзнание у македонците Българското национално самосъзнание у македонците има грамадно значение за правилното схващане на историческите събития от ХІV век , т.е. за образуването и разпадането на Душановото царство. Внимателното изучаване на сръбските хроники и народният епос на сърбите ни показват, оти политиката на Душана и Вълкашина е срещала силно неодобрение и даже открито порицание от страна на сърбите, поради усилването и покровителството на българския народен елемент в царството Тоя национален антагонизъм е предизвикал разпадането на царството; българският елемент на чело с Вълкашина, който при царя Стефана Уроша V е бил най-надежната подпора на царството, по-сетне действува за разрушението на това царство и докарва разлагането му. Разпадането на царството е почнало от краищата, гдето е имало чужди елементи: най-напред са отпаднали гръцкият юг и албанският запад; след тях се отцепил чисто-сръбският северо-запад и така в състава на царството са останали само "расийските" и българските земи. Между тия два елементи на царството се е почнало съперничество за влияние при дворът на Уроша и, очевидно, българската партия на чело с Вълкашина, като се е опирала на авторитетът на традициите, оставени от Душана, е успела да победи противната "расийска" партия на чело с княз Лазар. Явно доказателство за победата на българската партия, освен летописните извори, е и кралската титла на Вълкашина. Българите и "расияните" се борили за надмощие при дворът на цар Урош; пита се, кои са били последните в етническо отношение: българи или сърби? При отговорът на тоя въпрос требва да се вземат под внимание следните факти: 1) заселването на Моравският басейн със славяни; 2) особеностите на наречието в Моравския басейн; 3) националното самосъзнание на населението от днешна югоизточна Сърбия, т.е. Вранско, Лесковачко, Нишко и Пиротско, която в ХІV век е съставлявала опозиция на политиката на Вълкашина и 4) развитието на писмеността в областите на Лазара и Вълкашина. Аз се съгласявам с мнението на Ягича, оти басейнът на Вардар получи същото славянско население, както и басейна на Морава. От българския характер на населението на Вардарския басейн заключих, оти и Моравският басейн е бил заселен с български славяни. Българският характер на славянското население в Македония, между другото се доказва и от македонският епос и от сръбските, албанските и западно-европейските писмени извори. Ако населението на Моравския и Вардарския басейн е било еднородно, то и за областта на княз Лазар може да се направи същото заключение, т.е., оти и тя е била етнически българска. Като описах особеностите на Моравското наречие в 1907г. Аз без и най-малко колебание нарекох това наречие западно-българско. Българското национално самосъзнание на земите, които, по Берлинския трактат влезоха в съставът на кралство Сърбия до последната четвъртина от миналия век е факт всеизвестен, оти е било българско. -------------------------------------------------------------------------------- 45. Буквата Ъ В историята на "сръбската" редакция на славянската писменост срещаме явления, които определят националния тхарактер на населението от държавата на Неманичи в различни исторически епохи на тази държава: колкото българският елемент в нея става по-многоброен, толкова повече чертите на сръбският народен говор отстъпват на старобългаризмите и толкова повече езикът на "сръбската" редакция става по-изкуствен, по-удобен за писатели българи, отколко за сърби. От разпадането на Урошовото царство в северните части на царството, във владенията на княз Лазар и на дружествените му владетели, ние бихме очаквали литературен език и правописно направление отличително от ония на владенията на Вълкашина. Обаче подобно различие между севера и юга на Урошовото царство не съществува, напротив, в развитието на писмеността в двете половини на царството се забелязват едни и същи явления. Да вземем за пример в това отношение появяването на буквата Ъ в "сръбската" редакция в ХІV век и изменението на изображението на буквата Ь в "сръбските" паметници от същото време. Късното появяване на буквата Ъ в "сръбските" паметници по всяка вероятност е следствие на растящото число лица, които с разпространението на държавата на Неманичите, са минавали от "средно" българската към "сръбската" ортография и са способствували на постоянното и постепенно й изменение. Очевидно на същата причина се дължи и другото по-горе поменато явление, т.е. видоизменението на буквата Ь.(...) така че и на основание на писмеността не може да се говори за етническо различие между княз Лазаровия север и крал Вълкашиновия юг. Всичкото различие между тия две области очевидно се е ограничавало с по-ранното влизане на северните области в състава на Неманичевата държава и по-продължителното съществуване на сръбското име между жителите на Моравския басейн, като политически термин, означаващ сръбско поданство; и това е предизвикало претенциите на тези жители да играят ръководеща роля в държавата, която обаче при Душана и след него е преминала към македонските българи. Тъй може да се обясни различното национално самосъзнание в ХІVвек между жителите от днешна "Стара Сърбия" и Сърбия от една страна - и Македония от друга, когато в първата и в последната област е съществувала етнически само една народност - българската. -------------------------------------------------------------------------------- 46. Българо-сръбската етнографическа граница Ако пограничната черта между българската и сърбо-хърватската народност действително върви по водораздела на Морава и Колубара, на Ибар и сръбска Морава към Скадър, то какви причини са предизвикали погрешните определения на българо-сръбската етнографическа граница? Политическата история на южните славяни, особено през ХІV век и развитието на славистиката най-добре биха могли да осветлят този въпрос. В борбата с Вълкашина Печското духовенство и неговото протеже княз Лазар, избран за приемник на Неманичите, обяви северната половина на Душановото и Урошовото царство за сръбска земя, като не призна за такава Македония, включително със Скопско. Владенията на Крали Марко и дружествените нему македонски владетели - Крали-Марковите епически побратими "седемдесет кралеви и банови" подпаднаха под турска власт не в качество на сръбска земя. При турското завоюване на Полуострова, след смъртта на цар Урош, като "сръбска" държава изпъква само държавата на княз Лазар, сина му деспот Високи и приемниците на последния - Бранковичите. Тая държава постепенно бе покорена от турците, които утвърдиха името и "Сърбия", също тъй както и името на Константина се закрепи за Кюстендил и онова на Добротича за Добруджа. Турците спомогнаха да се затвърди не само името Сърбия за Моравския басейн, но и името "сърби" за означаване народността на населението от същите предели. -------------------------------------------------------------------------------- 47. Разногласията между въстанаилте българи и сърби през 1804 - 1813 г. С името "сърби" славянските жители на Моравския басейн в началото на ХІХ век въстанаха против турското иго. Обаче, колко далеч на юг от Дунава и Сава и на изток от Дрина е било разпространено сръбското име в народното съзнание науката още не е определила. Тя приема името "сърби" за означаване народността на всичките славяни, които след 1815г. влязоха в състава на княжество "Сърбия". Обаче историята на въстанието от 1804-1813г. изобилства с факти, които напомнят, оти населението на въстаналата "Сърбия" не било етнически еднообразно. Кара Георги е имал цел ред противници в лицето на войводите от източния дял на въстаналата страна. Не в различието ли на националният характер между въстаналите българи и сърби е била причината на разногласието между войводите от Западна и Източна Сърбия? -------------------------------------------------------------------------------- 48. Българските наречия в сегашна Сърбия Политическите трактати, които обезпечиха самостоятелността на въстаналата през 1804 и 1815 г. Турска област укрепиха името и Сърбия, а слабото развитие на славянската филология в първата половина на ХІХ в. утвърди за нея това име, без да провери съответствува ли то на етническия характер на болшинството от населението и благодарение на това остана до наши дни непровереното погрешно заключение, оти всичкото славянско население в сегашна Сърбия е от сръбска народност. Най-големият удар на българската народност в Моравския басейн, па и в южна Унгария бе нанесен от Вук Караджичевата реформа на правописа и на литературния език. Тая реформа подчини българското население в тия страни, особено през втората половина на ХІХ век на силно влияние на сръбския език, който в своето южно най-разпространено наречие стана оръдие на национално обединение на сръбско-хърватския народ и на посърбяване на ония, които носеха името сърби, а говореха на българските си наречия. Малка отстъпка на последните бе заменяването в литературно употребление на южното с източното наречие от Мачва. Новата сръбска литература, в която отсъствуват писатели, родният говор на които би било моравското наречие, канцелариите и училищата в които твърде важна роля играят имигранти из другите сръбски земи, станаха главни оръдия на посърбяването на сръбските българи. Сръбското име прави в Сърбия криво разбрани национални задачи. Сръбското княжество като начало на реставрацията на държавата на Неманичи, почна да преследва "обединителната" политика на последните, т.е. постави си политически идеали за възстановяването на могъщесвената средновековна "сръбска" държава, която би обгръщала всички сръбски земи на запад и югозапад от самото княжество. Многобройните имигранти из сръбските земи бяха главните вдъхновители и деятели в осъществяването на тая политика, която даде неочаквани резултати: наместо обединението на сръбството под главенството на Сърбия, последва посръбяването на българското болшинство в самата Сърбия. -------------------------------------------------------------------------------- 49. За посърбяването на българите, незабелязано от европейците Горният сръбски слой, нанесен благодарение на изложените факти, обаче е толкова тънък, щото още в края на ХІХ в. При самостоятелно и внимателно изучаване на моравското наречие, не е било трудно да се определи българското потекло и българският характер на населението от по-големият дел на днешното кралство Сърбия. С увеличението територията на Сърбия постоянно се е увеличавала площта на посърбяването на българите, незабелязано от европейците и без ефикасен протест от страна на българският народ. -------------------------------------------------------------------------------- 50. Сърбизмът в етнически български области В историята на славистиката трябва да се търси една от главните причини за неверното определение на границата между българският и сърбохърватският народ и на успехите на сърбизма в етнически български области. -------------------------------------------------------------------------------- 51. Главните въпроси върху национално-културното минало и настояще бяха решени, без да ни питат Нека обърнеме тука внимание на некои особености в развитието на изучаването на южното славянство. Востоков, като е установявал делението на старославянските паметници на редакции, е бил само лингвист, който е имал пред очите си само писмени паметници, не е бил запознат с южнославянската диалектология и е имал повърхностни представления по история на южните славяни. Шафарик, когато е утвърждавал, че страната на изток от Морава, бидейки етнически българска е била посърбена в ХІІІ-ХІV в. не е имал други сведения за моравското наречие освен оскъдните съобщения на Вук Караджич за ресавското наречие. Във втората половина на ХІХ в. изучаването на южното славянство става все повече и повече дело на местните, главно на сърбо-хърватските учени, чието влияние става твърде забележително в славистиката . Славистите, като Ягич, които продължават едновременно изследването на въпроси лингвистични и исторически, заемат изключително, твърде влиятелно положение в науката, обаче при погрешността на научните им заключения, те са и твърде вредни, поради невъзможността на славистите лингвисти да проверят техните исторически заключения Главният пък недостатък в развитието на славистиката е късното изпъкване на българския народ в качество на участник в това развитие. Главните въпроси върху национално-културното минало и настояще беха решени, без да ни питат за нашето мнение по тия въпроси. Благодарение на това се установи в науката пренебрежително отношение към нашият епос; бяха указани границите на българския народ; беше определено какво ние трябва да почитаме за свое културно наследство; беше ни посъветвано да отъждествяваме разпространението на българският народ в различните исторически епохи до нашествието на турците, с пределите на държавата, която в това време е носила името България и да считаме за сърби всички ония българи, които влязоха в състава на съседната държава на Неманичите, като почитаме културната деятелност на тия българи за деятелност на сръбският народ. Ето в кратки черти причините за замъглението на въпроса за границата между българския и сръбския народ. -------------------------------------------------------------------------------- 52. Българското национално съзнание на македонските студенти в Русия Ние считаме, че руските просветни люди не може да не знаят, че всички македонци, учащи се в Русия до края на 80-те години на миналото столетие и по-късно, са идвали и са си отивали от Русия с българско национално съзнание, че българският народ е понесъл цялата тежест на борбата с гърците за славянско богослужение и с турците за политическа свобода, а сърбите са се явили в Македония само за борба с българите, явили са се като съюзници на гърците и румънците за ново поробване на Македония и Добриджа. -------------------------------------------------------------------------------- 53. Душите са в България Сърбия владее земята и телата на македонците; душите им пък са в България и с България. -------------------------------------------------------------------------------- 54. Огромните заслуги на българския народ Земите, населени с българска народност, се явяват в старо време огнище на славянското просвещение; оттук в течение на векове са черпили духовна храна и сръбската, и руската народност. Българският народ има огромни културно-исторически заслуги пред славянството. -------------------------------------------------------------------------------- 55. Българин В 1897 г. аз (Кръсте Мисирков) постъпих в Петроградския университет и в течение на пет години се намирах в средата на българското студентство като българин и член на Българското студентско дружество. -------------------------------------------------------------------------------- 56. Самооценка за бр. "За македонцките работи" Читателите на тая статия ("Бележки по...") ще бъдат вероятно изненадани от грамадното противоречие, което ще срещнат в нея, в сравнение с онова, което те прочетоха или могат да прочетат в брошурата ми "За македонцките работи". За отгатването на това противоречие достатъчно е да се припомни, че аз там изстъпих като импровизиран политик" - Кръстьо Мисирковъ. [Previous] [Next] [Back to Index]
Christian e sega me ubedi, pu da sibes
lazo77 NE sakam da obizhdam nikoj, uste poveke makedoncite oti imam rodnini mnogu vo Bitola, skopie tetovo.
ProMKD Prvo ne te razbirame sto treses gluposti da ti ebam gus majcin. Vtoro, tvojte rodnini vo Skopje, Bitola i Tetovo mozat samo da bidat siptari a ne Makedonci. Take your shit to someone who cares.
Great_Macedonian lazo, mislis nekoj covek sto imat pointeresni raboti so koj moze da se zanimava vo zivotot, ke sede pred kompjuter i pola sat ke cita gluposti od tebe? ne ni procitav edna recenica sto kaza... samo mozam ova da ti kazam, makedoncite imaat istorija stara 3000godini a bugarite 1000godini.. aj sega mrs kuce ni edno.
ProMKD Vo pravo si Great Macedonian. BTW, I love your name ;) ovoj lazo nema sto da pravi i dosol na kompjuter da si go drka i da ne nervira nas
toni_a ako ne ste znaele: lazo77 e od MUSLIMANSKA VEROISPOVEST! na vremeto se vikal Ali Agca,a sega se vika Lazo Lazarov i e golem patriot-BUGARIN! [;)]
IYI-jorovelev
quote:
Originally posted by Great_Macedonian
lazo, mislis nekoj covek sto imat pointeresni raboti so koj moze da se zanimava vo zivotot, ke sede pred kompjuter i pola sat ke cita gluposti od tebe? ne ni procitav edna recenica sto kaza... samo mozam ova da ti kazam, makedoncite imaat istorija stara 3000godini a bugarite 1000godini.. aj sega mrs kuce ni edno.
Za dumite na Lazo77 nemam mnenie, opravajte se so nego. Ako Мисирковъ e rekol towa, stawa interesno. Pitaneto mi e za godinite. Zashto makedoncite imat istorija stara samo 3000 godini? Tova, deka ste otpusnali za nasha mizernite 1000 za men e smeshno. Zashto togava kalendara polzvan ot Bulgarite e po-star i ot Egipetskija, a e priznat ot Unesko za nai tochen v sveta? Ne mi govorete, deka bil zaet ot kitajcite, shtoto tehnijat e lunen a nashiat slanchev. A Kardama e opisan v Indijskite izvori jivel 1000 godin predi Hrista. Spored tozi kalendar(negov analog spored nekoj e opisan i v "knigata na Enoh", kojato ja ima v izvorite na koptski i slavjanski) nachaloto mu e bilo postaveno okolo 5000 godini predi Hrista, a za sastavjaneto mu sa neobhodimi nekolko stotin godini. Ako ne sme bili nie ili nashite pradedi, koi sa go sozdali? Tova e za nashite istoricheski godini, koito edva li Vi interesuvat ako precenjam ot nezpoznavaneto im. No me boli za Makedonskite samo 3000. Ne znaete li za predi towa? Dano nauchite poweche zashtoto sa poveke. Ama ne sum aze deka da Wi informira. Pitajte Makedonskite istorichari, te trebe da znaat. So zdrave
toni_a IYI-jorovelev ne razbrav za kakov kalendar pisuvas! daj malku informacii kako,od kade,koga,koj... (da ne e od tebe knigava The Bulgarian People`s Calendar?) inaku mislam deka so kalendarite ste malku skarani.
ProMKD Ma tie so pametot i razbiraneto se skarani
IYI-jorovelev
quote:
Originally posted by toni_a
IYI-jorovelev ne razbrav za kakov kalendar pisuvas! daj malku informacii kako,od kade,koga,koj... (da ne e od tebe knigava The Bulgarian People`s Calendar?) inaku mislam deka so kalendarite ste malku skarani.
Първите сведения за български племена са според Анонимния хронограф от 334 (354) г. според който българите произхождат от внука на Ной Зиези. Димитров индентифицира Зиези с шумерския владетел Заггизи (2750-2726 пр. Хр.). Питай в Юнеско за календара. ... има инфо тук [url]http://www.sarakt.org/calendar.htm[/url] на Български. Древнобългарският календар е най-съвършенният в света. Това е признато официално от Юнеско. Последните изследвания показват, че началото на календара е през 5505 пр.Хр. С 12 годишния си цикъл календарът прилича на китайския, но е по древен и по скоро е негов първоизточник..... Ето защо не ме притеснява що ке рекат Македонците за нас. Целиот свет знае истината. И това е само началото, задават се още открития. Само дано американците спрат разрушаването. Со здраве на Вашите 3000 години.
toni_a
quote:
Originally posted by IYI-jorovelev
Първите сведения за български племена са според Анонимния хронограф от 334 (354) г. според който българите произхождат от внука на Ной Зиези. Димитров индентифицира Зиези с шумерския владетел Заггизи (2750-2726 пр. Хр.). Питай в Юнеско за календара. ... има инфо тук [url]http://www.sarakt.org/calendar.htm[/url] на Български. Древнобългарският календар е най-съвършенният в света. Това е признато официално от Юнеско. Последните изследвания показват, че началото на календара е през 5505 пр.Хр. С 12 годишния си цикъл календарът прилича на китайския, но е по древен и по скоро е негов първоизточник..... Ето защо не ме притеснява що ке рекат Македонците за нас. Целиот свет знае истината. И това е само началото, задават се още открития. Само дано американците спрат разрушаването. Со здраве на Вашите 3000 години. [/quote] ---------------------------------------------------- Isotop C12? da ne si zbrkal nekoi raboti? da bese tocno ova,dosega ke ni ja peevte pesnava sekoj den i cel svet ke znaese,a ne samo vie vo bg.(sigurno i tamu na poveketo im e nepoznato ova) daj poveke info! si dal samo sait kade sto nekoj pisuva nesto vrz osnova na nepoznat.kade e objaveno ova otkritie? (daj barem od unesco-sait,bigejki imaat sait-ovi za takvi raboti) kalendarot na staro-bugarski li e napisan?
IYI-jorovelev
quote:
Originally posted by toni_a Isotop C12? da ne si zbrkal nekoi raboti? da bese tocno ova,dosega ke ni ja peevte pesnava sekoj den i cel svet ke znaese,a ne samo vie vo bg.(sigurno i tamu na poveketo im e nepoznato ova) daj poveke info! si dal samo sait kade sto nekoj pisuva nesto vrz osnova na nepoznat.kade e objaveno ova otkritie? (daj barem od unesco-sait,bigejki imaat sait-ovi za takvi raboti) kalendarot na staro-bugarski li e napisan?
Vidi shto pichuva tuk [url]http://members.tripod.com/great-bulgaria/Kubrat/kalendar.html[/url]Tamo ima slika na rozetata s bugarskiot kalendar. "A stone tablet from Danubian Bulgaria, from 823AD, refers to a contract signed between the Byzantine Emperor and Khan Omurtag. It reads: Our ruler's name is Khan Omurtag. The year since the revelation of the true God is 6328. They offered sacrifice and swore on the contract. According to this time line, the year 2001AD is 7506 in the Bulgarian calendar. The ancient Bulgarians have invented the most sophisticated calendar system ever. It is believed that their calendar is based on observations of Jupiter and the Sun and is more precise than the modern Western calendar we use nowadays. The Chinese and other Asian nations have adopted the 12-year cycle of the calendar, but they are still using the inaccurate "floating" Lunar year. Under the ancient Bulgarian Calendar system, the year has 365 (or 366) days, 4 quarters, 52 weeks and 13 months, of which the 13-th consists of only 1 day (the New Year Day). Therefore, every year the same date always falls on the same day of the week! In the 70s the question was raised in the UNESCO by non-Bulgarian scientists whether this calendar should be proclaimed the current one for the whole world. That was because it is really the most accurate one." http://tangra.bitex.com/eng/calendar.htm "The Bulgarian calendar was more precise than the Gregorian calendar we now use. Although Bulgaria adopted the Gregorian calendar on November 14, 1915, the question was raised in UNESCO during the 1970's by non-Bulgarian scientists whether this more accurate calendar should be proclaimed the current one for the whole world." Eto i oshte ot [url]http://physics.nist.gov/GenInt/Time/ancient.html[/url]: "The earliest Egyptian calendar [Ref.] was based on the moon's cycles, but later the Egyptians realized that the "Dog Star" in Canis Major, which we call Sirius, rose next to the sun every 365 days, about when the annual inundation of the Nile began. Based on this knowledge, they devised a 365 day calendar that seems to have begun around 3100 BCE (Before the Common Era), which thus seems to be one of the earliest years recorded in history." A tuk [url]http://www.mnsu.edu/emuseum/cultural/oldworld/europe/bulgaria.html[/url] i tuk [url]http://www.mnsu.edu/emuseum/cultural/oldworld/europe/bulgaria2.html[/url] ima oshte za Bulgarians. Za sega tolkos.
lazzio Bulgaria, before all other European states, and first in the world, with its serious external policy, acknowledged the independence of the Republic of Macedonia by issuing basic legal acts on behalf of the Head of State, the Government and the Parliament; - When Greece imposed an economic blockade from 1993 to 1995, it was precisely because of the economic help that Bulgaria provided to Macedonia, that the young republic managed to survive; - When the Kosovo crisis emerged, Bulgaria was the Balkan country that offered the most considerable help to the Republic of Macedonia; - The Bulgarian Governments, by the issuing of international acts, found the formula for settling the artificially created problems between the two countries. The Report, however, suggests that if Bulgaria does not fulfill the suggestions, made by the International private committee, then the country should not be accepted in NATO, the EU, and even in other international organizations. This formulation, full of envy, was promoted in Skopje as early as year 2000, by the former pro-Serbian communist circles. And most of all, the Bulgarian scientists are refused the right to make use of the basic truth that new nations, and especially new languages, have never and nowhere in the world been created on the basis of a governmental act in a certain, specified year, month or even in a single day, as is the unique case with the Yugoslavian Communist Party’s decree on the creation of a “new nation” and a “new language” in the “Prohor Pchinski” Monastery near Skopje on August 2, 1944.
lazzio The international law require from every country to take care of his own memorial by itself. The country on which territories they lie have to give approval and to allow it. Giving funds in the current economic situation is unacceptable and prove without any doubt, Macedonia act as a dependent from Belgrade territories. As a complete contrast present the Macedonian officials towards our demand since 10 years to restore Bulgarian graves. They remain silent and we are waiting for permission. According to the international law and the Macedonian law from 1996 we should be able to do so. For our disappointment we still are not allowed to do restore with our funds not from the Macedonian state. It is very clear why they don't allow us. Because Macedonia and current politicians in power see each other as a territories totally dependent on Serbia's will. It is more shocking, that not in Serbian but in Bulgarian military graves remains are the ancestors of the current Macedonian politicians in Macedonia. 20% of the Bulgarian army in Macedonia in the World War I and Balkan wars was from Macedonia, which at that time was Bulgarian. They first destroy the graves of their grandfathers, which was falling in battle for national unity. 120 000 Macedonian was in Bulgarian army and more than 20 000 were falling in Macedonia - they were Bulgarians from Macedonia at that time. And now they are not allowed to be restore graves and monuments of their grandfathers. Focus: In Kaymakcalan there where not only Serbian but Bulgarian graves and monuments? Dimitrov: In Kaymakcalan where fighting 2 Serbian and 2 French division and 3 Bulgarian, which gave also heavy victims of war. The Bulgarian graves where destroyed from the Yugoslavian Communist Officials. There are a lot, but it is not allowed to us to restore them. Focus: Why it is not allowed? Dimitrov: Because as I told you Macedonian is not a nationality but profession, and in this particular case means renegade in service for Belgrade. Focus: What need to do the Bulgarian government? Dimitrov: The Bulgarian government have to stop any help for Macedonia and furthermore to ask NATO and EU to discontinue any negotiation's with Macedonia as long this barbarian and anti- European politics towards Bulgaria continues. Focus: How do you comment the the Protest of the Union of the Macedonian in Albania to the Albanian Assembly with regard of the demand of the secretary of the Bulgarian Assembly Ognian Gerdgikov of recognition of the Bulgarian minority in Albania? Dimitrov: Above all I can describe this protest as a joke and laughing matter. This people obviously lives in other times, where belonging to a nation was decided from the Communist party, President or Prime Minister. The question of the national identity is strong personal and on this people from Golo Bardo, Mala Prespa or Gorna nobody can take the right to declare what they think to be - not even Macedonian Government or Albanian Government. They will remain Bulgarian independent if somebody will recognize that they are Bulgarian or not. This are remains from totalitarian times in Macedonia and Albania and nothing more. Focus: In the statement they claimed by the last demographic count they declare themselves as a Macedonians and EU have question with regard of this count. Dimitrov: I know at least 100 people Bulgarian in Albania, this means in Albania there are Bulgarian population. And we know how in the past west of Bulgaria on the Balkan our neighbor count. When there are people who claim to be Bulgarian it is obvious that this Bulgarian minority needs to be recognized. Focus: Why the Macedonisten are better organized and speak louder? Dimitrov: Because by them this is State Politics and the state give enough funds. And we in Bulgaria do not have clear politics with regard of Macedonia and Albania and also other minority in the world. We have Agency for Bulgarian abroad but, but they are not enough funded and do not have program. In Macedonia they spend a lot. It was state department before now is Agency and they solid funding to look for minority's. And where aren't any they pay to make it. Look OMO "Ilinden" in Bulgaria. Focus: Why till now there was no state politics in this matter? Dimitrov: I was not in by the politicians before and can't answer this question. Ask Jan Videnov, Ivan Kostov but also today's politicians why they don' t do nothing? I think this what Ognian Gerjikov said is very good, but I don't know if this is a new program or state politic. Focus: Do you think there will be new state politics in this matter? Dimitrov: I develop such a program and state politics for BSP. Focus: Do you expect to have people with interest to restore their Bulgarian citizenship? Dimitrov: There were 20 000 request from the beginning of 2004 till today. Focus: From which country? Dimitrov: From Macedonia in first place and from Moldova on the second and from Albania on the third place. Despite of the fact, that some people do not want to recognize there are Bulgarian minority in Albania. Focus: Are there other issue of this program too? Dimitrov: The agency of Bulgarian abroad need to develop in State department. In the monument there are 1 Million Bulgarians for economic reason abroad and 4 Millions by the historical development remain outside of Bulgaria. This is a big reserve for the nation. And we have to take care for our citizen abroad. Focus: Will the state funding this programs? Dimitrov: The state have to spend considerable amount of money. Focus: How do you come to the idea to publish your new book in Macedonian: "The ten lies of the Macedonism"? Dimitrov: The book is bestseller in Macedonia. More than 30 000 copies were sold. I understand the tragically reality that people are coping the book. Even in the village of Vlado Mokrov he saw people are writing the book by the hand, like in the Otez Paisii time. One wonderful appreciation gave Blaje Ristevski, who mentions that this book is the most dangerous for Macedonism. Focus: Do you target the young population of Macedonia with your books? Dimitrov: I am from Sozopol and in the summer young people come to Black see and they often question me on different topics. Most important was my meeting with two young people 13 years old from Strumica in Sozopol. I ask them if they know the names of two Bulgarians from Strumica. They told me that they are best friend of their father. I ask them is your father Bulgarofil. They answer our father is not Bulgarofil, he is Bulgarian. Focus: But you print the book in Macedonian. Do you recognize the language this way? Dimitrov: Not at all. If we have to clarify many things we have to write in Macedonian language for better understanding. And I recognize Macedonian language as a written norm of the Bulgarian Vardar dialect.
toni_a
quote:
Originally posted by IYI-jorovelev
quote:
Originally posted by toni_a Isotop C12? da ne si zbrkal nekoi raboti? da bese tocno ova,dosega ke ni ja peevte pesnava sekoj den i cel svet ke znaese,a ne samo vie vo bg.(sigurno i tamu na poveketo im e nepoznato ova) daj poveke info! si dal samo sait kade sto nekoj pisuva nesto vrz osnova na nepoznat.kade e objaveno ova otkritie? (daj barem od unesco-sait,bigejki imaat sait-ovi za takvi raboti) kalendarot na staro-bugarski li e napisan?
Vidi shto pichuva tuk [url]http://members.tripod.com/great-bulgaria/Kubrat/kalendar.html[/url]Tamo ima slika na rozetata s bugarskiot kalendar. "A stone tablet from Danubian Bulgaria, from 823AD, refers to a contract signed between the Byzantine Emperor and Khan Omurtag. It reads: Our ruler's name is Khan Omurtag. The year since the revelation of the true God is 6328. They offered sacrifice and swore on the contract. According to this time line, the year 2001AD is 7506 in the Bulgarian calendar. The ancient Bulgarians have invented the most sophisticated calendar system ever. It is believed that their calendar is based on observations of Jupiter and the Sun and is more precise than the modern Western calendar we use nowadays. The Chinese and other Asian nations have adopted the 12-year cycle of the calendar, but they are still using the inaccurate "floating" Lunar year. Under the ancient Bulgarian Calendar system, the year has 365 (or 366) days, 4 quarters, 52 weeks and 13 months, of which the 13-th consists of only 1 day (the New Year Day). Therefore, every year the same date always falls on the same day of the week! In the 70s the question was raised in the UNESCO by non-Bulgarian scientists whether this calendar should be proclaimed the current one for the whole world. That was because it is really the most accurate one." http://tangra.bitex.com/eng/calendar.htm "The Bulgarian calendar was more precise than the Gregorian calendar we now use. Although Bulgaria adopted the Gregorian calendar on November 14, 1915, the question was raised in UNESCO during the 1970's by non-Bulgarian scientists whether this more accurate calendar should be proclaimed the current one for the whole world." Eto i oshte ot [url]http://physics.nist.gov/GenInt/Time/ancient.html[/url]: "The earliest Egyptian calendar [Ref.] was based on the moon's cycles, but later the Egyptians realized that the "Dog Star" in Canis Major, which we call Sirius, rose next to the sun every 365 days, about when the annual inundation of the Nile began. Based on this knowledge, they devised a 365 day calendar that seems to have begun around 3100 BCE (Before the Common Era), which thus seems to be one of the earliest years recorded in history." A tuk [url]http://www.mnsu.edu/emuseum/cultural/oldworld/europe/bulgaria.html[/url] i tuk [url]http://www.mnsu.edu/emuseum/cultural/oldworld/europe/bulgaria2.html[/url] ima oshte za Bulgarians. Za sega tolkos.
na linkov sto go dade ne pisuva nisto za bulgarian. http://physics.nist.gov/GenInt/Time/ancient.html imas li nesto od unesco? INAKU CELATA RABOTA STO DOKAZUVA? od kade ste dosle i kakvo pleme ste?
IYI-jorovelev
quote:
Originally posted by toni_a na linkov sto go dade ne pisuva nisto za bulgarian. http://physics.nist.gov/GenInt/Time/ancient.html imas li nesto od unesco? INAKU CELATA RABOTA STO DOKAZUVA? od kade ste dosle i kakvo pleme ste?
Linkot sto sum dal pokazuva deka bugarskiot kalendar e po-drevet ot egipetskiot(toj e ot 3100 BCE a za bugarskiot pishuvat deka e ot 5505 BCE). Postirah go za sravnenie. Ot UNESKO chekam da gi polucha dokumentite. Vo netot ne uspeh da gi namera(za sega). Pratil sum pitane do tamo. Celata rabota ako trebe da dokazuvam ke mi otneme mnogo vreme i mesto. Imam razjasnenia koito sa minimum 500 stranici s tezi koito chekam da polucha stanuvat nad 1000. Tolkova drevna istoria nemoze da se pobere na 2-3 stranici. Mozno e samo da se ochertae shematichno. Ako sakash, mozem da se potrudam, no ke otneme dosta vreme. So zdrave i pochit Georgi Velev
ProMKD Ok, so you bulgarians are sorry? You should be, but that wont cut it.
IYI-jorovelev
quote:
Originally posted by ProMKD
Ok, so you bulgarians are sorry? You should be, but that wont cut it.
OK, ama bi li go napisal na makedonski. Zaradi meneka.
osiris My fellow Macedonians, I am new to this forum, but i have surfed enough other forums to know that we will never convince our neighbours , the bulgars greeks serbs (to a lesser degree) and albanians that we are who we claim to be.We are out of all the balkan people probably the ony ones that have a genuine claim to our identity, especially in the light of DNA testing and the latest archeological and liguistic theories about the origins of the slavs. Given this absurd situation whereby a predominately Thracian and Slavic people use a Turkic name to refer to themselves and the hotchpotch of various peoples who claim to be Hellenes, i am personally delighted when one of these people issues an apology to us Macedonians.Individuals of any nation unless they are actively involved in the oppression of another be it political or even intellectual opression cannot be held responsible for the actions of their body politic.So to the Bulgarian who has offered an apology i thank you,I will take it in the spirit it is offered. I will always respect other peoples right to self identification even if i beleive they are wrong.I am angry at the lack of reciprocal respect shown to us by the Greeks Bulgars and now Albanians. I am most concerend with fellow Macedonians who have become for whatever reason Grkomani or Bugarashi.In my opinion they are our graetest enemy not our rapacious neighbours who are out to extend their political borders at our expense.
ProMKD
quote:
I am most concerend with fellow Macedonians who have become for whatever reason Grkomani or Bugarashi.In my opinion they are our graetest enemy not our rapacious neighbours who are out to extend their political borders at our expense.
They are most definitely our greatest enemies, also Srbofili, like our buddy Zoran Vranishovski who has been a traitor by forming the "Ohridska Arhepiskopija" and has been loyal to the so called "Serbian Orthodox Church"
Kamenko A be Toni-a i ProMKD lugjevo ubavo vi objasnuvaat a toa sto ste neobrazovani i nisto ne razbirate e vas problem >Ne mora odma da koristite pcovki i da si priznavate deka od 100 recenici napissani nisto ne ste proccitale ups... pissuvam latinica dali mozzete da procitate? A za Jakov sto pissuva nekoi komentari i za crkvata najubavo e da vidite dali e nas(ortodox) ili evrein(imeto e ccisto evrejsko) a za niv site hristijani sme goji(svinji) isfrlete go od ovde dur ne vidite dali e seccen
toni_a ne te biduva i tebe! dosega pokraj: dejan,ProMKD,Jakov,Christian,Great_Macedonian,angel,toni_a,(za osiris uste neznam) nevidov luge na topikov! ti vide li?
angel Што си го трошиш времето бе блгарче да убедуваш македонци. Ајде трај си и уживај си што си бугар а ние ќе си уживаме што сме македонци.
Jakov
quote:
Originally posted by Kamenko
A be Toni-a i ProMKD lugjevo ubavo vi objasnuvaat a toa sto ste neobrazovani i nisto ne razbirate e vas problem >Ne mora odma da koristite pcovki i da si priznavate deka od 100 recenici napissani nisto ne ste proccitale ups... pissuvam latinica dali mozzete da procitate? A za Jakov sto pissuva nekoi komentari i za crkvata najubavo e da vidite dali e nas(ortodox) ili evrein(imeto e ccisto evrejsko) a za niv site hristijani sme goji(svinji) isfrlete go od ovde dur ne vidite dali e seccen
A da odmoris ti malku i da se razladis, nema da bide loso vaka za pocetok.
ZOTE
quote:
Originally posted by Kamenko
A be Toni-a i ProMKD lugjevo ubavo vi objasnuvaat a toa sto ste neobrazovani i nisto ne razbirate e vas problem >Ne mora odma da koristite pcovki i da si priznavate deka od 100 recenici napissani nisto ne ste proccitale ups... pissuvam latinica dali mozzete da procitate? A za Jakov sto pissuva nekoi komentari i za crkvata najubavo e da vidite dali e nas(ortodox) ili evrein(imeto e ccisto evrejsko) a za niv site hristijani sme goji(svinji) isfrlete go od ovde dur ne vidite dali e seccen
ZOTE Ne znam dali se razbirash od religija, ama za informacija koga se rodil Isus Hristos kako i na sekoe dete togash mu se vrshelo obrezanie kako znak na pochit kon Boga, a taa tradicija pochnala ushte od vremeto na Avram i sin mu Isak. Taka koga gi vregdchash "sechenite" ti go vredgchash i Gospod Isus Hristos.
SpaceLily Jas ne znam do koga bugaristava uporno ke otvaraat temi i vie uporno ke pagjate na nivna provokacija i ke pishite i ke pishite i ke im objasvite deka sme makedonci i bla bla bla....ignorirajte i aj cao prijatno.Adminive ke si stavat kljuc i to.
Duhot na Vovata Ubava si!
Strelec Vovata...:) Prefrli se ti vednash vamu!:) http://forums.vmacedonia.com/forum.asp?FORUM_ID=90 Ili Prilepchankata ne ti dozvoluva?:)
toni_a
quote:
Originally posted by Kamenko
A be Toni-a i ProMKD lugjevo ubavo vi objasnuvaat a toa sto ste neobrazovani i nisto ne razbirate e vas problem >Ne mora odma da koristite pcovki i da si priznavate deka od 100 recenici napissani nisto ne ste proccitale ups... pissuvam latinica dali mozzete da procitate? A za Jakov sto pissuva nekoi komentari i za crkvata najubavo e da vidite dali e nas(ortodox) ili evrein(imeto e ccisto evrejsko) a za niv site hristijani sme goji(svinji) isfrlete go od ovde dur ne vidite dali e seccen
abre bulgaristance,da ne si i ti od ona IYI drustvo na "dobrite"? vaseto "ortodx" mi e poznato,nikakva pocit ama sekakvi ateizmi...
Jakov
quote:
Originally posted by SpaceLily
Jas ne znam do koga bugaristava uporno ke otvaraat temi i vie uporno ke pagjate na nivna provokacija i ke pishite i ke pishite i ke im objasvite deka sme makedonci i bla bla bla....ignorirajte i aj cao prijatno.Adminive ke si stavat kljuc i to.
Dobredojde...retko doagaat ovde ubavi zenski lica, mozebi ke pomognes vo "borbava" so Bugarive.
blue_ocean Edited by the Administrator (Macedonian or English please)
toni_a од 2002 година за кузман: ...Сите овие и следни откритија се надеваат Кузман и неговите соработници околу 30 археолози кои ја истражуваа Самоиловата тврдина се надевааат и им дава за право да констатираат дека Охрид, односно стариот Лихнидов не бил илирски град, туку дека во него бил доминантен македонско-хелинистичкиот период... Паско Кузман видно возбуден објави што се е пронајдено на Самоиловата крепост. Меѓу другото, од истражувањата кои траат речиси три години, пронајдени се 312 некрополи и бројни предмети, меѓу кои оружје, орудија, златен накит и монети, битни за разоткривањето на временските периоди, а сето тоа ги наведува на фактот дека во периодот од 8. век пред новата ера, па се до турско најдоминантен бил македонско-хелинистичкиот период. Инаку, гробот во кој е пронајдена Златната маска и ракавица и останатите предмети се токму од тој период, сите тие ќе подлежат на хемиска анализа, но и на современ генетски инженеринг,... http://www.vest.com.mk/default.asp?id=50878&idg=3&idb=679&rubrika=Kultura ако не разбираш македонски,еве ти и мал текст на бугарски (па може ќе те замисли малку) ...А мафията, управляваща България, спечели и от това. Знаейки предварително, а и сами направлявайки инфлацията, те обръщаха левовите си наличности във валута и обратно и така увеличиха още повече собствеността си. И понеже съществува опасност народът да каже: “Върнете окраденото ни богатство!” Те насочват народния гняв другаде, като казват на народа: “Дръжте македонците! Крадат ни Кирил и Методи! Крадат ни историческото наследство!” Народът “вижда” опасните “крадци” и насочва натам вниманието и емоционалната си енергия. А истинските крадци се надсмиват на наивността ни (на българи и македонци в България), спокойно и “патриотично” изнасят богатствата на страната извън България. РАЗБРА ЛИ НЕШТО???? дај ми линк и слика од тоа што го копира тука! ps-ako ima problem so tekstov na bugarski neka go izbrise administratorot,ke pobaram togas preveduvac i ke go stavam pak na makedonski [;)]
Jakov
quote:
Originally posted by toni_a
ps-ako ima problem so tekstov na bugarski neka go izbrise administratorot,ke pobaram togas preveduvac i ke go stavam pak na makedonski [;)]
Нема потреба од преведувачи, само текстов содржински и суштински не припаѓа овде,уште повеќе што ќе повлече друг тип на дискусии. Затоа во иднина воздржувајте се од постирање текстови кои не се врзани за темите, него с енасочени кон македонско-бугарските односи и слично.Ок[;)]
toni_a
quote:
Originally posted by Jakov ...само текстов содржински и суштински не припаѓа овде,уште повеќе што ќе повлече друг тип на дискусии. Затоа во иднина воздржувајте се од постирање текстови кои не се врзани за темите, него се насочени кон македонско-бугарските односи и слично.Ок[;)]
ok,ama sto da pravam? inaku topikov e dosta opsiren...kako istorija,taka i odnosite sto proizleguvaat od nea so nivnite motivi...neli bese "bg sorry"? motivot i nacinot na Herr Stanev & Co. bese cinichen... sakam da im ukazam deka gresat (istoriski,ideoloski,politicki...),deka gi trujat so gluposti poradi nekoi pricini...,za barem ednas eden od niv da svati i priznae troska od greskite sto gi pravat,barem ednas edno iskreno "Bulgarian sorry"! (nema da priznaat,ama barem da se zamislat) treba da ostavis malku prostor i za drugi patcinja...imas pravo sto ne "strois" vaka po malku, posto nastanuvaat nevideni kashi kako na drugi mesta i drugi forumi.problemot e sto bugarite se lepat pretezno na istorija pa se pisuva se i sesto... da se potrudime so temive,kolku ke uspee ke vidime koga ke se arhiviraat[:)] ako pomislam uste kolku rabota te cheka...good luck[:D][:D][:D] najubavo eden menadzerski tim po istorija da se napravi! [;)]
Jakov
quote:
Originally posted by toni_a
quote:
Originally posted by Jakov ...само текстов содржински и суштински не припаѓа овде,уште повеќе што ќе повлече друг тип на дискусии. Затоа во иднина воздржувајте се од постирање текстови кои не се врзани за темите, него се насочени кон македонско-бугарските односи и слично.Ок[;)]
ok,ama sto da pravam? inaku topikov e dosta opsiren...kako istorija,taka i odnosite sto proizleguvaat od nea so nivnite motivi...neli bese "bg sorry"? motivot i nacinot na Herr Stanev & Co. bese cinichen... sakam da im ukazam deka gresat (istoriski,ideoloski,politicki...),deka gi trujat so gluposti poradi nekoi pricini...,za barem ednas eden od niv da svati i priznae troska od greskite sto gi pravat,barem ednas edno iskreno "Bulgarian sorry"! (nema da priznaat,ama barem da se zamislat) treba da ostavis malku prostor i za drugi patcinja...imas pravo sto ne "strois" vaka po malku, posto nastanuvaat nevideni kashi kako na drugi mesta i drugi forumi.problemot e sto bugarite se lepat pretezno na istorija pa se pisuva se i sesto... da se potrudime so temive,kolku ke uspee ke vidime koga ke se arhiviraat[:)] ako pomislam uste kolku rabota te cheka...good luck[:D][:D][:D] najubavo eden menadzerski tim po istorija da se napravi! [;)]
Tesko deka ke dobieme iskreno Sorry od tamu, ama nema vrska toa. Moeto "stroenje"[;)] bese okolu onoj delot na bugarski iako se soglasuvam so nego. Samo znaes ako i ovde pocneme da rqazvivame politika ke bide premnogu, a i ke im se skokne vo zamkata. Jas ovde otkako sum prisutn dali na nakolku pati vidov, nesto sto faka mesto(od Itok) drugoto se e vulgarizacija, politikantstvo i istoricizam od najednostavniot propagandisticki tip. Napagas, insinuiras, pa go izmestuvas fokusot na rabotite i na kraj pocnuvas da davas sekakvi kvalifikacii za site naokolu samo za da gi ottrgnes pogeldite od sebe si. Site sme ovde tim i sekoj den sorabotuvame vo potraga po vistinata, neli!
SpaceLily
quote:
Originally posted by Duhot na Vovata
Ubava si!
Fala znam![:D]
SpaceLily p.s a znajsh zsh sum ubava? Zsh sum Makedonka zato....
Strelec off topic... Ubava si Spejs, navistina... ama jas sepak povekje merak na Bugarki imam!:)
SpaceLily Eh Strelec:))) sho ne kaza ti deka imash merak na bugarkite......ko ke dojdis vamu ke te nosam vo Striptiz bar ...polno e bugarki,za 2 evra ti mesha na masa,za 3 evra imash privaten tanc,za 5 evra e tvoja....10 blow job:)
toni_a
quote:
Originally posted by Jakov
da,jasno mi e.se mislev dolgo za tekstot...na kraj toa e da vidat nesto drugo napisano na bugarski. ne sum istoricar (no ponekogas se snaogam[:)]) ,a opsto imam malku podrug priod kon nekoi raboti. specialno za....treba covek kako na malo dete da objasnuva i pak nisto.ednostavno nesakaat da vidat podrug stav,oni se sekogas vo pravo a si protivrecat samite.toa vo dusa im lezi da se dokazuvaat i nametnuvaat.sto mislis zasto gi ima na forumot?zasto nema srbi (na forumot) da se odnesuvaat taka? baraat,gledaat,se motaat nasekade (genetski zalozeno) i koga ke se soochat so sosema druga polozba od taa sto im se prikazuvala ne se vo sostojba da gi "svarat" faktite,zbuneti se...pa vo kombinacija so ona zalozenoto pocnuvaat da reagiraat na retardiran nacin posto mislat deka se edinstvenite "veliki" na svetot. tuka vo germanija nikade gi nema,ko gluvci se krijat i samo kukaat...(ama raka na srce,zenite im se snaodlivi) (e sega malku zabegav so temata)[|)] samo ne te razbrav za zamkata,moze pm da pratis ako ne ti se trupa uste poveke topikot so raboti(ne me svakaj gresno)sto ne se svrzani so temata ili da otvorime nova tema "bugarski zamki(finti)" [:)][;)] aaaah,sega go vidov ova od SpaceLily![:0] hm...ako dojdam letovo za MK ke me nosis li na "multi-kulti" zabavi?[:D]
SpaceLily Nema problem toni a ke te nosam:)))) samo bidi poprecizen multi kulti zabavi isklucivo samo so bugarki ili ...?:))))
toni_a ili ...?:)))) ??[:)] zavisi od tockite [:D] neznaev sto se predlaga!strelec i jas makedonci so bugarki...pa napisav "multi" (da ne ispadnam rasist i nekoi da se ljutat)[:D] ako ima podobri varianti "vo tockite" sigurno deka nema da otkazam [:D][:D] (ama sum skooomeeen,ne lici ova na mene[8)])
SpaceLily Abe ne deka nema drugo varijanti ima...samo so bugarkive najeftino ke pominite:))
toni_a normalno[:D] a,cenovnik imas? ili link od net ako ima so sliki uste poubavo, pa sekoj po moznost i zelba da si preceni![:D] samo da ne me izlazes...[:)]me odneses pri nekoi tamu bez race,bez noze,cela sezona nebanjati...pa da fatam nekoja bolest...denesno vreme ne se znae sto moze da te snajde...
SpaceLily Ne ne...gi nosat tuka so kamion,gi rastovaraat i direktno na bolnica da se proverat sida test edno drugo ne se sekiraj ti za to:)))
toni_a samo moze da mi smeta toa zakacenoto sto go imaat na uvo [:D][:D][:D] fermanot od EU [:D]
toni_a poubavo da ne rizikuvam[:D]a?!!! BSE e strasna rabota i ne se utvrduva taka lesno[:D][:D]
Jakov
quote:
sho ne kaza ti deka imash merak na bugarkite......ko ke dojdis vamu ke te nosam vo Striptiz bar ...polno e bugarki,za 2 evra ti mesha na masa,za 3 evra imash privaten tanc,za 5 evra e tvoja....10 blow job:) Ne ne...gi nosat tuka so kamion,gi rastovaraat i direktno na bolnica da se proverat sida test edno drugo ne se sekiraj ti za to:)))
На ваквите муабети навистина не им е овде местото. Доколку саканекој да тера невредливи муабети, овде не!!! Од една страна ние се справуваме со нечие непочитување кон нас, а од друга страна покажуваме голема некултура кон истите. Нема потреба, едноставно кажано!!!
SpaceLily Ma izgleda samo vaka trebit so ovie za da se cistat ednash za sekogash od forumov
wolf_pack
quote:
Originally posted by SpaceLily
Eh Strelec:))) sho ne kaza ti deka imash merak na bugarkite......ko ke dojdis vamu ke te nosam vo Striptiz bar ...polno e bugarki,za 2 evra ti mesha na masa,za 3 evra imash privaten tanc,za 5 evra e tvoja....10 blow job:)
Уфффф леле Тањо колку те држам за збор само да знаеш[:D][:D][:D] Мисли му ја ако не лажеш[;)][:D]